СТРАНИЦИ

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 2020 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

1.УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

2.ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ:

2.1. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедри на основни структурни звена на МУ – София може да изтеглите тук:

2.2. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедри на територията на УМБАЛ/УСБАЛ може да изтеглите тук:

В срок до 15:30 ч. на 21 ноември 2019 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс и приложената документация, съгласно изискванията в условията и реда за участие в конкурса;

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора задължително се прилагат:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател,
  • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип,
  • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип,

на хартиен и на електронен носител в един файл ( Microsoft Word, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

В срок до 15 ноември 2019 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.