СТРАНИЦИ

Нова заповед на ректора във връзка с обучението

Заповед № РК-36-1396/ 15.06.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО, във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от 03.04.2020 г (обн., ДВ, бр. 33/ 07.04.2020 г.), Решение на Министерски съвет на Република България 378 от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14.05.2020 г. извънредната епидемична обстановка до 30.06.2020 г., и мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповеди № РД 195/10.04.2020 г., № РД-01-189/ 09.04.2020 г., № РД-01-256/11.05.2020 г. № РД-01-268/15.05.2020г., № РД-01-277/26.05.2020г., Заповед № РД- 01-331/12.06.2020 г., Заповед № РД- 01-338/13.06.2020 г., Заповед № РД- 01-337/13.06.2020 г., писмо изх.№21-00-268/08.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, писма № 9104-34/ 16.03.2020 г. № 0211-113/ 19.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Решения от заседания на Разширения Ректорско-Декански съвет на МУ-София Протокол № 28/ от 17.03.2020 г., Протокол № 29/ от 10.04.2020 г. и Протокол № 30/ от 13.05.2020 г., както и Решения на АС/ Протокол 43/ 28.05.2020 г. във връзка с въведените законодателни промени свързани с пандемията от COVID-19, 

НАРЕЖДАМ:

  1. Изменям Заповед № РКЗ6-З75 от 06.03.2020г., изм. и доп. Заповед № РКЗ6-З95 от 09.03.2020г., Заповед № РКЗ6-4З7 от 16.03.2020г., Заповед № РКЗ6-466 от 26.03.2020 г., Заповед № РК36-526 от 15.04.2020 г., Заповед №РК36-827/13.05.2020г., доп. със Заповед № РКЗ6-883 от 15.05.2020 г. и Заповед №РК36-1082/29.05.2020 г., като удължавам до 01.07.2020 г. вкл., срока на неприсъственото, дистанционно обучение в електронна среда.
  2. Деканите и Директорите на учебните академични структури да продължат реализацията на утвърдените от Академичния съвет (протокол 43/ 28.05.2020) учебни планове за завършване на семестъра и учебната година на студенти, преддипломния стаж на дипломанти, като информират студенти и преподаватели за реда, начина и графиците, по които ще протече неприсъственото обучение, при спазване на всички противоепидемични мерки, и при отсъствие на забрана от страна на здравните власти или други компетентни органи. Там, където е невъзможно обучението, стажа и завършването на учебната година в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие на студентите, дипломантите и стажантите, Деканите и Директорите на учебните академични структури да създадат организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки в съответствие с писмото и заповедите на Министъра на здравеопазването.
  3. Всички други нареждания, въведени със заповеди на Ректора на МУ—София, остават в сила до 01.07.2020 г. вкл. или до изтичане на допълнително указаните срокове в заповедите или Решенията (протоколи 28 и 29) на РРДС и АС (протокол 43/28.05.2020г.).
  4. При необходимост, допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните органи.

ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ

/РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ/