СТРАНИЦИ

Правилник за провеждане на учебната година

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Разпределението на студентите по групи и изработването на графиците се извършва само и единствено от експертите в Учебните отдели на Факултетите.

  1.1. Броят на студентите в групите за обучение на български език и в групите за обучение на английски език за предклиничните, теоретико-диагностичните дисциплини и за клиничните дисциплини трябва да е до 10 студенти в група.

  1.2. Ако след прехвърляне (или презаписване) на български и чуждестранни студенти, обучаващи се на английски език, броят на студентите се увеличава на повече от 10 в група, се създават допълнителни групи, съобразно възможностите на графика и решение на Факултетния съвет.

  1.3. При създаването на допълнителни групи графиците за учебните занятия се коригират своевременно от експертите в Учебните отдели на Деканатите.

  1.4. Всички графици на учебните занятия се координират от Учебен отдел на Ректората на МУ- София.

  1.5. Не се разрешава прехвърляне на студенти от една група в друга група след началото на учебната година.

  1.6. Не се разрешава обединяване на две или повече групи и едновременно провеждане на учебни занятия. 

  1. Броят на лекционните потоци се определя само с решение на Факултетен съвет.

  2.1. За Медицински факултет от III курс, поради преминаване в клинично обучение в университетските болници, при необходимост се сформират нови клинични групи.  СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

  1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

  1.1. МЕДИЦИНА

  1.1.1. Обучението на български език се провежда както следва: за студентите от І до ІІІ курс – лекциите се водят в два лекционени потока, от ІV до VІ курс – лекциите се водят в три / четири лекционни потока; упражненията се провеждат в между 20 до 32 групи в зависимост от броя на студентите и съгласно решение на Факултетния съвет на Медицински факултет. 

  1.1.2. Обучението на български език за студентите от ІV-ти до VІ-ти курс се провежда по циклична (модулна) система, с полагане на изпит след приключване на цялостен цикъл по учебния план и постоянно – в течение на учебната година.

  1.1.3. Обучението на английски език за студенти от І до ІІІ курс се провежда в два лекционни потока на курс, от ІV до VІ курс – лекциите се водят в три лекционни потока, упражненията се провеждат  в между 20 до 42 групи в зависимост от броя на студентите и съгласно решение на Факултетния съвет на МФ.

  1.1.4. Обучението на английски език за студентите от ІV-ти до VІ-ти курс се провежда по циклична система, с полагане на изпит след приключване на цялостен цикъл по учебния план и постоянно – в течение на учебната година.

  1.1.5. Всеки семестър /цикъл завършва със заверка в съответния Учебен отдел.

  1.2 ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО МЕДИЦИНА може да се придобие след придобита първа магистърска степен по  Дентална медицина или Фармация. Обучението за втората магистърска степен по Медицина е срещу заплащане, в редовна форма с продължителност на обучението шест години по учебния план за специалност Медицина. 


  1. ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

  2.1 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 

  2.1.1. Обучението на български език се извършва, като лекциите на студентите по дентална медицина се водят в един лекционен поток, а упражненията  в 16 групи.

  2.1.2. Обучението на студентите от Факултета по дентална медицина на английски език се извършва в един лекционен поток, а упражненията – в до 12 групи, с не повече от 12 студенти в група, съгласно решение на ФС на ФДМ.

  2.1.3. Упражненията и лекциите са задължителни. При отсъствия от упражнения се процедира съгласно Раздел VІІІ. Отсъствия от лекции по уважителни причини се удостоверяват с документ.

  2.2 ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА може да се придобие след придобита първа магистърска степен по Медицина или Фармация. Обучението за втора магистърска степен по дентална медицина е срещу заплащане, в редовна форма с продължителност на обучението 6 години по учебния план за специалност Дентална медицина.


  1. ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

  3.1. ФАРМАЦИЯ

  3.1.1. Обучението на български език се извършва, като лекциите на студентите по фармация се провеждат в един лекционен поток, а  упражненията от I-ви до V-ти курс се провеждат в до 16 групи от не повече от 12 студенти в група. 

  3.1.2. Допълнително профилиращо обучение по време на обучението по промишлена фармация и клинична фармация се извършва от  6-ти до 9-ти семестър по 2 групи, като класирането на желаещите студенти се извършва въз основа на успеха от 1-ви до 5-ти семестър. 

  3.1.3. Обучението на английски език се извършва в 12 групи от не повече от 12 студенти в група.

  3.2. ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО МЕДИЦИНА ИЛИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА може да се придобие след придобита първа магистърска степен по Фармация. Обучението за втората магистърска степен е срещу заплащане, в редовна форма с продължителност на обучението 6 години по учебния план за специалност Медицина и Дентална медицина.

  3.3. ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО по специалност „Оценка на здравните технологии с фармакоикономика“  е в задочна форма на обучение.


  1. ФАКУЛТЕТ  ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРОФ.Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, дмн“.

  4.1. Във Факултет по обществено здраве се обучават студенти от специалностите: „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия”, „Лекарски асистент”  на ОКС „бакалавър” в редовна форма на обучение;  „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи” на ОКС „бакалавър” в редовна и задочна форма на обучение; „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”,  „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Управление на клинични изпитвания“  на ОКС „магистър” след „магистър” в задочна форма на обучение; „Клинични здравни грижи”,  „Медицинска рехабилитация и балнеология” „Медицинска козметика”, „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „магистър”* – редовна форма на обучение (на основание §5 и §32, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби и чл. 42, ал. 1, т.1 (а), т.2 (б) и ал. 6 от ЗВО и Решения на АС на МУ-София от 01.07.2014г. и от 11.02.2016 г.)

  4.2. Обучението на студентите  се провежда  в един лекционен поток, а упражненията и семинарите в групи до 12 студенти.

  4.3. При установено извънредно положение в страната или извънредна епидемична обстановка броят на студентите в група  за провеждане на упражненията и учебната практика на специалностите от регулираните професии „медицинска сестра“ „акушерка“, „лекарски асистент” и „кинезитерапия“ на  ОКС „бакалавър“, редовна форма  да бъдат до 5 студента.  

  4.4. При установено извънредно положение в страната или извъредна епидемична обстановка лекциите, упражненията и учебната практика на специалностите от регулираните професии — „медицинска сестра”, „акушерка“, „лекарски асистент” и „кинезитерапия“ на ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, да се провеждат неприсъствено при използване на всички възможности на съвременните интернет платформи за комуникация и обучение. 

  4.5. Академичният съвет на МУ- София разрешава  провеждане на хибридна форма на обучение по всички специалности на ФОЗ „ Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ за новата учебна 2023/ 2024 г ./ Решение от 29.08.2023 г.  /.


  1. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ  И СПОРТ  (ДЕОС)

  5.1. Подготвителната учебна година за чужденци (на български език и на английски език) се провежда в два семестъра – зимен и летен, в съответствие с Правилника за подготовка и провеждане на подготвителната учебна година по български и английски език за чуждестранни граждани в ДЕОС. Началото на обучението по съответния език започва между 1 октомври и 30 ноември. Лекциите на съответния език се водят в един лекционен поток, а упражненията се водят в съответните административни групи. Обучението е с продължителност не по-малко от 9 месеца и се провежда в хибридна форма при необходимост.

  5.1.1. През подготвителната 2023/ 2024 учебна година в Департамента по езиково обучение и спорт  се обучават чужди граждани от трети страни и граждани на държави членки на  ЕС и ЕИП.

  5.1.2. Подготвителната учебна година за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация завършва с полагане на комбинирани изпити по английски език или български език , биология и химия / на английски или на български език /, които са еквивалентни на провежданите приемните конкурсни изпити и са съобразени с публикуваното Учебно ръководство за подготовка на чуждите граждани за съответната учебна година.

  5.1.3. Чужди граждани от трети страни могат да се обучават в ДЕОС за специалностите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ като преминават 9- месечен езиков и специализиран курс по български език. 

  5.1.4. Подготвителната учебна година за тези курсисти завършва с полагане на следните изпити

  • Писмен и устен изпит по български език, който се полага в ДЕОС.
  • Изпити, които се полагат в Медицински колеж „Й. Филаретова”:

  А./ Писмен изпит върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.

  Б./ За специалност Зъботехника  се полага и изпит по Моделиране.

  5.1.5 Завършилите успешно  подготвителната учебна година  получават Свидетелство за завършен езиков и специализиран курс съгласно чл. 19 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ на Р България. 

  5.1.6. След успешно положен изпит на кандидатите, чужди граждани, се издават заповеди за записване в избраната от тях специалност на основание  чл. 20 от същата Наредба, след като те представят свидетелството по чл. 19. 

  5.2. Езиково обучение на студентите

  5.2.1 Изучаването на български език за чуждестранни студенти за специалност Медицина е в продължение на 2 семестъра, а за студентите, обучаващи се на английски език / интензивно обучение /- 6 семестъра;

  За студентите по  специалност Дентална медицина е в продължение на 4 семестъра.

  За студентите по  специалност Фармация е в продължение на 2 семестъра

  5.2.2 Изучаването на латински език за Медицина, Дентална медицина и Фармация е в продължение на 2 семестъра, а за Медицинския колеж е в рамките на 1 семестър.

  5.2.3 Изучаването на чужд език за български студенти от Дентална медицина и Фармация е в продължение на 2 семестъра.

  5.3. Спорт

  5.3.1. Спорт за специалността „Медицина”  е модулно обучение в рамките на 30 учебни часа в продължение на първи семестър и 30 учебни часа в продължение на втори семестър.

  5.3.2. За специалността „Дентална медицина” е модулно обучение в рамките на 30 учебни часа. 

  5.3.3. За специалността „Фармация” – 60 учебни часа в продължение на първи и втори семестър на І курс.

  5.3.4. За специалностите във ФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров,дмн“ и Филиал „Проф.д-р Иван Митев“- Враца – в рамките на 180 учебни часа.

  5.3.5. За студентите от Медицински колеж е в рамките на 150 учебни часа.


  1. ФИЛИАЛ  „Проф.д-р Иван Митев” – Враца

  6.1. Обучението във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца е по циклична система с теоретични и практически модули. Разпределението на студентите по групи се извъшва от инспектор в Учебен отдел на филиала.

  6.2. Лекциите със студентите от специалности „Медицинска сестра“, “Акушерка“ и “Лекарски асистент“ на ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение, се водят в един лекционен поток, а упражненията, семинарите и клиничната практика в групи до 12 студенти. При курс от 15 студенти обучението се извършва в една група. 

   6.3. Когато по време на семестъра студенти от групата прекъснат обучението си, независимо от намалената й численост, групата се запазва.

   6.4.  Прехвърлянето на студенти от една група в друга група, се извършва с разрешение на Директора.

  6.5. Не се разрешава обединяване на две или повече групи и едновременно провеждане на учебни занятия от един преподавател.


  1. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ  „Йорданка Филаретова” – София.

  7.1. Обучението във всички специалности на МК „Й.Филаретова” се провежда в хибридна форма.

  7.2. Броят на потоците за лекционните курсове се определя от Дирекционен съвет на Медицинския колеж съобразно тематичните планове и програми, а броят на групите е в съответствие с броя на студентите по специалности и курсове, при минимален брой 5 студенти в група, с изключение на „масажист с увредено зрение”, където минималният брой студенти в група може да е трима души.

1. Ректорът на Медицински Университет – София ръководи цялостната дейност по организацията на студентското обучение съгласно учебните планове, приети от Факултетните или Директорските съвети, които са утвърдени от Академичния съвет (АС) на МУ-София.

III. ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ И ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ

 1. Графиците за учебните занятия и изпитните сесии се изработват от Учебните отдели на факултетите, на Филиал „Проф. д-р Иван Митев”- Враца и на Медицински колеж „Йорданка  Филаретова”- София, съгласувано с отдел „Учебен” при Ректората на МУ-София.

2.1. Графиците за учебните занятия и изпитни сесии на ФДМ, ФФ и ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“  задължително  се съгласуват с Учебния отдел на Медицински факултет  по отношение  ползване  на аудиториите на територията на Медико- биологичния комплекс / МБК /. 

 1. Графиците за учебните занятия се обявяват  от Учебния отдел на съответния факултет, филиал или колеж  10 дни преди започване на семестъра.
 2. Готовността и поддръжката на учебните зали за обучение на студентите в Университетските болници е задължение на изпълнителните  директори на тези болници. 
 3. Графиците за използване на аудиториите и учебните зали се координират от отдел „Учебен” на Ректората.
 4. График на учебните занятия и изпитните сесии за учебната 2023/ 2024 година:

6.1.ЗИМЕН СЕМЕСТЪР: от 25.09.2023 г. до 12.01.2024 г.

Откриване на учебната година с българските студенти от първи курс- 25.09.2023 г. 

6.1.1. Зимен семестър за студентите от IV –VI к. специалност Медицина – от 18.09.2023 г. по определен график.

6.1.2. Зимен семестър–обучение на английски език за І-ви курс / Медицина, Дентална медицина и Фармация / от 23.10.2023 г. до 09.02.2024 г.

6.1.3. Зимен семестър за подготвителна учебна година в ДЕОС– начало: между 01.11.2023 г. и 30.11.2023 г. / в зависимост от сформирането на групите след пристигане на студентите, получили Виза тип Д /.

6.2.    Януарска изпитна сесия от 16.01.2024 г. до 16.02.2024 г.

/ за семестриално завършилите студенти – V-ти курс на Фармацевтичен факултет- удължена до 23.02.2024 г. /

6.2.1. Януарска изпитна сесия за студентите от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“   и Филиал „ Проф.д-р Ив. Митев“–Враца –   от 15.01.2024 г. до 16.02.2024 г.

6.2.2. Януарска изпитна сесия за І-ви курс обучение на английски език: от 12.02.2024 г. до  23.02.2024 г.

