СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2019 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 22.10.2018

КОНКУРС ГРАНТ 2019

  1. За научни екипи базирани в звената на Медицински университет – София (Медицински факултет, Фармацевтичен факултет, Факултет по дентална медицина, Факултет по обществено здраве, Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” – София и Филиал „Проф. д-р Иван Митев” – Враца)

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

1.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

  1. За научни екипи базирани в Университетските болници (сключили Договор с МУ – София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за провеждане на научноизследователска дейност)

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

2.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

 

КОНКУРС МЛАД ИЗСЛЕДОВАТЕЛ 2019 – ДОКТОРАНТИ НА МУ-СОФИЯ

  1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:
  1. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ:

2.1. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедра на основни структурни звена на МУ – София може да изтеглите тук:

2.2. За докторанти, зачислени със Заповед на Ректора на МУ – София за обучение в Катедра или Клиничен център на територията на УМБАЛ/УСБАЛ може да изтеглите тук:

В срок до 15:30 ч. на 22 ноември 2018 г. кандидатите подават в ПЛИК в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс и приложената документация, съгласно изискванията в условията и реда за участие в конкурса;

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора задължително се прилагат:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател,
  • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип,
  • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип,

на хартиен и на електронен носител в един файл (версия Microsoft Windows 7, Microsoft Word 2003, 2007 или 2010, шрифт “Times new Roman) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.

В срок до 16 ноември 2018 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания

Leave a Comment