СТРАНИЦИ

Общи условия

Общи условия

Общи условия за реда и начина за заплащане на таксите за кандидат-студентски изпити

Въведение. Дефиниции.

Тези Общи условия уреждат реда и начина за заплащане на таксите за кандидат-студентски изпит.

Общи положения.

Медицински университет-София е автономно държавно висше училище със статут на юридическо лице,основано през 1917 год.  и предмет на дейност подготовка на кадри с висше медицинско образование,подготовка на докторанти,провеждане на следдипломно обучение,извършване на фундаментални и приложни научни изследвания,консултативна и експертна дейност,международно-интеграционна дейност в областта на здравеопазването и науката, административна, социална, спортна,издателска, информационна и др дейности.

Приемът на студенти в Медицински университет – София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на Правилника за прием на студенти в Медицински университет-София за учебната 2024/ 2025 година.

Обучението за всички специалности в Медицински университет –София е в редовна форма, а за специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“,„Управление на здравните грижи”, „Управление на клинични изпитвания“и„Трудова медицина и работоспособност” във Факултет по обществено здраве„Проф.д-р Ц. Воденичаров“ и в задочна форма.

Броят на местата за прием на студенти по държавна поръчка и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Решения на Министерски съвет.

 • В Медицински факултет при Медицински университет – София се обучават студенти по специалност „Медицина” – за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”.

 • Във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет – София се обучават студенти по специалност „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”.

 • Във Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София се обучават студенти по специалност „Фармация” за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” и по специалност„Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“-за придобиване на втора магистърска степен – в задочна форма на обучение.

 • Във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ при Медицински университет – София се обучават студенти както следва:

 

За придобиване на образователно – квалификационна степен „Бакалавър” (след завършено средно образование) по специалностите

 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – редовна и задочна форма на обучение;

 • „Управление на здравните грижи” – редовна и задочна форма на обучение;

 • „Трудова медицина и работоспособност” – редовна форма на обучение;

 • „Кинезитерапия” – редовна форма на обучение;

 • „Лекарски асистент” – редовна форма на обучение;

 • „Акушерка” – редовна форма на обучение;

 • „Медицинска сестра” – редовна форма на обучение.

За придобиване на образователно – квалификационна степен „Магистър” (след завършена ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“) по специалностите:

 • „Кинезитерапия”- редовна форма на обучение;

 • „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – задочна форма на обучение;

 • „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” – задочна форма на обучение;

 • „Трудова медицина и работоспособност” – задочна форма на обучение;

 • „Управление на здравните грижи” – задочна форма на обучение.

 • „Управление на клинични изпитвания“- задочна форма на обучение

За придобиване на образователно – квалификационна степен „Магистър” (на основание разпоредбите на & 5 и & 32, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби и чл.42, ал.1, т.1 буква „а” от ЗВО и Решения на АС на МУСофия от 01.07.2014 г. и от 11.02.2016 г.) по специалностите:

 • „Медицинска рехабилитация и балнеология” – редовна форма на обучение

 • „Медицинска козметика” – редовна форма на обучение

 • „Здравословно и диетично хранене” – редовна форма на обучение

 • Във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца при Медицински университет- София се обучават студенти за придобиване на образователно – квалификационна степен „Бакалавър” ( след завършено средно образование) по специалностите:

 • „Акушерка”, „Медицинска сестра” и „Лекарски асистент”.

 • В Медицински колеж „Йорданка Филаретова”- София към Медицински университет- София за придобиване на образователно квалификационна степен „професионален бакалавър по…” (след завършено средно образование) се обучават студенти по следните специалности:

 • „Медицински лаборант”

 • „Рентгенов лаборант”

 • „Зъботехник”

 • „Рехабилитатор

 • „Помощник- фармацевт”

 • „Инспектор по обществено здраве”

 • „Медицинска козметика” 

 • „Масажист” ( за лица с увредено зрение)

 • „ Парамедик”

От 2014 г. в МУ-София е внедрена и функционира успешно Система за управление на качеството, която съответства на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2015 и притежава документ за акредитация до  2025 год. от НАОА.

Данни, относно собственика на уебсайта. Данни, относно надзорните органи.

Уебсайта е собственост на Медицински университет -София.МУ- София държи всички авторски права върху  материалите на сайта (съдържание, снимки, видео и др.), като същите са под закрила на Закона за авторското право и не могат да бъдат , изтегляни, възпроизвеждани, разпространяване  и предоставяни на трети лица без изричното съгласие на МУ- София.

Защита на личните данни.

Като администратор на лични данни МУ-София прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно EU GDPR 2016/679 (Регламент ЕС) 2016/679.

МУ-София предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни. МУ-София се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Политики за защита на личните данни на МУ-София

Характеристики на онлайн платформата. Данни за регистрация.

Потребителите могат да използват потребителски профил в Система за онлайн подаване на документи и кандидатстване в МУ-София за онлайн кандидатстване.При регистрация е необходимо въвеждането на потребителско име,е-майл и парола.

Ръководство за работа със системата за кандидатстване на МУ-София

Условия за извършване на поръчка. Цени и начини на извършване на плащането.

 • За кандидат-студентите  за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”: 

Такси за кандидатстване за учебната 2024/2025 г. – 90 лв. за първи изпит и 40 лв. за всеки следващ. Такса за прием и обработка на документи при кандидатстване без полагане на изпит- 50 лв.