6.2.3. Поправителна февруарска сесия:

– за III-ти курс на  Медицински Колеж „Й. Филаретова” – София: от 19.02.2024 г.  до 29.02.2024 г. 

– за семестриално завършилите студенти – V-ти курс на ФФ – 26.02.2024 г. – 08.03.2024 г.

6.2.4. Студентите специалност „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ – преди встъпването в пред дипломен стаж имат право на поправителна сесия за семестриални изпити с продължителност две седмици.

6.2.5. Поправителната сесия за семестриално завършилите студенти във ФОЗ „ Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“: от 19.02.2024 г. до 23.02.2024 г.

6.2.6. Поправителната сесия за студентите завършили трети курс по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент“:    

от 15.07. 2024 г. до 26.07. 2024 г.

6.3.    ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР от 26.02.2024 г. до 07.06.2024 г.

6.3.1. Летен семестър за студентите от 4 курс специалност Медицина  от 13.03.2024 г. до 31.07.2024 г.

– за студентите от 5 курс специалност Медицина  от 28.02.2024 г. до 30.07.2024 г.

6.3.2. Летен семестър за студентите от 6 курс специалност Медицина  от 18.03.2024 г.

6.3.3. Начало на преддипломния стаж на студентите специалност Медицина – 18.03.2024г .

6.3.4. Летен семестър за студентите от на  Медицински Колеж „Й. Филаретова” – София:

от 19.02.2024 г. до 31.05.2024 г.

6.4.    Юнска изпитна сесия от 11.06.2024 г. до 12.07.2024 г.

6.4.1. Юнска изпитна сесия за студентите от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“  и Филиал „ Проф.д-р Ив. Митев“– Враца  от 10.06.2024 г. до 12.07.2024 г.

6.4.2. Юнска изпитна сесия за студентите от Медицински Колеж „Й. Филаретова“ – София: от 03.06.2024 г. до 05.07.2024 г.

6.4.3.За курсове с 5 и повече изпити по учебен план или с голям брой студентски групи сесията се удължава. 

6.5. Изпитните дати се определят от Деканите, а катедрите обезпечават изпитните дати от  първия до последния ден на изпитната сесия,  независимо от възникналите обективни причини.

6.6. Септемврийска поправителна сесия от 02.09.2024 г. до 20.09.2024 г.

 

 1. График на учебните занятия и изпитните сесии за студентите от Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ за учебната 2023/2024 г. 

7.1. Редовното обучение по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия”, „Лекарски асистент”  на ОКС „бакалавър”,  „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи” на ОКС „бакалавър”, „Кинезитерапия”, „Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология”, „Медицинска козметика”, „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „магистър”*  се осъществява по общия график. 

7.2. Задочно обучение по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, и „Управление на здравните грижи“ за ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и по специалностите „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Управление на клинични изпитвания“ „Трудова медицина и работоспособност“и „Медицинска журналистика“ за ОКС „Магистър“:

7.3.  Дистанционна форма на обучение по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“ и „Трудова медицина и работоспособност“ на ОКС „Магистър“

 

7.3.1. ЗИМЕН СЕМЕСТЪР                                                   25.09.2023 г. –   12.01.2024 г.

ЯНУАРСКА  ИЗПИТНА СЕСИЯ

15.01.2024 г.

16.02.2024 г.

   

ФЕВРУАРСКА ПОПРАВИТЕНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАВЪРШВАЩИ СЕМЕСТРИАЛНО 

19.02.2024 г. 

23.02.2024 г. 

7.3.1.2. ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

26.02.2024 г.

07.06.2024 г.

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

10.06.2024 г.

12.07.2024 г.

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

02.09.2024 г.

20.09.2024 г.

СИСТЕМА ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА КРЕДИТИ

 1. На основание чл. 44 а от ЗВО и съгласно Наредба № 21 от 30.09.2004 г. на МОН за всички студенти от МУ-София се въвежда кредитна система за оценяване.

1.1. По предложение на Декана на Факултета (Директора на Филиала или Колежа) със Заповед на Ректора на МУ-София, са утвърдени специализирани комисии, които извършват признаване на кредити и периоди на обучение, придобити в друго висше училище. 

1.2 Решенията на специализираните комисии за всеки конкретен случай се изпращат от Учебния отдел на съответния Факултет до всички Катедри, които ще участват в обучението на студентите, за сведение и изпълнение.

 1. От І-ви до ІІІ-ти курс, студентите от Медицински факултет са длъжни да натрупат 180 кредита, от които 16,5 от избираеми курсове и други модули, участие в научно-изследователски програми, участие в научни сесии с доклади и публикации в български и чуждестранни списания.

2.1. От ІV-ти до VІ-ти курс (клиника), студентите са длъжни да натрупат 150 кредита, от които 5,0 от избираеми курсове и други модули, участия в научно-изследователски програми, участие в научни сесии с доклади и публикации в български и чуждестранни списания.

2.2. В съответствие с учебния план за специалността „Медицина” по време на следването студентите са длъжни да натрупат кредити от общо 330 кредита, от които 308,5 от задължителни дисциплини и 21,5 от избираеми курсове и други, а от преддипломен стаж и държавни изпити 88,6 кредита.

2.3. Чуждестранните студенти в Медицински факултет, обучаващи се на английски език, натрупват кредитите за избираеми курсове от изучаването на български език – 21,5 кредита.

2.4. В съответствие с учебния план за специалността „Дентална медицина” по време на следването студентите, обучавани на български език са длъжни да натрупат общо 410 кредита, от които 332 от задължителни дисциплини, 18 от избираеми курсове и други, 60 кредита от преддипломен стаж и държавни изпити.

2.4.1 Чуждестранните студенти, обучавани на английски език, са длъжни да натрупат по време на следването си общо 422 кредита, от които 328 от задължителни дисциплини, 16 кредита от изучаването на български език, 18 от избираеми курсове и други, 60 кредита от преддипломен стаж и държавни изпити.

2.4.2. Съгласно обявения и утвърден от Факултетния съвет на ФДМ учебен план, 1 кредит се присъжда за 30 учебни часа.

 1. Кредитът е цифрово изражение на студентската заетост. Присъжда се на студенти, получили положителна оценка, не по-ниска от среден (3) за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план, чрез изпит или друга форма на оценяване. 
 2. Всеки студент посещава необходимия брой курсове, за да покрие необходимия брой кредити. В Главната книга на факултета се записват само  курсовете, които покриват необходимите кредити за годината. За студентите от МФ не се допускат повече от 2 модула за един чужд език.

4.1. Не се допуска пренасяне на кредити от избираемите модули в следващите курсове на обучение. 

4.2. След приключване на съответния избираем модул (курс) ръководителят му представя доклад до Зам.декана по УД, съгласуван с ръководителя на катедрата, за успешно проведен модул  (курс) със списък на студентите и  нанася участието им в Главната книга на факултета.

4.3. Избираемите модули (курсове) и признаване хорариум на катедрата ще се считат за проведени при записани минимум 10 студенти и регистрирани след завършване на модула (курса) в Главната книга на Факултета.

4.4. За МФ темите на избираемите модули, учебните часове, кредити и ръководител на курса,  придружени със съответните програми се утвърждават от Катедрения и Факултетния съвет и се обявяват в официалния сайт на Медицински факултет. Катедрите могат да обявяват по една тема за избираем курс по даден учебен предмет или модул.

4.5. Присъждат се кредити на студентите за участие в научно-изследователска дейност, публикации в български и чуждестранни списания и участие с доклад в конгреси и конференции, представящ собствени изследвания.

4.6. Присъждат се кредити на студенти, за участие в една от следните спортни дейности (по утвърдени правилници и регламент), организирани от сектор Спорт при ДЕОС: спортно–тренировъчна и състезателна дейност от спортния календар на Асоциацията за университетски спорт, вътрешно-университетската спортна лига и изнесените обучения.

 1. Съгласно обявените утвърдени от Факултетен съвет програми  и програми с модули се присъжда 1 кредит за 25 до 30 учебни часа.

 

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

1.Организиране и провеждане.

1.1.Текущият контрол е задължителен елемент от учебната работа на студентите.Формите на текущ контрол, прилагащи се за преценка на подготовката на студентите и усвояването на материала, зависят от специфичните особености на всеки факултет и на учебната дисциплина, от наличната материална и техническа база и от големината на студентските групи.

 1. Форми на текущ контрол.

2.1. Планираните форми на текущ контрол се провеждат при редовните занятия с помощта на тест като включват всички проверки, за които е необходима предварителна подготовка на студентите по основните раздели от преподавания материал.

2.2. Планиран текущ контрол на теоретичната подготовка се извършва с колоквиум.

2.3. Планиран текущ контрол на практическата подготовка се извършва чрез заверка на протоколи от проведени упражнения и набрани атестации (точки) от извършена клинична или от друга практическа дейност.

2.4. Непланираните форми на текущ контрол са краткото устно препитване, преглеждане или разработване на препарат и преглед на болни.

3.Организация на текущия контрол

3.1. При изработването на учебната програма по всяка дисциплина се определят броят и формите на текущия контрол, тяхната последователност, обемът на подлежащите на усвояване и контрол занятия и времето по учебни седмици за тяхното провеждане.

3.2. Планираните форми на контрол (колоквиумите) не могат да бъдат повече от две на семестър по всяка отделна дисциплина.

3.3. В рамките на една календарна седмица не се разрешава провеждането на повече от три планирани форми на контрол по различни дисциплини.

3.4. Планът за текущия контрол трябва да бъде съобразен с учебното време на студентите.

3.5. Изпълнението на графика за семестриален текущ контрол е задължителен както за студентите, така и за преподавателите.

3.5.1.При дистанционно обучение формите на текущ контрол върху знанията на студентите са аналогични на тези при присъствено обучение, но се осъществяват дистанционно в електронна среда.

3.6. Оценката от текущия контрол се внася в контролния картон (учебната тетрадка) на студента и се отразява на крайната оценка.

3.7. В катедрите с изисквания за практическа работа, заверки се дават при изпълнен минимум от практическа работа, а не въз основа само на присъствие.

3.8. Присъствието на учебните занятия се отразява задължително в студентския картон (не се отнасят за ФОЗПроф.д-р Ц. Воденичаров, дмн ).

3.9. Катедрите, обучаващи студенти по модулната система, задължително отразяват присъствието на учебни занятия в учебните тетрадки и в студентския картон (не се отнасят за ФОЗПроф.д-р Ц. Воденичаров,дмн).

3.10. Задължават се ръководителите на катедрите да осигуряват изработването и точното спазване на графика за текущ контрол.

3.11. Програмите за текущия контрол се обсъждат от Студентския съвет и се съгласуват с Деканатите преди започване на учебната година. Отговорност за цялостното изпълнение на графика за текущ контрол носят Деканите на факултетите.

3.12. Заверките на семестъра се извършват от катедрите и се основават на изпълнението на задълженията по учебния план и програмата, приети от Катедреният съвет.

3.13. Ръководителите на катедри посочват в конспекта по съответната дисциплина различни източници за подготовка, като поне един от тях е официално издаден учебник.

ИЗВЪНАУДИТОРНА РАБОТА

 1. Деканите на факултетите изискват от ръководителите на катедри до началото на учебната година да изработят и представят програма за извънаудиторна работа на студентите. В програмата се посочват източниците за подготовка на съответните занятия, тематични курсове за студентите по съответната дисциплина и работа със студенти-кръжочници.
 2. За Факултет по Обществено здраве „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“, Фармацевтичен факултет и Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца курсовата работа е извънаудиторна дейност.
 3. За Филиал „Проф.д-р Иван Митев“-Враца и Медицинския колеж Й. Филаретова -София участието на преподавателите в извънаудиторна дейност, както и в кръжочна дейност, се включва към критериите за оценка на преподавателската дейност при атестирането им. Ръководството на курсова работа е извънаудиторна дейност.
 4. За Факултета по Дентална медицина извънаудиторната дейност със студентите включва самостоятелна работа в библиотека, технична зала или лаборатория (съгласно чл.44а. ал.4 от ЗВО), дистанционна самоподготовка, провеждане на тематични курсове по различни дисциплини, кръжоци, съвместно участие с преподаватели в научни проекти и разработки.

5.За МФ  извънаудиторната заетост на студентите включва самостоятелна работа в библиотека, самоподготовка, съвместна научна работа с преподаватели, участие в кръжоци и др.

 

УСЛОВИЯ, РЕД И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

  1. Изпитните процедури се организират и провеждат съгласно правилниците на  МУ-София (чл. 44, ал. 1 от ЗВО), а оценяването знанията на студентите става чрез изпити съгласно чл. 44, ал. 2 от ЗВО.
  2. Форми на оценяване – писмени изпити, устно изпитване, тестове, реферати.

  2.1. Дисциплините, изучавани в повече от един семестър приключват с изпит в последния семестър (без текуща оценка).

  2.2.Текущи оценки се поставят по време на учебната година.

  Забележка: за Медицински факултет  отпада термина „текуща оценка“ и  се заменя с „изпит“, състоящ се от устна и писмена част. 

  1. Видовете изпитни процедури са: януарска и юнска редовни изпитни сесии, удължени януарска и юнска сесии (за майки, бременни, диспансерно болни, заболели по време на редовната сесия и т.н.) и септемврийска поправителна сесия.

  3.1.За студентите от МФ, обучаващи се по циклична/модулна система видовете изпитни процедури са: редовна сесия след приключване на цялостното обучение по дадена дисциплина, циклично през учебната година за определен брой групи и септемврийска поправителна сесия.

  3.2. Катедрите във Фармацевтичен факултет имат право да включват в изпита входящ тест за допускане до следващата част на изпита. Задължително условие е да има официално публикувани и предоставени на студентите от катедрата примерни тестове.

  3.3. Студентите от Фармацевтичен факултет имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дисциплини за периода на цялото следване. При неуспешно полагане на изпита по съответната специална дисциплина повече от 6 пъти студентите се отстраняват от Фармацевтичен факултет на МУ-София.

