СТРАНИЦИ

КОНКУРС ГРАНТ 2020

1.За научни екипи базирани в звената на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Департамент за езиково обучение и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца)

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

1.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

2.За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ – София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

 2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

2.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук: