СТРАНИЦИ

КОНКУРСИ

КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2021

Медицинският университет – София обявява КОНКУРСИ за финансиране на научноизследователски проекти със средства от бюджета за 2021 година с едномесечен срок за подаване на документите, считано от 07.06.2021 г., както следва:

1. КОНКУРС «ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ – 2021»

1.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

1.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

При подаване на формуляри за участие в конкурса, ако в изследователските проекти се предвижда проучване с участието на хора следва да се попълни и приложи и заявление за разглеждане и формиране на етична оценка от Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС)може да изтеглите в раздел “Наука” “Етика на научните изследвания”.

2. КОНКУРС «СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТИ С ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ – 2021»

2.1. УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ за участие в конкурса може да изтеглите тук:

2.2. ФОРМУЛЯР – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ може да изтеглите тук:

В срок до 15:30 ч. на 07 юли 2021 г. кандидатите подават в ПЛИКОВЕ в ДВА ИДЕНТИЧНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ПЕРФОРИРАНИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДРЕДЕНИ В ОТДЕЛНИ ПАПКИ:

  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ по обявения конкурс и приложената документация, съгласно изискванията в условията и реда за участие в конкурса.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с участие на хора задължително се прилагат:

  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА ЕТИЧНА ОЦЕНКА от КЕНИМУС попълнено и подписано задължително от водещия изследовател,
  • ФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА изготвена задължително от изследователския екип,
  • ФОРМА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изготвена задължително от изследователския екип,

на хартиен и на електронен носител в един файл (Microsoft Word) в ДЕЛОВОДСТВОТО на Ректората на Медицински университет – София, 1431 София, бул. Акад. Иван Гешов 15, етаж 12, стая № 10.

Приемното време на МУ – София за работа с външни лица в работни дни е: от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

За проучванията, предвиждащи научни изследвания с използване на опитни животни, етичната оценка се извършва от Комисията по етика към животните при Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласно изискванията на Наредба № 20 от 1 ноември 2012 г. (в сила от 01.01.2013 г.) издадена от Министерството на земеделието и храните.

В срок до 25 юни 2021 г. могат да се задават писмени въпроси (извън условия, ред, изисквания и указания за участие в конкурсите) САМО на електронен адрес otdel-nauka@mu-sofia.bg След тази дата няма да се отговаря на запитвания

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 г.“; „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г.“; Конкурс „Българска научна периодика – 2019 г.“.