  1. Допълнителни изпитни сесии се разрешават със заповед на Ректора на Медицински университет -София, по предложение на Декана на съответния факултет / Директорите на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца и на Медицински колеж „Й. Филаретова“- София.

  4.1. Деканът на Фармацевтичен факултет предлага за разрешаване на Ректора на МУ-София на до две допълнителни сесии за провеждане на семестриални и/или държавни изпити, след приключване на съответната редовна и поправителна сесия. Разрешените допълнителни сесии се провеждат, веднага, след съответната поправителна сесия, в рамките на максимум 30 дни, след нейното приключване.

  4.2. Всяко явяване на допълнителна сесия, както и на семестриални изпити за повишаване на оценката се заплаща както следва:

  4.2.1. 60 лв. за явяване на изпит от  български студент и чуждестранен студент, обучаващ се на български език (по ПМС 103 и ПМС 228);

  4.2.2.  90 лв. за явяване на изпит от  чуждестранен студент.

  4.3. Семестриалните изпитни комисии са в състав не повече от  2 хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано лице. 

  За ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“: Семестриалните изпитни комисии са в състав не повече от 3 хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано лице.

  4.4. За всяка допълнителна изпитна дата на изпитната комисия се заплаща както следва:

  4.4.1. За семестриален изпит на български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език (по ПМС 103 и ПМС 228) се заплаща:

  –  по 15 лв. на хабилитирано лице за изпитан студент;

  –  по 10 лв. на нехабилитирано лице за изпитан студент.

  4.4.2. За семестриален изпит на чуждестранни студенти се заплаща:

  –   по 25 лв. на хабилитирано лице за изпитан студент;

  –   по 15 лв. на нехабилитирано лице за изпитан студент;

  4.5. Изпитните комисии за провеждане на държавни изпити на редовна, поправителна или допълнителна сесии, с  повече от една дисциплина се състоят от не повече от 4 (четири) хабилитирани лица. 

  /За ФДМ  и един асистент – Решение на АС от 19.09.2017 г. /. 

  4.6. Всяко явяване на допълнителна сесия на държавен изпит, както и на държавен изпит за повишаване на оценката, се заплаща както следва:

  90 лв. за явяване на държавен изпит от  български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език (по ПМС 103 и ПМС 228).

    120 лв. за явяване на държавен изпит от   чуждестранните студенти.  

  4.7. За всяка допълнителна изпитна дата за държавен изпит на български студенти и чуждестранни студенти, обучаващи се на български език (по ПМС 103 и ПМС 228) хабилитираните преподаватели  от изпитната комисия получават по 20 лв. / на асистента от ФДМ- 5 лв. – Решение на АС от 19.09.2017 г. /. 

   4.8. За държавен изпит на чуждестранен студент на редовна, поправителна и допълнителна сесия на хабилитираните преподаватели от изпитната комисия се заплащат по 25 лв. / на асистента от ФДМ- 5 лв.- Решение на АС от 19.09.2017 г. /. 

  1. Явяването на изпитна сесия се разрешава след представена в съответния „Учебен” отдел студентска книжка със  заверен семестър. Заверката на семестъра се признава, когато е извършена не по-късно от началото на изпитната сесия. 

  5.1. Заверката се основава на изпълнението на задълженията по учебен план и програма и не повече от три  документирани  отсъствия от занятия и представен документ за отработените пропуснати  упражнения. 

  5.2.За студентите от МФ – при преминаване към дистанционно обучение, заверката на семестъра/цикъла се удостоверява със списък на заверилите семестъра/цикъла студенти от ръководителите на обучаващите дистанционно катедри.

  1. Явяването на изпитни сесии за специалност “Медицина” от I-ви до III-ти курс и всички останали специалности се извършва по групи, съгласно график утвърден от Декана на Медицински факултет. 
  2. Явяването на изпит за студентите по Медицина след III-ти курс се извършва след края на съответния цикъл, заверен в Деканата по групи, на дати, определени на случаен принцип.
  3. Студентите по дентална медицина нямат право на условен изпит по предклиника на денталните дисциплини и при невзет такъв изпит, презаписват по слаб успех и след заплащане на нормативно определената такса, повтарят същия курс през следващата учебната година. Те посещават занятията в дисциплините, по които не са взели изпитите, и само за тях се изисква нова заверка на семестъра.
  4. Допускането на студентите до изпит става само с изработени от Деканатите изпитни протоколи. 

  9.1. Не се разрешава явяването в един ден на повече от един изпит.

  9.2. Не се разрешава в рамките на редовните,  поправителната и допълнителните  сесии явяването на повече от един път на изпит за една дисциплина.

  1. Явяването на изпити за повишаване на оценката се разрешава след  заплащане на определената в този Правилник такса, еднократно за дадена дисциплина,само когато получената оценка, за която се иска разрешение за явяване за повишаването й е различна от слаб (2). 

  10.1. Разрешението се дава въз основа на писмен отказ на студента от получената оценка със заявление до Зам. Декана по УД, подадено не по-късно от следващия ден след изпита. 

  10.1.1.Студентите от Медицински факултет полагат повишителни семестриални изпити през поправителната сесия.

  10.2. Студенти обучаващи се по циклична система във Филиал – Враца, които по уважителни причини са пропуснали цикъл от лекции в текущия семестър, могат да слушат същия цикъл от лекции в следващ семестър, след което се допускат до изпит.

  10.3. Явяването на изпит за повишаване на оценка от Държавен изпит се разрешава след  заплащане на определената в този Правилник такса, еднократно за дадена дисциплина и след писмен отказ от оценката със заявление до Декана, не по-късно след деня на последния изпит от редовната сесия. 

  10.3.1. Студентите от Медицински факултет полагат повишителни държавни изпити в следващата държавна изпитна сесия по  дисциплината или през поправителната държавна изпитна сесия.

  10.4. Повторно явяване за повишаване на оценка от Държавен изпит не се допуска. 

  1. Провеждането на изпитите включва и задължителна писмена част, която се съхранява за срок не по-малък от една година от провеждането на съответния  изпит 

  ( чл. 44, ал. 2 от Закона за висшето образование).

  11.1. Когато писмената част от изпита е тест, той не може да е основание за допускане или недопускане до следващата част от изпита по съответната дисциплина. 

  11.1.1  Катедрите във Факултета по Дентална медицина имат право да включат в изпита входящ тест за допускане до следващата част на изпита. Задължително условие е да има официално публикувани от катедрата примерни тестове.

  11.2. Писмените части от изпитите могат да се обжалват от студентите с подаване на заявление до  Декана  на съответния факултет, най- късно до 24 часа след провеждането на изпита и се разглеждат съгласно процедура одобрена от Факултетния съвет. 

  11.3. За студентите от специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия” и „Лекарски асистент” за ОКС „Бакалавър” във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ по специалните и клинични дисциплини изпитите се провеждат  задължително с писменна и устна част.

  1. Практически и теоретичен изпит се провежда задължително от комисия с Председател хабилитирано лице. 

  За ФДМ: Практически и теоретичен изпит се провежда задължително от комисия с Председател хабилитирано лице или по изключение преподавател с образователна и научна степен „доктор“ в съответната научна специалност и придобита специалност по преподаваната дисциплина.

  12.1. Съставът на комисиите за Държавен изпит включват председател и не по-малко от още две хабилитирани лица, които са с призната специалност.

  За ФДМ: Съставът на комисиите за Държавен изпит включва трима хабилитирани преподаватели / председател и двама членове, които са с призната специалност по преподаваната дисциплина.

  12.2. Провеждането на държавен практически и теоретичен изпит за студентите в образователно- квалификационна степен „Професионален бакалавър“ от специалностите на Медицински колеж да се провеждат от комисии с председатели хабилитирани лица.

  12.3. Семестриалните изпитни комисии са в състав не повече от  2 хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано лице.

  12.3.1. За ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“: Семестриалните изпитни комисии са в състав не повече от 3 хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано лице.

  12.3.2. За Медицински факултет „Семестриалните изпитни комисии по дисциплини, включващи повече от една съставна дисциплина (специалност) са в състав не повече от три хабилитирани лица и не повече от две нехабилитирани лица“.

  12.3.3. За Медицински колеж  „Йорданка Филаретова” – София се допуска семестриалните изпити да се провеждат и от нехабилитирани лица.

  1. Определянето на изпитните комисии за семестриални и държавни изпити се извършва задължително на случаен принцип.
  2. Комисиите за провеждане на семестриални изпити се назначават със заповед на Деканите на факултети / Директорите на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца и на Медицински колеж „Й. Филаретова “/ по предложение на Ръководителите на съответните катедри.
  3. Комисиите за провеждане на държавни изпити се назначават от Ректора на МУ- София по предложение на Деканите на факултети / Директорите на Филиал„Проф.д-р Ив. Митев“- Враца и на Медицински колеж „Й. Филаретова “/.
  4. Оценката от изпита се вписва непосредствено след неговото провеждане в изпитния протокол, студентската книжка, студентския картон и катедрения журнал (не се отнася за ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“). Заедно с протоколите от изпита оценката се нанася и в Главната книга, същия ден или не по-късно от 24 часа след изпита от хабилитиран преподавател, член на изпитната комисия.

  16.1. Само за ФОЗ Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн: Катедрените журнали за лекциите и упражненията да бъдат в електронен вариант. В края на семестрите да се разпечатват и преподавателите да се подписват.

  16.2. Във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца оценката от изпита се вписва непосредствено след неговото провеждане в изпитния протокол и студентската книжка. Заедно с протоколите от изпита оценката се нанася и в Главната книга, същия ден или не по-късно от 24 часа след изпита от хабилитиран преподавател, член на изпитна комисия.

  1. В случаите, когато внасянето на оценките от изпита не може да стане в рамките на 24 часа след неговото провеждане по обективни причини, оценките от изпита се внасят през следващата работна седмица от хабилитиран преподавател, член на изпитната комисия. 
  2. Всички студенти в МУ-София имат право на две явявания на изпит по една дисциплина – едно явяване на редовна сесия и едно явяване на поправителна сесия.  

УРЕЖДАНЕ НА СТУДЕНТСКО ПОЛОЖЕНИЕ

  1. 1. Всеки студент притежава лична студентска книжка. Студентската книжка е официален документ, който трябва да се поддържа в изряден вид и да се съхранява от студента до края на обучението му.

  1.1. При загубена или открадната  студентската книжка студентът е длъжен в срок до 24 часа да съобщи за случая в Деканата.

  1.2. Издаването на дубликат на студентската книжка става при изпълнение на горепосочените условия и след заплащане на такса за административна услуга в размер на 15 лв., определена от Академичния съвет и включена в Заповед на Ректора. 

  1.3. При всички случаи свързани с нарушаване целостта на студентската книжка, подмяна на снимката в книжката, преотстъпването й на друг студент с цел явяване на изпит и други,  Декана/ Директора с доклад до Ректора предлага решаване на студентското положение на съответния студент.

  1. Студентите с незаверен зимен семестър прекъсват учебната година и след заплащане на нормативно определената такса, презаписват същия курс от началото на следващата учебна година. 

  2.1. Тези студенти нямат право да посещават занятия и да се явяват на изпити по време на учебната година, която са прекъснали. Студентите имат право да се явяват на неположениге изпити от предходни години.

  2.2. Студентите с незаверен летен семестър прекъсват учебната година и след заплащане на нормативно определената семестриална такса презаписват същия курс от летния семестър на следващата учебна година. 

  2.2.1. Тези студенти нямат право да се явяват на септемврийската и на допълнителни поправителни сесии по предметите от редовната юнска сесия, но  имат право да се явяват на изпити през септемврийската и на допълнителните поправителни сесии само по предмети от редовната януарска сесия. 

  2.3. Студентите с незаверен зимен или летен семестър, които са презаписвали по слаб успех или поради незаверен семестър през предходни учебни години, автоматично отпадат като студенти и се отстраняват от МУ-София.

  2.4. Студентите, обучаващи се по циклична система, незаверили цикъл или цикли презаписват курса през следващата учебна година с право на явяване на изпити само по заверените цикли. 

  2.5. С изключение на студентите от шести курс, студентите с незаверен цикъл или цикли, които в предходни учебни години са презаписвали поради незаверен семестър или по слаб успех автоматично отпадат като студенти и се отстраняват от МУ-София.

  1. Право на удължена сесия имат бременните студентки и майки с деца до 6 години, диспансерно болните, както и тежко заболелите по време на редовна сесия срещу представен болничен лист или медицинско свидетелство не по-късно от един ден след последната изпитна дата. 

  3.1. Право на удължена сесия имат и студентите със сериозни семейни причини, удостоверени по съответен начин, но  не по-късно от един ден след последната изпитна дата. 

  3.2. Удължената изпитна сесия се провежда до една седмица след последната дата на редовната сесия.

  3.3. Студентите, обучаващи се по циклична система, получават право на явяване на изпит на датите, определени за  следващите цикли. 

  1. Студентите се допускат до септемврийската и до допълнителни поправителни сесии с всички  невзети изпити.
  2. Студентите, имат право на явяване на изпити на редовна януарска сесия, редовна юнска сесия, септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна изпитна сесия по всяка дисциплина. Явяването на допълнителната изпитна сесия се заплаща в размер, определен в този правилник.

  5.1. Студентите от Факултета по Дентална медицина имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните дентално- медицински дисциплини за периода на цялото следване.

  1. Допълнителни изпитни сесии се разрешават със заповед на Ректора на МУ-София, по предложение на Декана на съответния факултет/ Директорите на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца и Медицински колеж „ Й. Филаретова“ – София /.
  2. Студентите в МУ-София изпълняват всички задължения по утвърдените учебни планове, по които се обучават.
  3. Отработване на пропуснати упражнения се разрешава при уважителни причини, удостоверени със съответен документ.

