СТРАНИЦИ

Програма ЕРАЗЪМ+

ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАЗЪМ +

ВИЖТЕ НАШИТЕ ЕРАЗЪМ + ИСТОРИИ

ЕРАЗЪМ + МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

За да участвате в мобилност по вашата специалност, моля прегледайте списъка на двустранните ни споразумения по програма Еразъм+

Списък на двустранните ни споразумения по програма Еразъм+

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТА

Всеки факултет определя допустимите за участие курсове студенти от МУ-София и докторанти, във всички форми на обучение. Студентите запазват правото си на стипендия в МУ-София по време на периода в чужбина, но задължително заплащат семестриалната си такса. МУ-София признава академичния престой и положените изпити в чужбина, ако те съответстват на учебните програми в нашия университет. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата. 

ОНЛАЙН ЕЗИКОВА ПОДКРЕПА

Преди да подпишат своите споразумения за обучение  всички студенти ще преминат онлайн оценяване на езиковите им умения на основния чужд език, който ще използват по време на своето обучение или стаж в чужбина. В края на периода на мобилност студентите ще бъдат оценени повторно, за да бъде проверен напредъкът им в изучаването на основния чужд език. Резултатите ще бъдат съобщени на студента. 

Продължителността на дейността с цел обучение е между 3 и 12 месеца. Минималния успех на студента трябва да е минимум добър 4,00. 

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване – свободен текст – За повече информация  може да се консултирате с насоките за попълване на Споразумението за обучение, публикувани на сайта на ЕК 

2. Академична справка и уверение за успех и че е записан

3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата

4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв

5. CV (европейски формат)

Комисия, определена от съответния факултетен съвет провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати.

2-ри етап 

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:

1. Споразумение за обучение Learning Agreement for studies 

2. Лична банкова сметка в евро (в банка по желание)

3. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница. 

4. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащия университет

5. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.

6. Декларация по Закона за защита на личните данни-Студенти

7. Нотариално заверено пълномощно за лице, което да представлява студента пред университета и други институции

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента

2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащия университет, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуването. Промени в споразумението за обучение/практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени. 

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

1. Споразумение за обучение (Learning agreement for studies)

2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance) , с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащия университет 

3. Академична справка (Transcript of records), издадена от приемащия университет в срок до 5 седмици от края на изпитите

4. Билети отиване и връщане, бордни карти, фактури

5. Он-лайн отчет 

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ С ЦЕЛ ПРАКТИКА

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТА

Еразъм+ практика е реализирането на студентски стаж в чужбина по време на обучение и до една година след дипломирането на студента. Това включва и „асистентски стаж” за студенти – бъдещи преподаватели. Където е приложимо, практиката трябва да бъде неразделна част от учебната програма на студентите. Студентската мобилност трябва да съответства на областта на знание / академична дисциплина на студента.

Периодът за стажове е между 2 и 12 месеца. Един студент може да участва в периоди на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение(бакалавър, магистратура, докторантура), независимо от броя и вида на дейностите за мобилност, но само един път в рамките на една акдемична година.

 Да имат минимален успех от обучението в МУ-София – добър 4,00. 

МЕСЕЧНИ ГРАНТОВЕ

За периода на практиката студентът/докторантът получава финансова помощ под формата на месечен грант, целящ да подпомогне мобилността. Грантът не е стипендия и не предвижда цялостно покриване на разходите по мобилността. Приемащата институция може да предложи допълнително възнаграждение, извън гранта по програма Еразъм+, както и настаняване на кандидата, без това да е задължително. Студентът/докторантът има право да получава финансиране и от други източници, различни от Европейските фондове.

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

1-ви етап

На факултетните сайтове и по информационните табла на факултетите се обявяват сроковете за кандидатстване. При факултетния координатор на всеки един факултет се подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване – свободен текст

2. Академична справка и уверение за успех и че е записан

3. Мотивационно писмо на работния език за участие в програмата

4. Документ за владеене на работния език, ако има такъв

5. CV (европейски формат)

Комисия, определена от съответния факултетен съвет провежда интервю с кандидатите, за да оцени общата им култура, ниво на владеене на работния език и професионалната им подготовка. Изготвя се протокол за одобрените кандидати. 

