СТРАНИЦИ

НОВИ КОНКУРСИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, ОБЯВЕНИ ОТ ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ФНИ

ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЯВЯВА ДВА  КОНКУРСА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ:

1.КОНКУРС С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА M – ERA.

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 30 национални финансиращи организации от 24 държави.

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области:

 • Моделиране в материалознанието – техники и процеси (Modeling for materials engineering and processing)
 • Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
 • Високо производителни композити (High performance composites)
 • Функционални материали (Functional materials)
 • Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
 • Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing)

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 18 юни 2019 г.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (Решение на ИС с Протокол № 5 от 22.03.2019 г.).

За повече информация ТУК

2. ПРЕДСТОЯЩ КОНКУРС ПО ПРОГРАМА SOUTHEAST ASIA – EUROPE.

SoutheastAsia – Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финнасиране на научно-изследователски проекти.

Поканата ще бъде отворена за научни колективи, които да представят общи проекти в следните тематични области:

1.Water. Integrated Water Resource management

 1. Nanotechnologies.
 2. ICT. ICT for innovative service creation based on existing technologies including end-users through living labs or innovation hubs
 3. Waste.

4.1. ICT solutions for Waste management (urban/industrial/reducing marine litter)

4.2. Waste Management (no ICT focus -urban/industrial, incl. management of chemical and low level radioactive waste produced in various applications of radiation sources

 1. Infection Deseases. Infectious Diseases (incl. Antimicrobial Resistance)
 2. Food

6.1. Research for sustainable food production along the whole agri-food chain

6.2. Aquaculture

 1. Restorative /regenerative economy
 2. Machine Learning

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 782 332 лева за целия конкурс, с максимална сума за един проект до 195 583 лева.

Крайния срок за подаване на проектни предложения за участие ще бъде обявен при публикуване на поканата за конкурса през м. юни 2019 г.

За повече информация: ТУК

ДОПУСТИМИ  БЕНЕФИЦИЕНТИ  И ПО ДВАТА КОНКУРСА:

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“.
 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна степен „доктор“.