  8.1. До две отсъствия по дадена дисциплина разрешението за отработване се дава от Ръководителя на съответната катедра. Когато отсъствията не са последователни, заявленията за отработване се подават след всяко от пропуснатите упражнения.

  8.2. За три последователни отсъствия по дадена дисциплина разрешението за отработване са дава от Зам.Декана по Учебната дейност на факултета, въз основа на подадено писмено заявление чрез ръководителя на катедрата, не по-късно от три дни след отсъствията. 

  8.3. При повече от три отсъствия по дадена дисциплина на студент от учебни занятия, но не повече от 1/3 от хорариума, преподавателят чрез Ръководителя на катедрата известява писмено Зам. Декана по Учебната дейност на съответния факултет. Въз основа на писмена молба на студента Деканът предлага на Деканския съвет решаването на студентското положение.

  8.4. При отсъствия повече от 1/3 от хорариума по учебен план въз основа на писмено заявление на студента Деканът предлага на Ректора с доклад  решаването на студентското положение. 

  8.5. След разрешение от Деканския съвет българските студенти могат да отработват пропуснатите практически упражнения като заплатят такса в размер на 15 лв. за академичен час, от която сума на преподавател се заплаща 9 лв. Чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, заплащат такса в размер на 30 лв. за академичен час, от които на преподавател се заплащат 20 лв. Студентите, пропуснали упражнения по уважителни причини / бременни студентки, майки с деца до 6 г. или болест / не заплащат такса за отработването им.

  8.6. Отработване на упражнения се допуска в седмицата, непосредствено след отсъствията или не по късно през предпоследната седмица от семестъра.

  8.7. Отработването на упражнението се контролира от асистент, водещ упражнението на съответната група, към която е причислен студента, като  се извършва и текущ контрол чрез кратко устно препитване. 

  8.8. Извършеният текущ контрол се нанася в учебната тетрадка или контролния картон на студента като се отбелязва и името на асистента, при който е отработено упражнението.

  1. Студентите по медицина, обучаващи се по циклична система, направили  три отсъствия, могат да ги отработят с разрешение на Зам.Декана въз основа на писмена молба подадена до него. 

  9.1. Ръководителите на катедри са задължени да осигурят отработването на циклите в съботни и в неделни дни, при нощни дежурства и по времето определено за подготовка за явяване на изпити.

  1. Студентите от Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ по специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“, „Кинезитерапия“ и „Лекарски асистент“, които са направили до три дни отсъствия от клинична практика, могат да отработят отсъствията с разрешение на Ръководителя на съответната  катедра.

  10.1. Студентите за ОКС „Бакалавър“ по специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ на ФОЗ Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, незаверили клинична практика в съответното отделение, не могат да продължат практиката и прекъсват учебната година по незаверен семестър.

  10.2. На студентките, майки с деца до 6 годишна възраст от специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ на ФОЗ Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, се разрешават отсъствия до 30% само от лекционния курс, тъй като упражненията и клиничната практика са задължителни. 

  1. Студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“-Враца и Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София, направили до три дни отсъствия от учебна практика, могат да отработят отсъствията с разрешение на Директора въз основа на подадена до него молба.
  2. Отсъстващите по уважителни причини, удостоверени със съответен документ или приети за уважителни причини по преценка на Директора, отработват учебната практика в съботни, в неделни дни, при нощни дежурства и по времето определено за подготовка за явяване на изпити.

  12.1. Студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“-Враца и Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София,  незаверили клинична практика в съответното отделение  без уважителни причини  не могат да продължат практиката  и прекъсват учебната година по незаверен семестър. 

  12.2. При получаване на слаба оценка в дадено отделение студентът има право на второ явяване на текущ изпит не по-късно от една седмица от деня на първото му явяване.

  12.3. При втора слаба оценка студентът отработва учебната практика в съответното отделение след приключване на семестъра.

  12.4. При трета слаба оценка по учебна практика студентът прекъсва семестъра по слаб успех и през следващата учебна година презаписва прекъснатия по слаб успех семестър.

  12.5. След поправителната сесия, по предложение на Декана на съответния факултет 

  / Директорите на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев – Враца и Медицински колеж „ Й Филаретова“ – София и със заповед на Ректора се обявява допълнителна сесия.

  1. Студентите, които по здравословни причини до края на поправителната сесия през септември и до края на допълнителните сесии са останали с повече от три не взети изпити, но са дали писмено заявление до Декана с приложен съответен документ, удостоверяващ заболяването, прекъсват учебната година поради болест.

  13.1. Студентите по Дентална медицина, които поради сериозни здравословни причини, налагащи продължително лечение, удостоверено с приложен медицински документ, преведен и легализиран за чуждестранните студенти и са останали с три и повече невзети изпита от септемврийската поправителна и допълнителна сесия, подават писмено заявление до  Декана за прекъсване поради болест.

  1. Студентите, завършили семестриално, които след поправителната сесия остават с неположени изпити, могат да се явят срещу заплащане на допълнителни сесии. 
  2. Студентите, завършили семестриално, които след септемврийската и след допълнителните сесии, остават с над четири неположени изпити, след заплащане на пълния размер на съответната нормативно определена такса, презаписват учебната година по слаб успех, независимо дали в предишни учебни години са прекъсвали поради незаверен семестър или са презаписвали по слаб успех. 

  15.1. Студентите презаписали учебната година по слаб успех, които не са положили успешно изпитите от учебната година, която са презаписали, се отстраняват от Медицински университет-София.

  15.2. Студентите по Дентална медицина, заверили семестриално последния курс на обучение, които след септемврийската и след допълнителните сесии, остават с неположен/и изпит/и, след заплащане на пълния размер на нормативно определената такса, презаписват учебната година по слаб успех, независимо дали в предишни учебни години са прекъсвали поради незаверен семестър или са презаписвали по слаб успех.

  1. Студентите от Фармацевтичен факултет и ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ , завършили семестриално, които останат с неположени изпити, след заплащане на пълния размер на съответната нормативно определена такса, презаписват следващата учебна година по слаб успех, независимо от броя на невзетите изпити и независимо от прекъсванията поради незаверен семестър или презаписванията по слаб успех в предишни учебни години. 

  16.1. Студентите от Медицински факултет завършили семестриално, които са с неположени изпити / изпит, прекъсват/ презаписват по слаб успех за периода от месец март на текущата учебна година до месец март на следващата учебна година, който период съответства на една учебна година.

  16.2. Студентите, завършили  семестриално, презаписали учебната година по слаб успех, които не положат успешно изпитите в учебната година / период /, която / който / са презаписали, се отстраняват от МУ-София.

  16.3. Студентите от ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“  в магистърските програми, неявили се или неуспешно положили държавен изпит / защита на дипломна работа в срок до една година от семестриалното завършване се отстраняват  със Заповед на Ректора.“

  1. Студентите, които не завършват семестриално, но са останали след септемврийската поправителна сесия с четири и повече неположени изпити, могат да се явят срещу заплащане на допълнителни сесии. Ако и след допълнителните сесии останат с четири и повече неположени изпити, се отстраняват от МУ-София.

  17.1. Студентите, които след поправителната сесия и след допълнителните сесии не са положили успешно изпитите за курса в който са, презаписват по слаб успех този курс и след заплащане на нормативно определената такса, повтарят същия курс през следващата учебна година. 

  17.1.1. Ако тези студенти са презаписвали по слаб успех или поради незаверен семестър в предишни учебни години, се отстраняват от МУ-София.  

  17.1.2. За студентите по дентална медицина, които не са заверили семестриално последния курс на обучение  и не са положили успешно 3 и повече изпити за курса в който са след септемврийската поправителна сесия, могат да се явят срещу заплащане на допълнителни сесии. Ако и след допълнителните сесии останат с 3 и повече неположени изпити, презаписват по слаб успех този курс и след заплащане на пълния размер на нормативно определената такса, презаписват същия курс през следващата учебната година.

  17.1.3. Студентите от Факултет по дентална медицина, които презаписват по слаб успех учебната година, посещават занятията в дисциплините, по които не са взели изпитите, и само за тях се изисква нова заверка на семестъра.

  17.2 Ръководството на съответния Факултет, Филиал или Колеж определя броя на изпитите, с които студентите презаписват курса.

  17.3. Студентите, които не са завършили семестриално, но след поправителната и след допълнителните сесии са останали с не повече от два неположени изпити, записват условно следващия курс. 

  1. За студентите от МФ, ФФ и ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“  от втори курс или следващ, с решение на съответния Факултетен съвет се определя броя на изпитите за  условно преминаване в по-горен курс. 
  2. Обучаващите се по цикличната система студенти по медицина (без семестриално завършилите), останали след поправителната и след допълнителни сесии с два неположени изпита, след заплащане на съответната нормативно определената такса, могат да запишат условно следващия курс, като невзетите изпити трябва да бъдат успешно положени до края на условно записания курс в съответствие с учебния план. 

  19.1. Записалите условно курса студенти имат право на явяване на изпити на редовна, поправителна и срещу заплащане на допълнителни сесии.

  19.2. Разрешава се условно записване на всяка следваща учебна година с не повече от два невзети изпити от предходната учебна година, само когато при всяко условно записване и двата изпита са по различни дисциплини.

  19.3. Студентите от Медицнски факултет, записали условно курса са длъжни да натрупат необходимите кредити в следващата учебна  година. 

  1. Презаписване по слаб успех или прекъсване поради незаверен семестър се разрешава на студентите само веднъж през периода на обучението им, с изключение на семестриално завършилите студенти. 
  2. Студентите, записали условно курса, но неположили успешно условните си изпити или един от тях, след заплащане на пълния размер на съответната нормативно определена такса, през следващата учебна година презаписват курса, в който по учебен план е съответната дисциплина.

  21.1. Чуждестранни студенти, записани по ПМС № 103/ 31.05.93 г. и по ПМС № 228 от 20.05.97 г., които са записали условно курса, ако не положат успешно условните си изпити или един от тях през условно записаната учебна година, губят право на стипендия.

  21.2. Студентите от специалност Медицина, записали условно ІІ-ри или ІІІ-ти курс, трябва да положат успешно условните си изпити през условно записаната учебна година. Ако тези студенти не положат успешно условните си изпити, след заплащане на пълния размер на съответната нормативно определена такса, през следващата учебна година презаписват курса, в който по учебен план е съответната дисциплина. 

  21.3. Студентите с неуспешно положени условни изпити по предклиничните дисциплини от І-ви или ІІ-ри курс, след заплащане на пълния размер на съответната нормативно определена учебна такса, през следващата учебна година презаписват по слаб успех курса, в който по учебен план е съответната дисциплина. 

  21.4. Студентите от специалност „Медицина” не могат да продължат в трети курс с не взети изпити от І-ви курс. Те могат да запишат условно трети курс с един невзет изпит от втори курс.

  1. Студентите от специалност „Медицина” не могат да продължат в четвърти курс, докато не положат успешно всички изпити от І-ви и ІІ-ри курс. 
  2. За студентите от специалност „Фармация“ се разрешава  условно записване на всяка следваща учебна година с не повече от три невзети изпити по различни дисциплини, само когато при всяко следващо условно записване и трите изпита не са по-същата дисциплина. 

  23.1. Студентите от:

  втори курс не могат да запишат       3 курс с  невзет изпит от 1 курс.

  трети курс не могат да запишат        4 курс с невзет изпит от 2 курс.

  четвърти курс не могат да запишат 5 курс с невзет изпит от 3 курс.

  23.2. Студентите, завършили семестриално и положили всички изпити по учебен план започват преддипломен стаж, не по-късно от края на последната, разрешена допълнителна изпитна сесия, на съответната учебна година. Останалите с неположени изпити след тази дата студенти, започват преддипломен стаж след полагането им, в нормативно определения срок, през следващата календарна година.

  23.3. Прехвърлените чуждестранни студенти, обучавани по индивидуален учебен план заплатили нормативно определената такса за обучение за съответната учебна година, в която са прехвърлени, не заплащат допълнителна такса за обучение по дисциплини, които са предвидени за изучаване по учебен план през текущата на прехвърлянето им учебна година, но са отложени за  изучаване през следваща учебна година, съгласно одобрения индивидуален план за обучение на студента

  1. Студентите от Медицински колеж-София, презаписали курса поради невзети изпити, посещават учебните занятия за дисциплините, по които имат неположени изпити.
  2. Студентите от ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, Лекарски асистент” иКинезитерапия” през учебната година на презаписването на курса, изпълняват и задълженията по клинична практика. 

  25.1. Студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“-Враца и Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София през учебната година на презаписването на курса, изпълняват и задълженията си по учебна практика. 

  1. Бременните студентки и майките с деца до шест години могат да прекъсват обучението си до две години за всяко дете. До навършване на шест годишна възраст на детето, те ползват облекчен режим на обучение. 

  26.1. За Медицински колеж-София бременните студентки и майките с деца до шест години след подадено заявление до Директора с приложена съответна документация имат право да отсъстват до една трета от лекционните часове. 

  26.2. Всяко учебно звено на МУ-София според спецификата на обучението, която провежда преценява какъв може да бъде облекченият режим на обучение.

  1. Студентите имат право да прекъсват по време на следването си по: здравословни причини, бременност и майчинство, семейни или социални и финансови причини.

  27.1. Прекъсналите по здравословни, семейни или социални причини, които имат заверен семестър и цикли за учебната година, имат право на явяване на изпити в съответствие с учебния план. 

  27.2. При тежко и продължително боледуване Ректорът на МУ-София може да разреши прекъсване на следването до три учебни години за целият период на  обучение на студента без право на явяване на изпити. В този случай студентите продължават обучението си само при доказано отпадане на основанието за прекъсване.

  27.3. Прекъсване по финансови, социални или семейни причини се разрешава след завършена учебна година само един път по време на следването за срок от една учебна  година със запазване на студентските права.

