СТРАНИЦИ

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ИРБИД – ЙОРДАНИЯ

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 4-ма преподаватели: 1 от Медицински факултет, 1 от Факултет по Дентална медицина, 1 от Факултета по Фармация, 1 от Факултета по обществено здраве, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Йорданския университет за наука и технологии, гр. Ирбид, Йордания, за следните провизиорни периоди 03-07 юни 2019 г.; 10-14 юни 2019г; от 17 – 21 юни 2019г.

Критериите за подбор на академичния персонал за участие в Еразъм мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София  са:

  1. Владеене на чужд език на високо академично ниво (мин. В2) и/или преподаване на чуждестранни студенти.
  2. Да се дава предимство на членове на академичния персонал, които допринасят за интернационализацията на университета, увеличаване на проектната дейност и съдействат за  реализиране на входящи и изходящи студентски мобилности.
  3. Да се насърчават членове на академичния персонал, които планират мобилност за първи път.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография – Европас формат на английски език.
  • Документ/доказателства за владеене на английски език. Работният език на програма Еразъм е английски език.
  • Три заглавия на теми, които биха представили пред студентите и преподавателите в приемащия университет, тъй като заминаването е възможно, при условие, че приемащата институция одобри предлаганите теми.

Описаните документи трябва да се представят в Еразъм офиса на Медицински университет – София, в Ректората, на 8 етаж, стая 24 а, или на следните имейли: ggensuzov@mu-sofia.bg; mmladenov@mu-sofia.bg, най-късно до 19.04.2019 год. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 22.04.2019 год., в Ректората, етаж 12, стая № 6, от 14.00 ч.

За допълнителна информация пишете на имейли: ggensuzov@mu-sofia.bg; mmladenov@mu-sofia.bg.