СТРАНИЦИ

КД -171 ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +2022

Медицински университет – София кандидатства и спечели проект по програма Еразъм + Ключова дейност 1 (КД 171) : „Образователна мобилност за граждани“ проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, включващи трети страни, които не са асоциирани към програмата, с партньорства в три региона и четири държави, а именно: Мароко (регион 3), Албания и Косово (регион 1), Южна Африка (регион 9).

Договорът е с номер: 2022-1-BG01-KA171-HED-000074631.

Одобрената за финансиране сума е в размер на 267 900 евро.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА И АДМИНИСТРАТИВНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + КД 171 (2021 – 2027)

документи

Erasmus+ Project Funding (KA171) 01.08.2022 - 31.07.2025

ProjectBudgetStudents for STUDYStudents for TRAINEESHIPStaff for TEACHINGStaff for TRAININGBIP Events
2022-1-BG01-KA171-HED-000074631*2679001620361412
Albania1663201212121212 (students)
Kosovo34680612
Morocco18400242
South Africa410

*Общо: 98 мобилности за 3-годишен период

2022-1-BG01-KA171-HED-000074631: Медицински университет – София и университет КваЗулу-Натал, Южна Африка

Бюджет: 48500.00 евро

Проектът представлява продължение и надграждане на успешно реализиран Еразъм + проект за мобилност с университета КваЗулу-Натал, Южна Африка. Новото предложение ще доведе до още по-голямо повишаване качеството на преподаване в двата университета, повишаване качеството на обучение на студентите и въздействие на интернационализацията на учебните планове в партниращите университети чрез мобилността на гостуващите студенти, интернационализация на място за студентите от университетът домакин и участие на преподаватели в лекционните курсове на студентите от съответния приемащ университет.

Студенти, преподаватели и научни работници от двата университета ще бъдат запознати с последните достижения в разработването на нови, съвременни скринингови техники за откриване на нови биологично активни растителни източници, естествени растителни антиоксиданти, които биха могли да станат нови водещи структури или нови лекарства, екстрактите трябва едновременно да бъдат оценени чрез химичен скрининг и чрез различни биологични или фармакологични методи. Също така ще продължи обсъждането и работата по химични колориметрични методи: DPPH, ABTS, FRAP, FTC за определяне на антиоксидантна активност, както и методите за оценка на ензим-инхибиторна активност. Ще бъдат докладвани различни вторични метаболити от растителни видове с антиоксидантна активност. На студентите ще бъде представена информация за новите насоки в търсенето на нови и безопасни биологично активни вещества (БАВ) за фармацевтичната и хранителна промишленост. Taзи тенденция съответства на потребността на консуматорите от безопасни и ефикасни БАВ, което отчасти се дължи на достъпа до висококачествено здравеопазване и здравна информация.

От изключителна полза за здравеопазването и медицинската наука на двете държави ще е обменения опит и практики от факултетите по обществено здраве в областите Здравната политика и дипломация по време на пандемия, етичните аспекти на ваксинационната кампания с ваксини срещу КОВИД-19, резистентността към ваксините и епидемиология на КОВИД-19 в ЮАР и България, както и Дигитализацията на образованието по време на пандемия в двете страни.

Обменът на докторанти е от изключително значение и полза за предаването на събрания опит и знания в изпращащия го университет, защото натрупаната експертиза ще бъде предадена в магистърските програми на студентите и на двата университета, както и в Катедрите по зачисляване.

Новото проектно предложение предвижда осъществяването на 14 мобилности.

2022-1-BG01-KA171-HED-000074631: Медицински университет – София и Медицински университет - Тирана

Бюджет: 166320.00 евро

Проектът предвижда да стартира с обмен на преподаватели в областта на медицината и с входяща студентска мобилност с цел обучение/стаж за специалностите Медицина и Дентална медицина. Изходящата студентска мобилност ще бъде възможна на по- късен етап от сътрудничеството, когато университетът въведе модули за паралелно обучение на английски език. В областта на медицината двете институции ще взаимодействат в направленията генетика, вирусология, микробиология, епидемиология и инфекциозни болести, хирургия. UMT има засилен интерес за обмен на добри практики в областта на кардиологията и кардиохирургията, където пък МУС заема водещи позиции в страната.