 • От заплащане на такса за изпит по чл. 95 ал. 7, т. 1, 2, 3 и 4 от ЗВО се освобождават:

 • лица, които са кръгли сираци;

 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

 • военноинвалиди и военнопострадали;

 • лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; 

 • При облекчени условия и по ред, определени с правилника за дейността на висшето училище, се приемат кандидатстващи по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, успешно участвали в конкурсните изпити:

 • класирани с еднакъв бал;

 • (изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.) лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

 • (доп. – ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) военноинвалиди и военнопострадали;

 • кръгли сираци;

 • майки с три и повече деца;

 • близнаци, когато са кандидатствали едновременно в едно и също професионално направление и висше училище, и единият от тях е приет.

При класирането по специалности:

(1) Кандидат-студентите от категория „лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто“ и „майки с три и повече деца“ се състезават помежду си за 6 % от местата за редовен прием.

(2) Кандидат-студентите близнаци се състезават за 2% от местата за редовен прием, ако са заявили желанието си при подаване на документите.

При подаване на документи за кандидат-студенти по чл. 68, ал. 3 от ЗВО на място се носят оригиналите на необходимите документи изброени по-долу, а при подаване онлайн – те се изпращат сканирани:

 • За кръгли сираци – смъртен акт, удостоверение за наследници и ксерокопия от тях;

 • За лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – решение на ТЕЛК и ксерокопие от него;

 • Военноинвалиди и военнопострадали – съответен удостоверяващ документ;

 • За майки с три и повече деца актове за раждане на децата и ксерокопия от тях;

 • За близнаци актове за раждане и ксерокопия от тях.

Банкова сметка – Ректорат

Медицински университет -София

1431, София, бул. „Иван Гешов“ 15

-ПРИ ПРЕВОДИ ОТ СТРАНАТА

БНБ – пл. Александър І

Банков код: BNBG9661

IBAN: BG43BNBG96613100102101

BIC: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

ПРИ ПРЕВОДИ ОТ ЧУЖБИНА

Bank code: BNBG9661

IBAN: BG43BNBG96613100102101

BIC code: BNBGBGSD за лева; BNBGBGSF за валута

BNB in TARGET2 is IBAN: BG83BNBG96611100066141

SWIFT code: BNBGBGSF

 • За кандидат- студентите за специалностите във Факултет  по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров“:

   

Таксата за явяване на първи изпит е в размер на 90,00 лв. и 40,00 лв. за всеки следващ, в зависимост от специалността, за която се кандидатства.

Такса за обработка на документи за специалности, за които се кандидатства без изпит е в размер на 50,00 лв.

Таксата за изпит се превежда по банков път на сметката на Факултета по обществено здраве „проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и се представя в деня на подаване на документите

Банкова сметка – Факултет по обществено здраве

BG47BPBI79403163982101, BIC: BPBIBGSF,

ЮРОБАНК АД КЛОН ДОНДУКОВ № 4-6

Внесени такси за кандидат-студентски изпити не се връщат!

 • За кандидат- студентите  за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София:

  Таксата за явяване на изпит за всички специалности е в размер на 90,00 лв.

   

За специалност „ Зъботехник“ + 40 лв. /за допълнителен изпит по Моделиране/

Банкова сметка – Медицински колеж

Юробанк България АД

BG 45 BPBI 7940 3163 9833 01

BIC: BPBIBGSF

Условия и начини на предоставяне на услугата.

 1. Кандидатстудентска кампания (КСК)

 2. Кандидатстването и приемането се извършва на основание Закона за висшето образование

 3. Учебна дейност

Условия при невъзможност за връщане на услуга.

В случай, че услугата не може да бъде извършена от МУ-София поради негово виновно поведение, същия дължи възстановяване на платените за услугата такси по банковата сметка на наредителя.

Рекламации.

Рекламациите се извършват в писмена форма адресирана до ректора на МУ-София, в която се посочва името на подателя, описание на случая, в какво се изразява искането и подпис на подателя. Анонимно подадени рекламации не се разглеждат.

Условия, свързани с извънредни (форсмажорни) обстоятелства.

Допуска се възстановяване на преведена сума САМО при установена техническа грешка или настъпили събития, съгласно Правилника за дейността на Медицински университет – София. Сумата се възстановява на наредителя след представяне на формуляр за кандидатстване,платежен документ и след разрешение от ректора на Университета.

Права задължения и отговорност на кандидат-студентите.

Кандидат- студентите са длъжни коректно да попълнят данните си за явяване на изпит и да заплатят съответната такса/и  в пълен размер.

Кандидат- студентите имат право да поискат връщане на платените такси само ако МУ-София ги е получил без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание.

Права и задължения на МУ-София.

За предоставяне на услугите, МУ-София има право да получи съответните такси в пълен размер и да откаже връщането им, в случай че не са налице основанията за това.

МУ-София има право да откаже извършване на услуга в случай на некоректно попълнени данни на кандидат- студента или неплатена такса в пълен размер.

Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване.

Всички материали на сайта (публикации, снимки, видео и др.) са под закрила на Закона за авторското право и не могат да бъдат копирани, изтегляни, възпроизвеждани, както и предоставяни на трети лица без изричното съгласие на Медицински университет-София.

Решаване на възникнали спорове.

Всички възникнали спорове се решават в духа на взаимно разбирателство и съгласно българското законодателство и правилниците на МУ. В случая, че не бъде постигнато съгласие, компетентен за разглеждане на спора и съдът по седалище на МУ-София.

Връзки към сайтове на факултетите на МУ-София и Медицински колеж.

https://medfac.mu-sofia.com/

https://fdm.mu-sofia.bg/bg/

https://pharmfac.mu-sofia.bg/

https://foz.mu-sofia.bg/

https://mc.mu-sofia.bg/

Заключителни разпоредби.

Ползването на услугите  на сайта или избирането на отметката „Приемам Общите условия“, потребителят декларира, че е съгласен с тези Общи условия.

За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство и правилниците на МУ-София.

Дата: 13.03.2024 г.