СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ

КОНКУРС „ГРАНТ“ и „МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ“ 2024г.

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2024 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 27.10.2023 г., както следва:

За научни екипи базирани в звената на МУ – София –
Медицински факултет, Факултет по дентална медицина, Фармацевтичен факултет, Факултет по обществено здраве, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София, Департамент за езиково обучение и спорт и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца на Медицински университет-София

Документи, които трябва да бъдат входирани в деловодството на МУ-София, след като бъдат отпечатани, подписани и подпечатани на хартия в два екземпляра:

Документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на 2 броя електронни носители в Word формат са:

Към документите по проекта, подбрани по преценка на авторите, се прилагат в електронен вариант титулните страници на списанието и публикациите /в PDF-формат/

За посочените публикации с импакт фактор и с импакт ранг се изисква прилагане на удостоверяващ документ от Централната медицинска библиотека, верифициращ изданията /в PDF-формат/

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 27 OКТОМВРИ 2023 г.

В срок до 15:30 ч. на 27 НОЕМВРИ 2023 г. документите на проектните предложения трябва да бъдат подадени в Деловодството на МУ – София.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Адрес на ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

В срок до 17 ноември 2023 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурса) на електронен адрес dmazgalova@mu-sofia.bg и тел. 02/ 9152 151

За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ – София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

Документи, които трябва да бъдат входирани в деловодството на МУ-София, след като бъдат отпечатани, подписани и подпечатани на хартия в два екземпляра:

Документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на 2 броя електронни носители в Word формат са:

Към документите по проекта, подбрани по преценка на авторите, се прилагат в електронен вариант титулните страници на списанието и публикациите /в PDF-формат/

За посочените публикации с импакт фактор и с импакт ранг се изисква прилагане на удостоверяващ документ от Централната медицинска библиотека, верифициращ изданията /в PDF-формат/

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 27 OКТОМВРИ 2023 г.

В срок до 15:30 ч. на 27 НОЕМВРИ 2023 г. документите на проектните предложения трябва да бъдат подадени в Деловодството на МУ – София.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Адрес на ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

В срок до 17 ноември 2023 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурса) на електронен адрес dmazgalova@mu-sofia.bg и тел. 02/ 9152 151

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2024 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 27.10.2023 г., както следва:

1.За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедри на основни структурни звена на МУ – София:

Документи, които трябва да бъдат входирани в деловодството на МУ-София, след като бъдат отпечатани, подписани и подпечатани на хартия в два екземпляра:

Документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на 2 броя флаш памет или диск в Word формат са:

  • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, изготвена задължително от изследователския екип,

  • КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ПРОЕКТА, АВТОРЪТ ПРЕДСТАВЯ СКАНИРАНИ КОПИЯ НА НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ СИ ПУБЛИКАЦИИ (АКО ИМА ТАКИВА) ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА /В PDF-ФОРМАТ/

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 27 OКТОМВРИ 2023 г.

В срок до 15:30 ч. на 27 НОЕМВРИ 2023 г. документите на проектните предложения трябва да бъдат подадени по следния начин:

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Адрес на ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

В срок до 17 ноември 2023 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурса) на електронен адрес natanasova@mu-sofia.bg и тел. 02/ 9152 150

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2023 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 27.10.2024 г., както следва:

2. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ-София за обучение в Катедри на територията на УМБАЛ/УСБАЛ:

Документи, които трябва да бъдат входирани в деловодството на МУ-София, след като бъдат отпечатани, подписани и подпечатани на хартия в два екземпляра:

Документи, които трябва да бъдат попълнени и представени на 2 броя флаш памет в Word формат са:

  • Към документите по проекта, авторът представя сканирани копия на най-значимите си публикации (ако има такива) през последните пет години по своя преценка /в PDF-формат/

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – Едномесечен, считано от 27 OКТОМВРИ 2023 г.

В срок до 15:30 ч. на 27 НОЕМВРИ 2023 г. документите на проектните предложения трябва да бъдат подадени в Деловодството на МУ – София.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

Адрес на ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

В срок до 17 ноември 2023 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурса) на електронен адрес natanasova@mu-sofia.bg и тел. 02/ 9152 150