  27.3.1. Студентите по Дентална медицина, които поради финансови, социални или семейни причини, не могат да се явят на оставащите изпити на септемврийска поправителна и допълнителна сесия прекъсват по финансови, социални или семейни причини. Причините се удостоверяват със съответен документ.

  27.3.2. За Фармацевтичен факултет по изключение  прекъсване по финансови, социални или семейни причини се разрешава след завършена учебна година по един път за всяко от изброените по-горе основания по време на следването за срок от една учебна  година със запазване на студентските права. 

  1. Записаните в първи курс студенти нямат право на прекъсване по финансови, социални или семейни причини през първата си учебна година.
  2. Български студенти, приети по държавна поръчка, загубили студентските си права поради отстраняване от МУ-София, до навършване на 3 години от датата на отстраняването им, могат да възстановят правата си на студенти, обучаващи се по държавна поръчка чрез успешно положени кандидат- студентски изпити.

  29.1. След изтичане на тригодишен срок от отстраняването, възстановяването на студентските права се извършва само чрез  заплащане на такса в размер на таксата за платено обучение на българските студенти, определена за съответната учебна година и от следващата учебна година след възстановяването, променят статута си на студенти платено обучение.

  1. Студентите могат да възстановяват еднократно студентските си права, като изпълняват всички задължения по действащия към момента на възстановяването учебен план по дисциплините, по които не са положили успешно изпитите си, и само за тях се изисква нова заверка.
  2. Студентското положение на обучаващите се задочно  във  ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров“ се урежда в съответствие с настоящия Правилник.
  3. В срок до една седмица след приключване на септемврийската поправителна  сесия и на допълнителните сесии, студентите са длъжни да се явят в Деканата на съответния факултет за уточняване на студентското им положение. 

  32.1. На студентите, неявили се в едноседмичния срок, студентското положение се решава в съответствие с настоящия Правилник без да е задължително присъствието или уведомяването на неявилият се студент.

  1. Записването на студентите в началото на семестъра се извършва както следва:

  33.1. Студентите с всички положени изпити са длъжни да се запишат в съответния курс в срок  до един месец от началото на учебната година.

  33.1.1. За МФ, чуждестранните студенти обучавани на английски език от IV до  VI курс, които не са записани за съответната учебна година нямат право на явяване на редовни изпити.

  33.2. На студентите явявали се на изпити на допълнителни сесии, курса на обучение се определя до една седмица след приключване на последната допълнителна сесия.

  33.3. Студентите явявали се на изпити на удължена сесия или на допълнителни сесии  са длъжни да се запишат в съответния курс в срок  до една седмица след приключване на последната сесия.

  33.4. Студентите, не спазили определените за записване срокове, презаписват курса, в който са били през изминалата учебна година, след заплащане на съответната такса за обучение.

  1. Пълен размер на съответната нормативно определена такса за обучение заплащат всички студенти обучаващи се в МУ-София. Пълния размер на съответната нормативно определена семестриална или годишна такса за обучение заплащат всички презаписващи  (повтарящи) семестър или учебна година студенти, както и студентите възстановяващи студентските си права.

  35.1. Пълeн размер на нормативно определената такса за обучение заплащат и всички студенти, прехвърлени от висши медицински училища от България и от чужбина. 

  35.2. Размерът на съответната нормативно определена такса за обучение не зависи от хорариума или броя на дисциплините, които се изучават през семестъра или през учебната година. 

  35.3. Нормативно определената такса за обучение не може да бъде променяна, освен по законоустановения ред. 

  35.4. Пълният размер на нормативно определената такса за обучение за всеки семестър се заплаща в срок до един месец от началото на семестъра. Таксата се счита за платена само тогава, когато сумата е постъпила по сметката на съответното учебно звено на МУ-София.

  35.5. Право да бъдат записани за студенти в МУ-София или в съответния курс в МУ-София имат студентите, платили пълния размер на съответната такса за обучение, само когато тя  е постъпила по сметката на съответното учебно звено на МУ-София.

  35.6. Заплащането на таксата за обучение за семестъра става изцяло и наведнъж. Не се допуска заплащане на семестриална такса за обучение на части.

  35.7. Студентите, които не са платили съответната такса за обучение в пълен размер или до крайния срок, определен в този Правилник, се отписват от МУ-София със заповед на Ректора.

  35.8. За студентите от шести курс специалност „Медицина” за начало на летния семестър се приема датата на встъпване в преддипломен стаж.

  1. Прехвърлените чуждестранни студенти, които трябва да се обучават допълнително по дисциплините, които не са изучавали, освен пълния размер на нормативно определената такса за обучение, трябва да заплатят и допълнителна такса за обучението им по дисциплините, по  които те трябва да  се обучават допълнително.

  36.1. Размерът на заплащането за допълнително обучение (приравняване) за една дисциплина, се изчислява, като нормативно определената такса за учебната година се раздели на общия брой учебни часове от всички предмети по Учебен план, преподавани в съответния курс, в който се изучава допълнителната дисциплина. Получената „стойност на 1 учебен час“ за учебната година се умножава по учебните часове за допълнителната дисциплина за семестър или за учебната година. 

  36.2. Когато допълнителното обучение по дисциплината обхваща повече от един семестър, изчисляването на допълнителната сума за плащане става по начина описан в предходната точка като изчислението се извършва за всеки семестър поотделно.

  36.3. Учебните отдели изчисляват сумата за допълнителното заплащане за всеки прехвърлен в учебното звено чуждестранен студент и изготвят доклад до Декана (Директора), който нарежда заплащане на допълнителното обучение. 

  36.4. Заплащането на допълнителното обучение става не по-късно от една седмица след срока определен за заплащане на нормативно определената такса. Студентите, които не са заплатили допълнителното обучение в указания срок,  се отписват от Университета със заповед на Ректора по предложение на Декана на съответния факултет.

  1. Ректорът на МУ-София решава окончателно всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на студентите (чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗВО).

  37.1. Студентско положение се решава със заповед на Ректора на МУ-София, по доклад на Декана на съответния факултет или на Директорите на Филиал- Враца или на Медицински колеж- София. 

  1. При нарушаване на Правилниците на МУ – София и морално-етичните норми на поведение, студентите се санкционират съгласно условията и реда на  Правилниците на МУ-София и ЗВО със заповед на Ректора на МУ-София.

  38.1. За преписване с помощни средства, манипулиране на студентска книжка, подправяне на студентски картон, имитиране на преподавателски подпис или явяване на изпит чрез подставено лице студентите се отстраняват от МУ-София за срок от една учебна година.

  38.2. Студентите, незаплатили полагащите им се наеми в Студентските общежития, както и  тези нанесли имуществени щети на учебната база, не се записват в съответния семестър до изплащане на дължимите суми не по-късно в срок от седем работни дни от началото на семестъра. 

  38.3 Студентите, незаплатили дължимите суми в срока по предходната точка 38.2 се отстраняват от МУ-София за срок от една учебна година.

  1. Студентите от МУ-София, които представят фалшифицирани или с невярно съдържание образователни документи се отстраняват от МУ-София съгласно  разпоредбите и условията на член 67 и на член 74, ал. 2  от Закона за висшето образование, губят правата си на студенти и не могат да ги възстановят  за срок от пет учебни години.
  2. Всички дипломанти са задължени да представят в учебните отдели на основните звена на МУ – София служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ, в определените срокове при подаване на документи за дипломиране. 

  40.1 На неиздължилите се към ЦМБ дипломанти не се връчват дипломи за завършено образование в МУ – София.

  40.2 Всички български и чуждестранни студенти при заявено желание за прехвърляне или напускане/отписване от МУ – София са задължени да представят и служебна бележка за липса на задължения към ЦМБ. Служебната бележка на съответните лица се прилага към досието им. 

  40.3 На всички български и чуждестранни студенти, отстранени от МУ-София, които имат задължения към ЦМБ не се издават документи, доказващи проведен образователен процес.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ

1.1. Български граждани се приемат за студенти в МУ-София по държавна поръчка на основание чл. 19, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-София, чл. 3, ал.1 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и чл. 9, ал. 3, т. 6 и чл. 68 от Закона за висшето образование (ЗВО).

1.2. Български граждани се приемат за студенти в МУ-София и за обучение срещу заплащане на основание по чл. 21, ал.2 и  3 от Закона за висшето образование (ЗВО) и в рамките на определения по чл. 83, ал.3, т. 1  капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии.

1.3. Български граждани могат да се обучават само на български език.

1.4. Български студенти, които са приети и се обучават срещу заплащане по чл. 21, ал.2 и 3 от ЗВО в Медицински университет- София, могат да преминат  на обучение по държавна поръчка само и единствено след повторно участие в следваща кандидат-студентска кампания, положат успешно конкурсните изпити и получат състезателен бал, с който  се класират за обучение по държавна поръчка. 

 1. Приемане на чужди граждани 

За Медицински факултет – чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, са длъжни да се запишат в срок до началото на учебната година или до две седмици от регистриране на заповедта за записването им в МФ.

За Факултет по дентална медицина – чуждестранните студенти, обучаващи се на английски език, са длъжни да се запишат в срок до началото на учебната година.

2.1. Чуждите граждани от трети страни (страни извън ЕС и ЕИП) се приемат за студенти в Медицински униврситет-София съгласно разпоредбите на Раздел ІV. Приемане на чужденци за студенти във висшите училища на Република България от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

2.1.1. Подаването на документите става лично или чрез упълномощен представител, с преведено на български език пълномощно, заверено по съответния ред.

2.1.2. Чуждите граждани от трети страни могат да се обучават на български език или на английски език, след полагане на комбиниран изпит по български /английски / език, биология и химия  на български език или на английски език- за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. 

2.1.3. Кандидатите, които желаят да започнат обучението си от първи курс  на английски език и са  получили Виза тип D могат да положат изпит по английски език, биология и химия на английски език  на определените с решение на Академичния съвет за съответната година дати.  

2.1.4. Чужди граждани от трети страни и от ЕС и ЕИП могат да се обучават в специалност „Медицинска сестра“ на  английски език във ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ след полагане на  приемен конкурсен изпит на английски език с медицинска насоченост, включващ основни познания и терминология по биология, химия и анатомия. 

2.1.5. Чужди граждани от трети страни могат да се обучават в специалностите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ на български език след полагане на:

а/ писмен изпит върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се.

б/ За специалност Зъботехника и изпит по Моделиране.

в/ За обучение в Медицински колеж кандидатите задължително трябва да  преминат 9- месечен езиков и специализиран курс по български език в Департамент по езиково обучени / ДЕОС / при МУ- София.

2.2. Приемане на граждани от страни членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария

2.2.1. Гражданите от страни членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария се приемат при условията и по реда определени за българските граждани съгласно чл. 68, ал. 7 от ЗВО чрез полагане на конкурсни изпити на български език и класиране по бал на общо основание с българските граждани. Обучението е само на български език.

Таксите за обучение са регламентирани в РМС № 317/ 26.04.2023 г. за уч. 2023/ 2024 г. 

Таксите за прием на студенти за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2 и 3 от ЗВО са утвърдени от АС на 13.07.2023 г. 

2.2.2. Гражданите от страни членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария, които кандидатстват в МУ-София за обучение на английски език по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” се приемат за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2 и 3 от ЗВО, след полагане на приемен комбиниран изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език, и класиране в зависимост от свободния капацитет на съответното професионално направление и специалност. 

Таксата за обучение се определя с Решение на АС на МУ- София и  се утвърждава с РМС за съответната учебна година. 

За уч. 2023/ 2024 г. таксата за специалностите Медицина и Дентална медицина е 8000 евро и се формира както следва:

Специалност Медицина:

Такса за обучение срещу заплащане на български студенти  – 10304 лв.= 5268 евро / Фиксинг БНБ 

Такса за обучение на английски език – 3732 евро / Фиксинг БНБ /

                                                                     Общо: 9000 евро / 1763 лв. /

 

Специалност Дентална медицина:

Такса за обучение срещу заплащане на български студенти – 9887 лв.= 5055  евро  / Фиксинг БНБ /

Такса за обучение на английски език  – 3945 евро / Фиксинг БНБ /

                                                                        Общо:   9000 евро / 1763 лв. /

 

Специалност Фармация:

 Такса за обучение срещу заплащане на български студенти – 12310 лв. = 5782 евро / Фиксинг БНБ /

Такса за обучение на английски език  – /-1000 лв./ = 218 евро / Фиксинг БНБ /

                                                                      Общо:  6000 евро  / 11735 лв. /

 

Таксата се заплаща на два пъти в началото на всеки семестър като левова равностойност на сумата в евро.

Курсовите разлики и банковите разходи са за сметка на студента.

2.2.3. Подаването на документите става лично или чрез упълномощен представител, с преведено на български език пълномощно, заверено по съответния ред.

2.2.4. Всички граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария заедно с  Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от  Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование с оценки,  приравнени към оценките по чл.9, ал. 1 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

2.2.5. Кандидат- студентският изпит е комбиниран и се състои от следните компоненти:

– английски език – текст с научна насоченост /1-1,5 стр./ с 10 възможни отговора, като целта е кандидатът да владее умението четене с разбиране. 

изпит по биология на английски език ( 20 тестови въпроса ). 

изпит по  химия на английски език ( 20 тестови въпроса ). 

Общото времетраене на изпита е 2 астрономически часа. 

Забележка: При положение, че не е положен успешно един или два от компонентите на изпита – целият изпит се счита за неположен.

Резултатите от писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка.

2.2.6.1. Състезателният бал за участие в класирането на гражданите на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от конкурсните изпити по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.

2.2.6.2.Състезателният бал за участие в класирането на гражданите на трети страни се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от конкурсните изпити по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.