2-ри етап 

Протоколът с одобрените от всеки един факултет кандидати се депозира в офис „Еразъм” на МУ-София. Одобрените за участие в програмата кандидати подготвят и подписват следните документи:

8. Споразумение зa практика

9. Лична банкова сметка в евро (в банка по желание)

10. Европейска здравна карта. Допълнителна здравна застраховка във всяко застрахователно дружество за периода на престой, тъй като европейската здравна карта покрива единствено спешна помощ в болница. 

11. Студентът уточнява датите на пътуване, съобразно програмата в приемащата организация

12. Доклад до Ректора на МУ-София, изготвен и подписан от факултетния координатор по Еразъм и съгласуван с Декана на съответния факултет, за изготвяне на командировъчна заповед.

13. Декларация по Закона за защита на личните данни

Преди заминаването си студентът получава от офис Еразъм следните документи:

1. Индивидуален договор за участие в Програма Еразъм между МУ-София и студента

2. Заповед за командировка

При пристигането си в приемащия университет студентът заверява Уверение за период на престой в Еразъм офиса на приемащата организация, защото за начална дата се счита първото присъствие, а не датата на пътуване. Промени в споразумението за практика могат да бъдат направени в срок до 2-5 седмици след започването на обучението. Удължаване на периода на престой се заявява в срок до един месец преди края на мобилността. Необходимо е потвърждение по имейл от трите страни за приемане на тези промени. 

ОТЧЕТ

След завръщането от мобилността студентът се отчита с:

1. Споразумение за практика (Learning agreement for traineeships)

2. Уверение за период на мобилност (Certificate of attendance), с дата на пристигане и заминаване, с подпис и печат на приемащата организация

3. Сертификат за обучение (Traineeship Certificate)

4. Билети отиване и връщане, бордни карти

5. Онлайн отчет 

МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички преподаватели на трудов договор в МУ-София, независимо от тяхната длъжност и научно звание. Те могат да участват по програмата с цел преподаване само един път в рамките на една академична година. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащата организацията партньор. При условие, че няма подписан договор, е желателно преподавателя да инициира сключване на споразумение. 

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира мобилност до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване). Във всички случаи преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 учебни часа преподаване седмично (това изискване важи и в случаите, когато престоят е по-кратък от една седмица).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с МУ-София и приемащата институция относно програма за преподаване.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност:

 • Споразумение за преподаване Мobility agreement-Staff for teaching одобрен от МУ-София и приемащата институция 
 • Договор между Медицински университет-София и служителя
 • Заповед за командировка
 • Сертификат за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя и преподавателския хорариум
 • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели
 • Он-лайн отчет
 • Билет от пътуването, бордни карти, фактури от  местата за настаняване

МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ

Право на участие имат всички преподаватели и служители на трудов договор  МУ-София. Те могат да участват по програмата с цел обучение само един път в рамките на една академична година. Преди осъществяването на мобилността е необходимо МУ-София да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор от държавата по програмата. 

Максималната продължителност на мобилността е от 2 дни до 2 месеца, като ЦРЧР финансира престой до 5 работни последователни дни (без времето за пътуване).

Преди заминаването си членовете на персонала трябва да се договорят с Медицински университет-София и приемащата институция относно програма за обучение.

Документи необходими за кандидатстване и отчитане на мобилност на персонала:

 • Споразумение за обучение (Mobility agreement-Staff for training), одобрен от МУ-София и приемащата институция
 • Договор между Медицински университет-София и служителя
 • Заповед за командировка
 • Сертификат за обучение, удостоверяващ продължителността на престоя
 • Декларация по Закона за защита на личните данни-Преподаватели
 • Он-лайн отчет
 • Билет от пътуването, бордни карти и фактури от местата за настаняване