СТРАНИЦИ

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ОП НОИР – ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“

Разяснителна кампания по процедура  за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. проведе Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР).  Информационният ден се състоя онлайн на 16.09.2020 г.  през платформата Zoom. Бяха представени условията и изискванията, на които трябва да отговарят проектните предложения и кандидатите и съответните партньори по проектите, както и допустимите дейности, индикаторите за изпълнение и за резултат, допустимите разходи и режимите на държавни помощи, сроковете за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения. По данни на Управляващия орган на програмата в срещата са участвали над 130 участници, включително представители от Медицински университет – София.

Основната цел на процедура „Модернизация на висшите училища“ е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Бюджетът от 50 млн. лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,30 часа на 23.11.2020 г.

Презентацията от проведения информационен ден може да бъде намерена ТУК