СТРАНИЦИ

КУРС ПО „МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ – ОБЕКТ НА ДИСЕРТАЦИОННА ТЕЗА И МЕДИЦИНСКА СТАТИСТИКА” ЗА ДОКТОРАНТИ

Съгласно чл. 47, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет – София, и Решение на Академичния съвет, отдел „Наука и акредитация”

О Р Г А Н И З И Р А

двуседмичен курс по „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” за докторанти.

Занятията ще се проведат в периода 17 юни – 28 юни  2019 г.

Обучението се провежда по групи, състоящи се от 24 докторанти.

Курсът завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на Ректора на МУ-София и се зачита за допълнителен изпит по индивидуалния учебен план на докторанта. Занятията са в извън работно време за базите, обучаващи докторанта (катедра, клиника, секция, лаборатория).

Курсът се провежда във Факултет по обществено здраве, ул. „Бяло море” 8, зала № 1 – пети етаж – Деканат на ФОЗ – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”-ЕАД от 15.00 часа всеки ден.

Таксата правоучастие е в размер на:

  • РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ – 40 лв.;
  • ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ И ДОКТОРАНТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА – 100 лв.;
  • ДОКТОРАНТИ ОТ ВЪНШНИ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ – 100 лв.;
  • ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ МУ-СОФИЯ И ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ – 100 лв.

Участие се заявява на e-mail адрес ovelkova@mu-sofia.bg, с посочени три имена, катедра, факултет, телефон за връзка и статут на кандидата – докторант, специализант, асистент и т.н.

Таксата за курса се заплаща най-късно до 14 юни 2019 г. в касата на Ректората – ет. 10, стая 29, (приемно време за външни лица от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:30 ч. всеки работен ден). Кандидатът първо се явява в стая 11, етаж 12 – г-жа Олга Велкова, инспектор, тел. 02/9530651 и 02/91 52 143, за получаване на бележка за конкретния размер на такстата, необходима да се представи в касата.

Окончателното записване в курса е след заплащане на таксата.

Допълнителна информация се предоставя при запитване на същите електронни адреси и телефони.

Leave a Comment