Избраният тип мобилности по отношение на студенти и преподаватели в областта на денталната медицина е съобразен с направленията, в които двата университета имат силен интерес да развиват и надграждат образователните и научни ресурси: обучението на студенти по дисциплините. Пропедевтика на денталната, орална и лицево-челюстна хирургия е подходящо за горните курсове след третата година на обучение, когато младите хора показват най-голяма готовност да се включат в международни дейности. Поради отсъстващите рамкови ограничения, се предвижда и възможността за включване в мобилност на наскоро завършили студенти, т.нар. recent graduates, от двете специалности „Медицина“ и „Дентална медицина“.

Договорена е възможност за BIPs, финансирани от KA131, (краткосрочна смесена мобилност), като особено за специалност „Медицина“ тя следва да се прилага на база зимен/летен семестър, с опцията за посещаване на онлайн лекции и упражнения онлайн, но с присъствена част към някои практически занимания и особено при полагане на финалните изпити.

2022-1-BG01-KA171-HED-000074631: Медицински университет - София и Университета Дяково „Фехми Агани“ (UGjFA) - Р Косово

Бюджет: 34 680.00 евро

Целта на настоящия проект за мобилност е развитието на академичните отношения между Медицински университет – София и Университета Дяково в сферата на образованието, иновациите и научните изследвания, за да бъдат преодоляни предизвикателствата при планирането и обучението на здравни специалисти, а именно на медицински сестри и акушерки в България и Косово. Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване качеството на здравните грижи, увеличаване на заетостта на населението и икономическия растеж в двете страни и като цяло в ЕС. В рамките на проекта ще бъде разработена методология за повишаване атрактивността на тези професии и най-вече опит за задържане на младите хора и създаване на условия за развитието им в отговор на сериозния недостиг на работна ръка и изтичането на обучен персонал в чужбина. Адекватно подготвените здравни специалисти от тези специалности са от основно значение за ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи. В анализът, озаглавен „Health professional mobility in a changing Europe“[1], се посочва, че 40% от медицинските сестри и акушерки заявяват, че не са достатъчно квалифицирани за изпълнението на определени задачи, но в същото време 80% от тях, декларират, че са свръхквалифицирани за други задачи, което показва значително разпиляване на човешки капитал.

В изпълнение на настоящия проект за мобилност, Факултетът по обществено здраве при МУ-София ще сподели своя опит за реорганизация на програмите за обучение на медицински сестри и акушерки в съответствие с европейските директиви и изисквания. Също така преподаватели от ФОЗ ще разработят заедно със свои колеги планове за създаване на магистърски и докторски програми. В докладите за акредитация на програмите на Университета Фехми Агани, се посочва, че студентите по специалност медицинска сестра и акушерка трябва да продължават обучението си в степен магистър и доктор, което ще увеличи тяхната професионална квалификация и ще допринесе за кариерното им развитие. От своя страна това ще бъде предпоставка за задържане на здравни специалисти в системата на здравеопазване на Косово, тък като в страната протичат процеси на изтичане на работна ръка в чужбина и недостиг на кадри.

Предвидените по проект мобилности са 18 на брой, включващи преподаватели и студенти.

2022-1-BG01-KA171-HED-000074631: Медицински университет – София и Сиди Мохамед Бен Абделла), град Фес, Мароко

Бюджет: 18400.00 евро

Двата партньорски университета имат вече един успешно изпълнен проект по програма „Еразъм +“ – KД 107 (образователна международна мобилност, насочена към студенти, преподавателски и непреподавателски състав от висшите училища от/към Програмни и Партниращи страни на Програма „Еразъм+“).

Целта на настоящето проектно предложение е надграждането на постигнатите отлични резултати от първият проект чрез увеличение и разширяване на мобилностите, включване на студенти.

Ще се даде възможност впоследствие на база на изградените междуинституционални връзки и личностни контакти, присъствието на Медицински университет – София в тази част на света – район МАГРЕБ, да бъде разширено и чрез споразумения с други водещи научни институции в тази динамично развиваща се част от света.

Изграденото взаимно доверие между университетите на база двустранни посещения на професори в университетите по покана на факултетите за участие в лекционни мероприятия, в рамките на първото сътрудничество успя да генерира пространства за съвместни действия в областите на взаимен интерес.

По време на изпълнение на първия проект беше формирано сътрудничество между катедрата по Социална медицина в Медицинския факултет на Сиди Мохамед Бен Абделла и Факултет по обществено здраве. Настоящият проект ще даде възможност за задълбочаване на сътрудничеството в областта на социалната медицина, епидемиологията, в онкологията и диететиката. Предвижда се провеждане на паралелно проучване от студентите и преподавателите с цел сравняване на програми за превенция и здравни политики, с превес за онкологичните заболявания.