СТРАНИЦИ
Брошури на BI4E

Изграждаме заедно: 18 месеца проект Boosting INGENIUM for Excellence (BI4E)

През март 2024 г. проектът Boosting INGENIUM for Excellence (BI4E) завърши половината от своя 36-месечен живот. Осемте партньорски университета, включително Медицински университет-София, изпълниха първата част от ангажиментите си към Европейската комисия. Извършените дейности улесниха напредъка във всички области от фокуса на проекта: стратегическо планиране, институционална трансформация, управление, научноизследователско сътрудничество, предприемачество и трансфер на технологии.

Учебните посещения са централен елемент от проекта, който свързва университетските общности на двата си т.нар. разширяващи се партньори – Техническия университет в Яш (Румъния) и Медицинския университет в София – с общностите на останалите 6 по-развити партньорски университети. Първи бяха организирани учебни посещения в Университета на Скьовде (Швеция) и Технологичния университет на Мюнстер (Ирландия) през юни 2023 г. Следващите визити се състояха в университетите в Карлсруе и Киети-Пескара през юни 2024 г., с акцент върху управлението.

Работен пакет 7, Комуникация и разпространение, координиран от Университета на Овиедо, разработи визуалната идентичност на проекта, комуникационната му стратегия, уебсайта и профила в LinkedIn, както и организира няколко местни информационни събития. Това са срещи, които имат за цел да комуникират напредъка и резултатите от проекта. Медицински университет-София организира местен информационен ден през април 2023 г., посветен на зелената политика и проблеми.

Университетът на Руан-Нормандия организира първото заседание на Стратегическия консултативен съвет през септември 2023 г. За Президент на съвета единодушно бе избрана г-жа Анна Рунемалм от Университета на Скьовде. Работен пакет 2, ръководен от Университета на Руан-Нормандия, имаше задачата да изследва обмена на добрите практики в стратегическото планиране чрез проучване, проведено в продължение на няколко месеца.

Координиран от Медицинския университет в София, Работен пакет 3 подготви проучване за добрите практики в управлението и институционалната трансформация в партньорските университети. Това проучване събра информация, свързана с управлението им, за да се очертаят бариерите пред институционалната трансформация и подобрение. Резултатите помогнаха да се идентифицират специфичните регулаторни, организационни, административни и политически неудобства, влияещи на институциите във висшето образование в т.нар. разширяващи се страни (Източна Европа).

Координиран от Университета на Киети-Пескара, Работен пакет 4 постигна два резултата: идентифициране на високоефективни изследователски групи и ключови изследователски области в партньорските университети и разработването на облачната платформа CONNECT . Тя стартира през декември 2023 г. и представлява платформа, задвижвана от изкуствен интелект, която цели да подобри съвместните изследвания в рамките на мрежата от университети INGENIUM. CONNECT вече успешно се използва за формиране на нови междууниверситетски изследователски групи, като към момента са възникнали 80 такива.

Координиран от Технологичния университет в Мюнстер, Работен пакет 5 завърши проучването „Добри практики в предприемачеството в университетска среда“.  МТУ идентифицира казуси за трансфер на технологии в партньорските университети на BI4E и представи добрите практики в електронна брошура.

Ръководен от Университета в Карлсруе, Работен пакет 6 успешно завърши проучване относно стимулите и пречките пред кариерата на учителите и изследователите. Това проучване в 7 от осемте партньорски университета даде данни за препятствията, с които се сблъсква академичната общност в  тях.