СТРАНИЦИ

КОНКУРС ЗА ЕРАЗЪМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ – ГР. ФЕС, МАРОКО 2018 – 2019 г.

Медицински университет – София обявява конкурс за подбор на 2-ма преподаватели: 1 от Факултета по Медицина или Факултета по Фармация и 1 от Факултета по обществено здраве, за реализиране на Еразъм мобилност с цел преподаване в Университета Сиди Мохамед Бен Абдeлла (Sidi Mohamed Ben Abdellah University), гр. Феc, Мароко, за периода 25-29 март 2019 год.

Критериите за подбор на академичния персонал за участие в Еразъм мобилност, според Вътрешните правила за администриране на програма Еразъм+ в Медицински университет – София  са:

  1. Владеене на чужд език на високо академично ниво (мин. В2) и/или преподаване на чуждестранни студенти, публикации на чужд език.
  2. Мобилността да е перспективна за укрепване и развитие на връзките между университетите и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
  3. Да се дава предимство на членове на академичния персонал, които допринасят за интернационализацията на университета, увеличаване на проектната дейност и съдействат за  реализиране на входящи и изходящи студентски мобилности.
  4. Да се насърчават членове на академичния персонал, които планират мобилност за първи път.
  5. Да бъде следван географски баланс, като се разпределят равномерно мобилностите по държави и по университети /без натрупвания на едни и същи дестинации и университети/.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Професионална автобиография – Европас формат на английски език.
  • Документ/доказателства за владеене на английски и или/френски език. Работният език на програма Еразъм е английски език.
  • Три заглавия на теми, които биха представили пред студентите и преподавателите в приемащия университет, тъй като заминаването е възможно, при условие, че приемащата институция одобри предлаганите теми.

Описаните документи трябва да се представят в Еразъм офиса на Медицински университет – София, в Ректората, на 12 етаж, стая 9, или на имейл: sborisova@mu-sofia.bg, най-късно до 24.01.2019 год. Интервюто с кандидатите ще се проведе на 29.01.2019 год., в Ректората, етаж 12, стая № 6, от 14.00 ч.

За допълнителна информация пишете на имейл: sborisova@mu-sofia.bg