2.2.7. След положения комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски език кандидатите от ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария се класират  по низходящ ред на  състезателния бал за желаната специалност, в съответствие с предварително утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой студенти, съобразно капацитета на всяко професионално направление.

2.3. Кандидатите, чужди граждани от трети страни, останали с неуспешно положени изпити или не класирани, при желание  от тяхна страна, се записват за подготвителна учебна година в ДЕОС на  английски или на български език. 

2.3.1. Кандидатите, чужди граждани от трети страни, които се обучават в ДЕОС в подготвителната учебна година  на български или на английски език, полагат  изпити по български език / английски език /, биология и химия / съответно на  български или на английски език / и получават свидетелство за завършен езиков и специализиран курс съгласно чл. 19 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ на Р България. 

2.3.2. На издържалите комбинирания изпит / на български или на английски език / и приети за студенти кандидати, чужди граждани от трети страни, се издават заповеди за записване в избраната от тях специалност на основание  чл. 20 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във ВУ на Р България, след като те представят свидетелството по чл. 19. 

2.3.3 Изпитите по английски език / български език /, които се провеждат в ДЕОС при завършането на подготвителната учебна година са еквивалентни на провежданите през лятото приемни изпити по английски език /български език /, биология и химия / съответно на  английски или на български език / и съобразени с публикуваното Учебно ръководство за подготовка на чуждите граждани за съответната учебна година.

 1. Прием на лица с двойно гражданство.

3.1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария се приемат при условията и по реда за българските граждани ( с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат- студенти).

3.2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария, които са завършили средното си образование в страната, член на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария и желаят да се обучават на английски език, се приемат на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО с конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език. След приемането им те заплащат годишна такса, определена за българските граждани, приети за обучение срещу заплащане плюс таксата за обучение на английски език за съответната специалност. Размерът на таксите се определя с Решение на Академичния съвет за съответната учебна година.

3.3. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани. 

3.4. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС и Конфедерация Швейцария (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, и могат да  заплащат 50 % от таксата определена за чужди граждани, само ако се обучават на български език / Решение на Академичния съвет от 07.06.2023 г. /.

 1. ПРАВИЛА за прехвърляне на български и чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет – София от други Висши Медицински училища в Р България или от чужбина

4.1. За продължаване на обучението по специалност от регулирана професия /прехвърляне / може да се признават завършени периоди на обучение и присъдени кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана професия и в същата степен на висше образование.

А. Общи изисквания

 1. Всички студенти, които желаят да се прехвърлят в Медицински университет -София от друг Медицински университет  в България или чужбина, трябва да са завършили успешно най-малко една учебна година.
 2. При заявено желание за прехвърляне в МУ- София, кандидатите представят в  Учебен отдел на Ректората следните задължителни документи:

2.1. Заявление до Ректора на Медицински университет -София по образец. 

2.2. Академична справка. 

– Академичната справка е официален образователен документ, в който се съдържат: данни за образователната институция; ниво на образователно-квалификационната степен; заверени семестри или периоди на обучение; хорариум по изучаваните дисциплини и/или придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

– Ако академичната справка не съдържа хорариум по изучаваните дисциплини и/или придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити, задължително се представят копие от програмите по изучаваните дисциплини с темите на практическите упражнения и лекциите, и/или кредити и форма на оценяване. Програмите трябва да са заверени с подпис и печат от съответния университет и легализирани със заверен превод на български език.

2.3. Копие от дипломата за завършено средно образование (за български студенти).

2.4. Всички необходими документи за прием на чуждестранни граждани и граждани на ЕС и ЕИП  за студенти в МУ-София, посочени на официалния сайт на университета и документ  за акредитация на Висшето медицинско училище, в което се е обучавал студента.

2.5. Административна такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  от Висши медицински училища в чужбина по  специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при МУ- София в размер на 200 лв. с ДДС на един студент за извършване на  „Анализ и обработка на академична справка и/или други документи, доказващи проведен образователен процес във висши училища в чужбина и изготвяне на „Предварителен протокол за определяне курса на обучение“.

 

Б. Срок за подаване на документи

 1. Краен срок за подаване документи за прехвърляне на български студенти – до 15.09.2023 г. за учебната 2023/2024 година.
 2. Краен срок за подаване документи за прехвърляне на чуждестранни студенти

/ граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни /, които желаят да се обучават на английски език  в Медицински университет – София  до 18.08.2023 г. за учебната 2023/2024 г.

 1. Академични справки и/или други документи, доказващи образователния процес, представени след обявения краен срок за подаване на документи за приемане в МУ-София не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия.
 2. Всички подадени документи по т.2 се изпращат по опис с придружително писмо  до Деканите на факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде приет прехвърлящия се студент.
 3. Най-късно до 08.09.2023 г. Деканите изпращат в Учебен отдел на Ректората  становището си относно приема на чуждестранните студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни / .
 4. При положително становище от Деканите на факултети се спазва следната процедура:

6.1. При прехвърляне от Медицински университети в страната с редовни студентски права, се издава заповед за записване в определения от Декана курс до началото на учебната година.

6.2. При прехвърляне от Медицински университети в страната, но със загубени студентски права, кандидатите полагат комбиниран изпит по английски език, биология и химия на  английски език  на определената дата.

6.3. При прехвърляне от Медицински университети в чужбина, кандидатите полагат комбинирания изпит по английски език, биология и химия на английски  език на определената дата.  

6.4. Най- късно до 15.09.2023 г. одобрените за студенти се записват за полагане на комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски  език, който е насрочен за 20.09.2023 г.

6.5. След успешно положен комбиниран изпит по английски  език, биология и химия на английски език,  се издава заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет курс. 

6.6. Когато кандидат- студентът е от страна извън ЕС и ЕИП документите се подават в МОН за издаване на Удостоверения за Виза тип Д. В този случай предварително се определя курсът на обучение, в който ще бъде приет, за да се посочат годините за пребиваване в страната. Ако на студента е издадено от МОН Удостоверение за Виза Д, той  също се записва за полагане на комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски език най- късно до 15.09.2023 г., за да положи изпитите на 20.09.2023 г. 

 1. Деканите  на факултетите в МУ-София са длъжни да извършат насрещна проверка за автентичност на представените Академични справки.

В. Процедура по издаване на становище от Декана на Медицински факултет и определяне курса на обучение:   / Само за Медицински факултет /

 • При изготвяне на становището си, Деканът на МФ се съобразява с одобрения капацитет на професионалното направление и представения от Комисията за признаване периоди на обучение в МФ „Предварителен протокол за определяне курса на обучение“.
 • Курсът на обучение за всеки студент се определя индивидуално, според представената от него Академична справка и другите документи, доказващи образователния процес, от назначената със Заповед на Ректора работна Комисия за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне на „Предварителен протокол за определяне курса на обучение“.
 • В предварителния протокол за определяне курса на обучение, Комисията оценява съответствието между успешно положените от кандидата изпити и/или проведени обучения по отделни дисциплини за съответния курс, с тези за същия курс по Учебния план за специалността „Медицина“, като хорариумът може да бъде признат и в съответствие с Наредбата за ЕДИ.
 • При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина студентите могат да бъдат записани в по-горен курс, ако имат признат хорариум и успешно положени изпити по две трети от изучаваните дисциплини по Учебния план за специалността „Медицина“.

 

 1. Допълнителни условия за прехвърлените чуждестранни студенти

8.1. Прехвърлените чуждестранни студенти заплащат пълния размер на нормативно определената такса за чужди граждани за съответната година на обучение на български или английски език. Ако прехвърленият чуждестранен студент има неположени изпити той заплаща  допълнително такса извън нормативно определената такса за обучение, в размер на 120 лева  за всеки неположен изпит. 

 1. 9. Когато прехвърления чуждестранен студент има неизучавани дисциплини или изучавани дисциплини с непризнат хорариум, освен нормативно определената такса за обучение заплаща и допълнителна такса. Размерът на заплащането за допълнително обучение е съгласно т.36 от Раздел VIII на този Правилник.
 2. Чуждестранни студенти, отписани по собствено желание от Медицински университет -София и продължили обучението си в друго ВМУ в Република България, могат да се запишат отново в МУ-София в същата специалност, от която са се отписали, при наличие на семестриална заверка и след заплащане на съответната нормативно определена такса. 
 3. В тези случаи, чуждестранните студенти след заплащане на нормативно определената такса за обучение за съответната година, имат право да положат невзетите изпити на септемврийската поправителна сесия, а срещу заплащане и на допълнитените сесии, разрешени със заповед на Ректора по предложение на Декана на съответния факултет. Студентското им положение се определя съобразно положените и признати изпити, но не по-късно от 1 месец от началото на семестъра. 
 4. След издадена заповед за записване при неявяване на студента, при неуреждане на финансови въпроси и други подобни, Декана предлага на Ректора на МУ-София  уреждане на студентското му положение съгласно разпоредбите на този Правилник, на основание чл. 44, ал. 1, т. 9 от Правилника за устройството и дейността на МУ-София и чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗВО. 
 5. При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина, студентите могат да бъдат записани в по-горен курс, ако имат успешно положени изпити по две трети от изучаваните дисциплини по учебен план, като обучението им се извършва по индивидуален учебен план, утвърден от Декана, в съответствие с Единните държавни изисквания за съответната специалност.                                   
 6. За Медицински факултет при прехвърляне от друго ВМУ от чужбина, студентите могат да бъдат записани в курс, определен от утвърдената от Ректора на МУ-София комисия в Медицински факултет за признаване периоди на обучение и утвърден от Декана  индивидуален Учебен план.
 7. Прехвърлените студенти полагат приравнителни изпити на сесиите в съответствие с учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка.
 8. Дисциплините по представена Академична справка се признават, ако хорариумът им съответства на Единните държавни изисквания за съответната специалност.
 9. За Медицински факултет – Дисциплините по представената Академична справка от друго ВМУ в чужбина могат да бъдат признавани от работната комисия, ако кредитите им (или друг еквивалент на оценяване) съответстват на Учебния план по специалността „Медицина“. За дисциплини с по-малък хорариум в сравнение с ЕДИ по медицина, по предложение на ръководителите на катедри се утвърждават компенсаторни програми, завършващи с колоквиум.
 10. Студентите представили Академична справка с невярно съдържание, подправена или фалшифицирана  се отстраняват от Медицински университет -София за срок от пет учебни години в съответствие с чл. 67 и чл. 74, ал. 2 от ЗВО.
 11. Прехвърлящите се български и чуждестранни студенти от друго ВМУ от страната или от чужбина за специалност „дентална медицина“ могат да бъдат приети при записване до ІV курс включително.
 12. Прехвърлянето на всички студенти за специалност „Дентална медицина“ се извършва до началото на семестъра.
 13. Прехвърлянето на всички студенти за специалност Фармация” става не по-късно от 30 октомври на съответната учебна година.

 

 1. Прехвърляне на български студенти в Медицински университет -София от друго висше медицинско училище в Република България

22.1. Български студенти, които се обучават по държавна поръчка в друг Медицински университет в страната, могат да кандидатстват за прехвърляне в МУ-София в същата специалност и същото професионална направление след успешно завършен най-малко един  курс  с успех не по- нисък от Мн. Добър и/ или по преценка на  Декана на съответния факултет/ Директор на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца или Директор на Медицински колеж „Й. Филаретова“- София, като подадат в срок до 15.09.2022 г. до Ректора на МУ-София, заявление за прехвърляне по образец, академична справка и копие от дипломата за завършено средно образование. 

22.2. Всички подадени документи и академични справки се изпращат по опис с придружително писмо  до Деканите на Факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде приет съответния прехвърлящ се студент. 

22.3. При положително становище от Декана, се издава Заповед за записване на студента в определения курс. 

22.4. Студентите, които се обучават по държавна поръчка са задължени в двуседмичен срок да представят в Учебен отдел на Ректората заповед за отписване от ВУ, в което са се обучавали.

 1. Прехвърлящите се  студенти, които не са представили заповед за отписване в посочения срок се отписват от  МУ-София. 
 2. Български студенти, които се обучават срещу заплащане по чл. 21, ал.2 и 3 от ЗВО в друг Медицински университет в страната, могат да кандидатстват за прехвърляне в МУ-София в същата специалност и същото професионална направление от регулираните специалности, ако са завършили успешно учебната година с успех не по- нисък от Мн. Добър и/ или по преценка на  Декана на съответния факултет/ Директор на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца или Директор на Медицински колеж „Й. Филаретова“- София, като в срок до 15.09.2022 г. подадат до Ректора на МУ-София заявление за прехвърляне по образец, академична справка и копие от дипломата за завършено средно образование. 
 3. Академичната справка на прехвърлящите се студенти, обучаващи се срещу заплащане, се изпраща до Декана на съответния факултет за становище и определяне на курса. В съответствие със становището на Декана, Ректорът на МУ-София издава заповед за записване в определения от Декана курс за обучение срещу заплащане. 

 

 1. Прехвърляне на български студенти в Медицински университет – София от чуждестранни висши медицински училища  в същата специалност и същото професионална направление от регулираните специалности.

26.1. За прехвърляне от чуждестранни висши медицински училища в МУ – София могат да кандидатстват български студенти, които успешно са положили кандидат студентски изпит в Медицински университет – София в годината, в която желаят да се прехвърлят в МУ-София.  

26.2. В зависимост от резултата от кандидат студентските изпити те могат да бъдат приети в редовна форма на обучение (държавна поръчка) или за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2  и 3 от ЗВО в същата специалност и същото професионална направление. 

26.3. При желание за признаване периоди на обучение, кредити и положени изпити,

 / след успешно положените кандидат- студентски изпити / подават академична справка и други документи, доказващи образователния процес от чуждестранното висше медицинско училище, от което желаят да се прехвърлят в същата специалност и същото професионална направление, в Учебен отдел на Ректората на МУ-София, в срок до 15.09.2023 г. 

