СТРАНИЦИ
Еразъм

МУ-София откри кампанията за кандидатстване на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+

Кампанията за кандидатстване на студенти по медицина за участие по Програма Еразъм+ е със следните позиции:

  • за обучение и практика през академичната 2024-2025 година 
  • за практика до края на академичната 2023-2024 г., 
  • докторанти за настоящата и следващата академична година. 

Крайният срок за подаване на документи е 1 април 2024 г. 

За контакти и повече информация: тел. +359 2 9152 184, както и на уебстраницата ни. 

Там ще намерите и списък на приемащите университети партньори на МУ-София. 

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Мотивационно писмо на английски език.
  2. Уверение, че са записани за съответната академична година.
  3. Академична справка с успех минимум Добър 4.00.
  4. CV на български език.
  5. Сертификат за владеене на език, ако има такъв.
  6. Заявление за участие

Насърчава се включването в мобилност на студенти в неравностойно социално положение, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто (по чл.68(3) от ЗВО), студенти с увредено зрение и слух, майки с три или повече деца, кръгли сираци, военноинвалиди.