СТРАНИЦИ

Набиране на проектни предложения по Програмата за обмен на ноу-хау на Централноевропейската инициатива

Изпълнителния секретариат на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) информира за покана за набиране на проектни предложения по Програмата за обмен на ноу-хау.

Програмата се финансира от поддържания изцяло от Италия Фонд на ЦЕИ към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Нейната цел е трансфер на експертиза от организации, публични и частни институции и структури, образователни и изследователски институти и др. в държавите от ЦЕИ – членки на ЕС (България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словашката република и Словения) към техни партньори в държавите от ЦЕИ извън ЕС (Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия и Украйна).

Поканата е насочена към проекти, които ще се изпълняват от поне две партньорски организации, съответно от страните от ЦЕИ, предоставящи експертиза и от страните бенефициенти. Сферата на проектните предложения следва да кореспондира с целите и областите на дейност, заложени в Плана за действие на ЦЕИ за периода 2018-2020 г.

Общата стойност на финансова помощ по обявената покана възлиза на 180 000 евро, като отделните проекти могат да получат съфинансиране до 40 000 евро (макс. 50 % от общите разходи по осъществяването).

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 13 ноември 2020 г. Процедурата ще бъде администрирана изцяло онлайн. Подробна информация за проектната програма и за начина за кандидатстване може да бъде открита на адрес https://application.cei.int/kep-2020/.

Повече информация на сайта ПОРТАЛ ЗА НАУКА