СТРАНИЦИ

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – гр. ХИРОШИМА, ЯПОНИЯ

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 3-ма преподаватели от Медицински факултет за реализиране на Еразъм+ мобилност с цел преподаване в Университета на Хирошима, Япония, за академичната 2019/2020 г.

Критериите за подбор на академичния персонал за участие в Еразъм+ мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София  са:

  1. Владеене на чужд език на високо академично ниво (мин. В2) и/или преподаване на чуждестранни студенти.
  2. Да се дава предимство на членове на академичния персонал, които допринасят за интернационализацията на университета, увеличаване на проектната дейност и съдействат за  реализиране на входящи и изходящи студентски мобилности.
  3. Да се насърчават членове на академичния персонал, които планират мобилност за първи път.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография – Европас формат на английски език.
  • Документ/доказателства за владеене на английски език, т.к. работният език на програма Еразъм+ е английски език.
  • Три заглавия на теми, които биха представили пред студентите и преподавателите в приемащия университет, тъй като заминаването е възможно, при условие, че приемащата институция одобри предлаганите теми.

Описаните документи трябва да се представят в Еразъм+ офиса на Медицински университет – София, Ректорат, на 12-ти етаж, стая 9, или на следния имейл: mmarinova@mu-sofia.bg , най-късно до 20.09.2019 год. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 25.09.2019 год., в Ректората, етаж 12, от 14.00 ч.