Представените документи се изпращат до Декана на съответния факултет за становище и определяне на курса.

Само за Медицински факултет  

 Признаването на периоди на обучение, кредити и положени изпити се извършва след записването на студентите в МФ от назначената със Заповед на Ректора работна Комисия за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне на „Индивидуален учебен план“, утвърден от Декана на МФ, в съответствие с Единните държавни изисквания и Учебния план за специалността „Медицина“.

26.4. Деканите на факултети са длъжни да извършат насрещна проверка за автентичност на представените Академични справки.

 1.   Обучение за придобиване  не втора магистърска степен по специалност от регулираните професии.

27.1. Дипломираните български граждани в специалност Дентална медицина, които са се записали за придобиване на втора магистърска степен в Медицински факултет, заплащат такса за обучението си в размера определен за българските граждани, приети в обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 3 от ЗВО. Срокът на обучението им за придобиване на втора магистърска степен по медицина не може да е по-малък от шест години и  е по учебния план за специалнст Медицина.

27.2. Дипломираните български граждани в специалност Медицина, които са се записали за придобиване на втора магистърска степен във Факултета по дентална медицина, заплащат такса за обучението си в размера определен за българските граждани, приети в обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 3 от ЗВО. Срокът на обучението им за придобиване на втора магистърска степен по дентална медицина не може да е по-малък от шест години и  е по учебния план за специалнстДентална медицина.

27.3. Дипломираните български граждани в специалност Фармация, които са се записали за придобиване на втора магистърска степен в Медицински факултет или във Факултета по Дентална медицина, заплащат такса за обучението си в размера определен за българските граждани, приети в обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 3 от ЗВО. Срокът на обучението им за придобиване на втора магистърска степен не може да е по-малък от шест години и  е по учебните планове на съответната  специалнст .

 

 1. Процедури по признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени български и чуждестранни студенти. 

/ Само за Медицински факултет /

 

28.1. На прехвърлени български и чуждестранни студенти от друго ВМУ от чужбина и на прехвърлени чуждестранни студенти от друго ВМУ в страната, Комисията за признаване периоди на обучение (Комисията) в Медицински факултет  изготвя „Индивидуален Учебен план“, който се утвърждава  от Декана на Медицински факултет. 

– “Индивидуален Учебен план“ за български студенти се изготвя от Комисията след записване на студента в МФ на основание подадено заявление до Декана на МФ, придружено с Академичната справка и други документи, доказващи проведен образователен процес. В заявлението студента посочва кои периоди на обучение и успешно положени изпити иска да бъдат разгледани и признати от Комисията. 

На чуждестранните студенти признаването периоди на обучение и положени изпити се извършва от Комисията без подаване на заявление

– За чуждестранните студенти обучаващи се на английски език, „Индивидуалния Учебен план“ се изготвя на български език и на английски език.

– Комисията разглежда Академичната справка и другите документи, доказващи проведен образователен процес и оценява съответствието на хорариума/кредитите/ или друг еквивалент на оценяване и потвърждаване на успешно проведени занятия  по изучаваните дисциплини (периоди на обучение) с тези по Наредбата за Единни държавни изисквания в Р. България за специалността «Медицина» и по Учебния план за специалността.

– Дисциплините се признават ако хорариумът им съответства на Наредбата за Единните държавни изисквания за специалността. Оценките от изпитите се приравняват към шестобалната система на оценяване, възприета в страната.

– За дисциплини с по-малък хорариум в сравнение с Наредбата за ЕДИ по медицина, Комисията определя хорариума на компенсаторните програми и необходимостта от полагане на изпит или колоквиум.

– Прехвърлените студенти полагат приравнителни изпити по време на сесиите в съответствие с Учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка на учебните занятия.

– Когато компенсаторната програма завършва с колоквиум, той се удостоверява в студентската книжка с оценяване „взет“/“невзет“ (в условията на дистанционно обучение по представен официален доклад от Ръководителя на съответната катедра). При успешно взет колоквиум се признава оценката по съответната дисциплина от академичната справка. При невзет колоквиум се полага изпит съгласно одобрения конспект по дисциплината, или по преценка на ръководителя на катедрата се дава възможност за повторно полагане на колоквиума.

– На българските студенти, прехвърлени от друго Висше медицинско училище в страната, поради задължителното обучение съгласно Наредбата за единните държавни изисквания по специалността „Медицина“, не се издава „Индивидуален учебен план“.

– Периодите на обучение и успешно положените изпити се признават съгласно Академичната справка.

– Студентите се уведомяват при записването им, че се задължават в текущата учебна година да посещават приравнителни учебни занятия и да полагат приравнителни изпити, ако има такива, в съответствие с Учебния план и курса, в който за записани, чрез вписване в студентската книжка и главната книга на Факултета на признати и приравнителни дисциплини.

– Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се предоставя на студента срещу подпис и е основание за определяне размера на допълнителните такси по приравнителните/компенсаторните учебни занятия и изпити (за чуждестранни студенти).

– Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ е окончателен и не подлежи на обжалване от страна на студента.

– При некоректен превод на учебна дисциплина, което е довело до неотразяването й в „Индивидуалния Учебен план“ (допусната техническа грешка), Комисията издава Допълнение към него, в което е вписана само тази дисциплина и го предлага за утвърждаване от Декана.

Копие от Утвърдения от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се изпраща до  Ръководителите на тези катедри, при които студентите ще посещават компенсаторни учебни занятия, в срок до един месец от началото на учебната година за курса.

– Комисията се задължава да изготвя индивидуални учебни планове и да ги представя за утвърждаване от Декана на МФ, най-малко един път седмично в първия месец от началото на учебната година.

28.2. При отписване на студенти, които не са провели обучение, се връщат 80 % от внесената семестриална такса като 20 % от внесената такса се удържат за обработка на документацията.

28.3. При отписване на студенти, на които е издаден и утвърден „Индивидуален учебен план“ се връщат до 70% от внесената семестриална такса.

 

УЧЕБНИ ПРАКТИКИ

 1. Учебните практики по медицина, дентална медицина и фармация се провеждат в съответствие с учебните планове.

1.1. Клиничните (учебни) практики за студентите от ФОЗ по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия” и „Лекарски асистент” се провеждат в съответствие с учебните планове.

1.1.1 Организация и провеждане на клиничната практика по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Лекарски асистент” се осъществява в съоветствие с  приетите Правила за организация и провеждане на клиничната практика.

1.1.2 Студентите от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия” и „Лекарски асистент”  задължително отразяват извършените дейности по време на клинична практика в „Дневник на студента”.

1.1.3 Клиничната практика за студентите от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Кинезитерапия” и „Лекарски асистент”  се заверява от преподавател, отговарящ за съответната учебна база.

1.1.4. До две отсъствия от клинична практика разрешение за отработване се дава от преподавателя определен за съответната учебна база. Решение за отработване на повече от две отсъствия от клинична практика се взема на Катедрен съвет.

 1. Студентите по „Медицина“ провеждат учебна практика (клиничен стаж) след II-ри, след IV-ти и след VI-ти семестър по петнадесет календарни дни съгласно утвърдената „Програма за учебна практика (клиничен стаж)“.

.3. Студентите  по “Дентална медицина” провеждат две предклинични практики по 30 календарни дни след II и след IV-ти семестър и две клинични практики по 30 календарни дни след VI и след VIII-ми семестър.

 1. Студентите по “Фармация” провеждат летни практики по фармацевтична ботаника – 6 дни след IV -ти семестър и по фармакогнозия – 6 дни след VI-ти семестър.

4.1. Учебните практики са задължителни за всички студенти.

4.2. На български студенти лятна практика се признава след втори семестър на притежаващите диплома от Полувисш медицински институт или колеж, както и на притежаващите документ за работа като санитар, медицинска сестра, клиничен лаборант или помощник фармацевт в това число и на чуждестранните студенти съгласно решение на АС на МУ-София от 05.06.1996 г.

4.3. Студентите по специалност „Кинезитерапия” във ФОЗ, провеждат лятна учебна практика след ІІ-ри, ІV-ти и VІ-ти семестър по 120 астрономически часа (или 20 работни дни).

4.4. Незаверяването на лятна учебна практика по специалност „Кинезитерапия” във ФОЗ е равносилно на незаверен летен семестър и произтичащите по смисъла на настоящия правилник рестрикции.

 1. Чуждестранните студенти, граждани на трети страни извън ЕС и ЕИП провеждат летните си учебни практики само в страната, в която се обучават.

5.1.Чуждестранните студенти, граждани на ЕС и ЕИП по специалностите „Дентална медицина” и „Фармация“, при извънредна епидемична обстановка в страната, могат да провеждат летните си предклинични учебни практики и в друга страна, член на ЕС и ЕИП.

5.2. Чуждестранните студенти по специалността „Медицина” провеждат учебна практика (клиничен стаж) в страната, в която се обучават, в страните по произход или постоянно местоживеене.

 1. Учебната практика на студентите от отделните специалности в Медицинския колеж се провежда в определени дни ежеседмично от І до V семестър по утвърдена програма за практическата им подготовка.
 2. Филиал „Проф.д-р Иван Митев“-Враца провежда практическото си обучение по модули.

XІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДДИПЛОМНИЯ СТАЖ НА СТУДЕНТИТЕ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 1. Преддипломният стаж на студентите има за цел да осигури висока професионална подготовка в областта на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите по време на следването практически знания и умения за изграждането на трудова и теоретична подготовка за самостоятелно решаване на организационни, профилактични, диагностични, лечебни и други професионални задачи.
 2. Заместник деканите по учебната дейност контролират цялостната работа по организацията и провеждането на преддипломния стаж по дисциплини и бази.

2.1. Професионално-учебната дейност на студентите се ръководи от хабилитирани лица, определени от ръководител катедра, след съгласуване със Зам. декана по учебната дейност на факултета.

2.1.1. Във Факултета по Дентална медицина контролът върху организацията и провеждането на преддипломния стаж на студентите се осъществява от Заместник декана по лечебно-учебната дейност.

2.2. По изключение професионалната специализация на студентите може да се ръководи от преподаватели с образователна и научна степен (ОНС) „доктор на науките” или от преподаватели с ОНС „доктор” с дългогодишна практика.

 1. Права и задължения на студентите в преддипломния стаж

3.1. От ръководството на съответното звено по време на преддипломния стаж на студентите се осигуряват подходящи условия на труд и почивка, както и лични, трудови предпазни и други средства във връзка с охраната на труда.

3.2. Студентите са длъжни да спазват учебната план-програма и Наредбата за вътрешния  ред на базите за провеждане на стажа и Закона за висшето образование (ЗВО).

3.3. Студентите са длъжни да спазват работното време на съответната база, в която са разпределени, да отработват предвидените по учебните програми задължителни изисквания, да изпълняват всички разпореждания на своите ръководители, да изпълняват програмата, отразена в “Книжка на стажанта”, която представят при явяване на държавен изпит.

3.4. Студент, който не е изпълнил учебния план и програмата за преддипломния стаж, не се допуска до държавен изпит. Той прекъсва обучението си или се отстранява от МУ-София.

3.5. С разрешение на Зам. деканите по учебната дейност се допускат по изключение до държавен изпит студенти по болест, бременност или майчинство със задължение да отработят пропуснатите дни.

 1. 4. Съгласно решение на АС от 30.03.1992 г. поради липса на регламент за статута на стажантите, последните се водят студенти VI курс (респективно V курс), получават стипендии по общия ред в съответствие с успеха, показан в предходната година.

4.1. Стажантите, прекъснали по някаква причина провеждането на  преддипломния стаж, не получават стипендия за периода на прекъсването.

4.2. След записване по решение на Деканския съвет стипендия получават само тези стажанти, които са прекъснали по болест, бременност и майчинство или по сериозни семейни причини приети за такива от Декана въз основа на аргументирана писмена молба от стажанта до него.

 1. Не се допуска чуждестранните студенти да провеждат преддипломния си стаж в чужбина.

Забележка: В случаите на извънредна епидемична обстановка, студентите обучаващи се на английски език, които не могат да се завърнат в България, могат да провеждат преддипломните стажове дистанционно или да провеждат практическо обучение в преддипломнния стаж по изискваната за определените дисциплини продължителност в университетски и други болници в страни от EС и ЕИП. 

 1. Преддипломен стаж на студентите от специалност “Медицина”

6.1. Студентите медици встъпват в преддипломен стаж след успешно положени семестриални изпити.

6.2. Преддипломният стаж е с обща продължителност  356 календарни дни, включващи график за преддипломния стаж и клинична практика по цикличната система от VII семестър разпределени както следва:

6.2.1. Вътрешни болести – 56 календарни дни

6.2.2. Хирургия – 55 календарни дни

6.2.3. Акушерство и гинекология – 55 календарни дни

6.2.4. Педиатрия – 55 календарни дни

6.2.5. Хигиена, инфекциозни болести, епидемиология и социална медицина – 40 календарни дни

6.2.6. Обща медицина – 20 календарни дни

6.2.7. Спешна медицина – 25 календарни дни

6.2.8. За теоретична подготовка и полагане на държавни изпити се определят общо 50 календарни дни.

6.2.9. За студенти, обучаващи се на английски език, на които е необходим допълнителен преддипломен стаж по избрани от тях дисциплини се провежда обучение извън преддипломния стаж по учебен план. Това обучение се заплаща допълнително от тях.

6.3. Преддипломният стаж на студентите по “Медицина” се провежда в лечебно-диагностичните и профилактични бази на МУ-София или в болници, които са утвърдени от ръководството на факултета.

6.4. Разпределението в потоци на стажантските групи по съответните дисциплини се утвърждава с решение на Факултетен съвет и се осъществява по график изработен от учебните отдели на Деканата.

