СТРАНИЦИ

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно и технологично сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

Конкурсът се обявява на основата на Меморандума за сътрудничество между Руската фондация за фундаментални изследвания и Фонд „Научни изследвания”, подписан на 12.09.2016 г. Водеща институция по програмата от страна на Русия е Руската фондация за фундаментални изследвания, а от българска страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд ”Научни изследвания” (ФНИ).

Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области, както следва:

 • Математика, механика;
 •  Физика и астрономия;
 •  Химия и материалознание;
 •  Биология;
 •  Науки за Земята;
 •  Информационни и комуникационни технологии и компютърни системи;
 •  Основи на инженерните науки;
 •  История, археология, етнология и антропология, философия, политология, социология, право, история на науката и технологиите, икономика;
 •  Филология и история на изкуствата;
 •  Психология, основни проблеми на образованието, социални проблеми на човешкото здраве и екология;
 •  Глобални проблеми и международни отношения;
 •  Психология, педагогически науки;
 •  Основи на медицинските науки;
 •  Основи на селскостопанските науки.

Допълнително изискване за допустимост на проектните предложения

Съгласно Допълнението към Меморандума с Руския фонд за фундаментални изследвания, ръководителите на научните колективи трябва да работят на трудов договор на пълен работен ден в изследователски център или висше училище в съответната държава.

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 1 400 000 лв., от които 700 000 лв. от бюджета за 2020 г. Ще бъдат финансирани до 35 научни проекта. Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки отделен проект – 40 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 20 март 2020 г.

Повече информация и образци на документи за кандидатстване можете да откриете на сайта на ФНИ ТУК