СТРАНИЦИ
момент от обучителната среща

Обучение на преподавателите на МУ-София по проект „Използване на дигитални технологии в преподаването“, финансиран от УАФ (AUF)

Медицински университет – София проведе обучение на преподавателите от всички структурни звена под егидата на Университетската франкофонска агенция (AUF) за работа с платформата Google for Education, Meet, Classroom, Slides. Целта бе задълбочаване на дигитални, педагогически и методически умения и разработване на достъпни и атрактивни дигитални педагогически практики, с които да се подобри качеството на преподаване и учене на студентите.

Въз основа на анализа на необходимостта от обучение създадохме съответната програма с помощта на експертите от Център за творческо обучение – cct.bg. Бяха дефинирани конкретни цели, задачи и очаквани резултати, целева аудитория, форми и методи на обучение, механизъм за оценка.

Обучението включваше модули за въвеждане на цифрови технологии в обучението, представяне на предимствата на дигиталното образование и инструментите на Google, адаптирани към цифровото образование. Използването на Google Документи и Диск, за насърчаване сътрудничеството в рамките на група, улесняване на груповата работа с инструментите на Google, както и създаване на привлекателни презентации със слайдове, допълване уроците с интерактивно съдържание. Включено бе и организирането на курс, използвайки Classroom, улесняване процеса на домашна работа, добавяне и получаване на коментари, използването на Google Meet, за организиране работа в онлайн среда. Анализиране и съобщаване напредъка на студентите, Google Таблици и Google Формуляри, комуникация на резултатите чрез Gmail и Classroom, също бяха обсъдени.

Обучението се проведе в учебната зала „Акад. Иван Пенчев“ на Катедрата по ендокринология -Медицински факултет, която е оборудвана с мултимедия, компютър и интернет, при пълно спазване на санитарно-хигиенните норми.