СТРАНИЦИ

КОНКУРС „ГРАНТ“ И „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ“ 2022г.

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2022 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 19.10.2021 г., както следва:

За научни екипи базирани в звената на МУ – София –
Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здраве, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София, Департамент за езиково обучение и спорт и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца на Медицински университет-София

Документи, които трябва да бъдат входирани в деловодството на МУ-София, след като бъдат отпечатани, подписани и подпечатани на хартия в два екземпляра:

Документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на 2 броя електронни носители в Word формат са:

Към документите по проекта, подбрани по преценка на авторите, се прилагат в електронен вариант титулните страници на списанието и публикациите /в PDF-формат/

За посочените публикации с импакт фактор и с импакт ранг се изисква прилагане на удостоверяващ документ от Централната медицинска библиотека, верифициращ изданията /в PDF-формат/

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 19 OКТОМВРИ 2021 г.

В срок до 15:30 ч. на 19 НОЕМВРИ 2021 г. документите на проектните предложения трябва да бъдат подадени в Деловодството на МУ – София.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Адрес на ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ – София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

Документи, които трябва да бъдат входирани в деловодството на МУ-София, след като бъдат отпечатани, подписани и подпечатани на хартия в два екземпляра:

Документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на 2 броя електронни носители в Word формат са:

Към документите по проекта, подбрани по преценка на авторите, се прилагат в електронен вариант титулните страници на списанието и публикациите /в PDF-формат/

За посочените публикации с импакт фактор и с импакт ранг се изисква прилагане на удостоверяващ документ от Централната медицинска библиотека, верифициращ изданията /в PDF-формат/

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 19 OКТОМВРИ 2021 г.

В срок до 15:30 ч. на 19 НОЕМВРИ 2021 г. документите на проектните предложения трябва да бъдат подадени в Деловодството на МУ – София.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Адрес на ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедри на основни структурни звена на МУ – София:

Документи, които трябва да бъдат входирани в деловодството на МУ-София, след като бъдат отпечатани, подписани и подпечатани на хартия в два екземпляра са:

Документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на 2 броя електронни носители в Word формат са:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 19 OКТОМВРИ 2021 г.

В срок до 15:30 ч. на 19 НОЕМВРИ 2021 г. документите на проектните предложения трябва да бъдат подадени в Деловодството на МУ – София.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Адрес на ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедри на територията на УМБАЛ/УСБАЛ:

Документи, които трябва да бъдат входирани в деловодството на МУ-София, след като бъдат отпечатани, подписани и подпечатани на хартия в два екземпляра:

Документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на 2 броя електронни носители в Word  формат са:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 19 OКТОМВРИ 2021 г.

В срок до 15:30 ч. на 19 НОЕМВРИ 2021 г. документите на проектните предложения трябва да бъдат подадени в Деловодството на МУ – София.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Адрес на ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.