6.4.1.Разпределението по бази се извършва от отговорниците по учебната работа на съответните катедри, които извършват и окончателна заверка на стажа в “книжка за провеждане на преддипломния стаж”, по предварително изработен от деканата график за съответните дисциплини.

6.4.2.  Студентите се явяват на държавен изпит със студентска книжка и “книжка за провеждане на преддипломния стаж”.

6.4.3. Не се допуска индивидуално провеждане на преддипломния стаж, както и паралелно провеждане на преддипломен стаж по две дисциплини едновременно

6.4.4. След приключване на цялостния преддипломен стаж се определя поправителна сесия в съответствие с учебния график. Студентите се допускат до поправителна сесия независимо от броя на невзетите изпити.

6.5. Проведеният (присъствено/ дистанционно) клиничен преддипломен стаж на студенти, обучавани на английски език се заплаща за всяка стажантска група по 30 лв. на учебен час за 3 учебни часа аудиторна заетост на календарен ден от стажа по график,  на катедрите с клинична леглова база.

 1. Преддипломен стаж на студентите от специалност „Дентална медицина”.

7.1. Студентите по дентална медицина започват преддипломния си стаж след успешно положени семестриални изпити, като запазват административното си деление по групи.

7.1.1. Прекъсналите студенти се обособяват административно в отделни групи за времето на провеждане на преддипломния стаж.

7.2. Стажантското обучение се провежда интегрирано с аудиторна заетост за катедрите по Протетична дентална медицина, ОЛЧХ, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Ортодонтия, Пародонтология и Образна и орална диагностика.

7.3. По време на стажа студентите се разпределят в два блока – за лечение на възрастни и за лечение на деца. Практическото обучение се извършва по двойки на една работна машина, според предварително определен график.

7.4. Практическото обучение на стажантите се извършва под наблюдението на ординатори за всеки от двата блока в рамките на 8-часов работен ден.

7.5. Преподавателите от катедрите провеждат семинар със стажантите по 1 учебен час седмично.

7.6. Преподавателите от катедрите, участващи  в стажантското обучение, консултират стажантите от всяка смяна всеки ден, в рамките на 1 учебен час.

7.7. Общата продължителност на преддипломния стаж е 135 работни дни (1080 часа), считано от началото на зимния семестър на учебната година.

–––

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ: 6 месеца  – от 25 септември 2023 г.  до 22 март 2024 г.

7.8.    ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ:

7.8.1. Редовна сесия 01.04. –  14.05. 2024 год.

7.8.2. Поправителна сесия 17.06.  – 05.07. 2024 год.

7.8.3. Допълнителна сесия 15.07.  – 26.07. 2024 год.

7.9: Съгласно Решение на АС от 22.11.2016 г. преддипломния стаж на студентите от ФДМ, обучавани на английски език се заплаща както следва:

7.9.1. Заплащане на ординаторите – средно месечно възнаграждение по 220 лв.

7.9.2. Заплащане на преподавател – по 15 лв. на учебен час. Максималният брой часове, които могат да бъдат заплатени на месец са 20 часа на преподавател за всяка от катедрите, участващи в преддипломния стаж.

т.7.9.3 ( за ФДМ ) – Заплащане на хабилитиран преподавател – за участие в комисия по приемане и оценка на презентациите с комплексен лечебен подход се заплащат по 25 лв. на стажант.

 1. Преддипломен стаж на студентите от специалност “Фармация”.

8.1. Общата продължителност на преддипломния стаж на студентите от специалност “Фармация” е  шест месеца. 

8.2. Преддипломният стаж се провежда в открита или болнична аптека, утвърдена със заповед на Декана.

8.3. Влизането в преддипломен стаж става след успешното полагане на всички семестриални изпити.

8.4. Нормативно определената такса за обучение се внася преди започване на стажа.

8.5. Неплатилите нормативно определената такса за обучение не се допускат до стаж.

8.6. Разпределението на студентите по бази се извършва от отговорника по стажа към Фармацевтичния факултет.

8.7. След завършване на стажа студентите се явяват на колоквиуми по фармацевтична химия и анализ, фармакогнозия, фармакология и токсикология, технология на лекарствените средства и биофармация и фармацевтично законодателство.

8.8. По желание студентите могат да защитят дипломна работа, ако имат среден успех от учебните дисциплини, включени в държавния изпит най-малко Мн.добър (4.50) и най-малко Мн.добър (5.00) по дисциплината, по която ще изготвят дипломната си работа.

8.9.1. Редовна сесия                                                             09.10.2023 г. – 10.11.2023 г.           

8.9.2. Поправителна сесия                                                  20.11.2023 г. – 15.12.2023 г.

 1. Преддипломен стаж на студентите от Факултет по обществено здраве

„Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“:

 • Студентите от специалността „Управление на здравните грижи“ на ОКС „Бакалавър“ задочна форма на обучение във Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ встъпват в преддипломен стаж от 20.02.2023 г. до 02.06.2023 г.
 • Студентите от специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ встъпват в преддипломен стаж от 01.11.2022 г. до 16.12.2022 г.
 • Студентите от специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ на ОКС „Бакалавър“ редовна форма на обучение във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, встъпват в преддипломен стаж след успешно положени семестриални изпити за трети курс-летен семестър.

9.3.1. Стажът е с продължителност 1600 астрономически часа (2133 академични часа).

9.3.2. Студентите от специалностите „Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“,  „Медицинска козметика” и „Здравословно и диетично хранене“ на ОКС „Магистър“* – редовна форма на обучение във Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ встъпват в преддипломен стаж от 20.02.2023 г. до 02.06.2023 г.

9.3.3. Стажът за специалностите „Клинични здравни грижи“ и „Здравословно и диетично хранене “ за ОКС „Магистър“* – редовна форма на обучение е с продължителност 240 учебни часа;

За специалност „Медицинска рехабилитация и балнеология“ за ОКС „Магистър“* – редовна форма на обучение стажът е с продължителност 330 учебни час;

За специалност „Медицинска козметика” за ОКС „Магистър”*-  редовна форма на обучение е с продължителност 150 учебни часа.

9.4. Студентите от специалност „Кинезитерапия“ встъпват в преддипломен стаж от 20.02.2023 г. до 02.06.2023 г., след успешно положени семестриални изпити.

9.4.1. Преддипломният стаж на студентите по специалност „Кинезитерапия” за ОКС „бакалавър”- редовна форма на обучение е с продължителност 600 астрономически часа.

9.5. Клиничната практика и преддипломният стаж на студентите от Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“, специалности – „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Лекарски асистент” и „Кинезитерапия” се провеждат в клинични бази, след сключен договор за обучение с акредитирани лечебни заведения.

9.5.1. При установено извънредно положение в страната или извънредна епидемична обстановка преддипломният стаж на студентите от регулираните професии Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“  и „Кинезитерапия“ приключват с решение на Факултетния съвет.

9.6.      Държавни изпити за студентите от ОКС „Бакалавър“ от редовна форма на обучение по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Кинезитерапия“ и за специалностите „Управление на здравните грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Кинезитерапия“, „Трудова медицина и работоспособност”, „Здравословно и диетично хранене“,  „Клинични здравни грижи“, „Медицинска рехабилитация и балнеология“ и „Медицинска козметика” за  ОКС „Магистър“* – редовна форма на обучение :

9.6.1. Редовна изпитна сесия             от  05.06.2023 г. до  07.07.2023 г.

           за студенти IV-ти курс            от  01.09.2023 г. до 29.09.2023 г.          

9.6.2:   Септемврийска поправителна изпитна сесия от 01.09.2023 г. до 29.09.2023 г.

9.7.1.    Редовна  изпитна  сесия          от   09.01.2023 г. до 10.02.2023 г.

9.7.1.1. Поправителна сесия                от   13.02.2023 г. до 17.02.2023 г.

9.7.2.    Септемврийска поправителна изпитна сесия от 01.09.2023 г. до 29.09.2023 г.

9.8.  За специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”,  „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност”, „Трудова медицина и работоспособност”, „Медицинска журналистика“   и „Управление на клинични изпитвания“  на ОКС „магистър”, както следва:

9.8.1. За подаване на заявления за изготвяне на дипломни работи  за летен семестър до 10.02.2023 г.

9.8.2. Предаване на готови дипломни работи до 12.05.2023 г.  за юнска изпитна сесия.

9.8.3. Защити на дипломни работи м. юни 2023 г.

9.8.4. За подаване на заявления за изготвяне на дипломни работи за септемврийска поправителна сесия  до 09.06.2023 г.

9.8.5. Предаване на готови дипломни работи  до 09.09.2023 г. за септемврийска изпитна сесия

9.8.6. Защити на дипломни работи м. септември 2023 г.

9.8.7. За подаване на заявления за изготвяне на дипломни работи  за зимен семестър  до 20.09.2023 г.

9.8.8. Предаване на готови дипломни работи  до 20.12.2023 г. за януарската изпитна сесия

9.8.9. Защити на дипломни работи – м. февруари  2024 г.

 1. Провеждане на преддипломния стаж във Филиал „проф. д-р Иван Митев” – Враца към МУ-София.

10.1. Преддипломният стаж на студентите има за цел да осигури висока професионална подготовка на изучаваната специалност, да усъвършенства придобитите при следването практически знания и умения, да изгради трудова дисциплина, да подготвя студентите за вземане на решения при изпълнението на професионалните задължения.

10.2. Зам. директора по практическо обучение контролира цялостната организация и провеждане на преддипломния стаж. Професионално-учебната дейност на студентите се ръководи от асистенти и преподаватели по практика, назначени със заповед от Директора на Филиала. В обучението се включват и наставници от учебно-практическите бази, определени от главната или старша медицинска сестра/ акушерка, с ОКС „бакалавър”.

10.3. Преддипломният стаж на студентите се провежда в учебни бази, след сключен договор за обучение.

10.4. Не се допуска започване на стажа с невзети семестриални изпити.

10.5. Разпределението на стажантските групи от съответните специалности се извършва по учебен план със заповед на Директора на филиала, а по бази – от ръководителите по учебно-практическата дейност (асистенти и преподаватели по практика) в съответното отделение, след предварително изработен график в три екземпляра.

10.6. Студентите от Филиал „проф. д-р Иван Митев” – Враца   встъпват в преддипломен стаж от 01.09.2021 г. до 03.06.2022 г.

10.7. Общата продължителност на преддипломния стаж на студентите от специалностите „Медицинска сестра“,  „Акушерка“ и „Лекарски асистент“ е 1600 астрономични часа (2133 академични часа) и се провежда след успешно положени семестриални изпити за ІІІ-ти курс – летен семестър.

10.8. Права и задължения на студентите в преддипломен стаж:

10.8.1. По време на преддипломния стаж студентите имат осигурени от ръководството на съответното звено условия на труд, почивка, лични и групови предпазни средства, съгласно изискванията на охраната на труда.

10.8.2. Студентите са длъжни да спазват ЗВО, учебния план и Наредбата за вътрешния ред на базите за провеждане на стажа.

10.8.3. Студентите са длъжни да спазват работното време на съответната база, в която са разпределени да отработват предвидените по учебните програми задължителни изисквания, да изпълняват всички разпореждания на своите ръководители, да водят „Дневник на стажанта”, който представят при явяване на текущ и държавен изпит.

10.8.4. Студент, който  не е изпълнил учебния план и зададената курсова работа за преддипломния стаж, не се допуска до държавен изпит. Той прекъсва обучението си със Заповед на Ректора или на упълномощено от него лице по предложение на Директора на Филиала. Изключения се допускат по болест, бременност или майчинство с разрешение на Директора и със задължение да отработят пропуснатите дни.

10.9. Контрол и оценка на преддипломния стаж.

10.9.1. При завършване на преддипломния стаж в дадено отделение се провежда текущ изпит от  двучленна комисия с председател хабилитирано лице.

10.9.2. Текущият изпит включва практическа работа, казуси с теоретична обосновка и изработване на реферат по предварително определени теми в учебния план.

10.9.3. При слаба оценка на текущия изпит от преддипломния стаж студентите имат право на още едно явяване до края на семестъра. При втора слаба оценка студентът повтаря съответното отделение след приключване на семестъра.

10.9.4. При получени слаби оценки в повече от две отделения в края на семестъра студентът презаписва същия и повтаря целия преддипломен стаж.

10.9.5. Повтарянето на преддипломния стаж, поради слаб успех може да се организира само в рамките на учебните семестри със заповед на Директора.

10.10. Студентите, незаверили преддипломния стаж по здравословни или семейни причини, по бременност или майчинство имат право да довършат необходимия хорариум по учебен план в хода на следващата учебна година, но не по-късно от 3 г. след семестриалната им заверка.

10.11. В рамките на преддипломния стаж за всеки семестър стажанта разработва курсова работа по определени в учебния план теми. Ръководителят на учебно-практическата дейност проверява и оценява курсовата работа и изготвя доклад до комисията, отговаряща за кредитната система  във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца. Въз основа на този доклад  се издава удостоверение, в което се отразява кредитната оценка.

 1. Преддипломен стаж на студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София.

11.1. Общата продължителност на преддипломния стаж на студентите от всички специалности на Медицински колеж „Й.Филаретова“ – София е 800 академични часа, разпределени в 15 учебни седмици на VІ семестър.

11.2 При възстановяване на студентски права, загубени поради невзети държавни изпити студентите от Медицинския колеж (МК) повтарят целият преддипломен стаж.

 1. Учебно практическа дейност (УПД) и преддипломен стаж на студентите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София се провежда в учебни бази, след сключен договор за обучение с акредитирани Многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ) и други специализирани заведения.

13.Комисиите за държавен изпит се определят по предложение на Декана на факултета (Директора на колежа или Филиала) и се утвърждават със заповед на Ректора на МУ-София.

 1. Студентите от специалност Медицина, незаверили преддипломния стаж по здравословни или семейни причини, както и майки и бременни, прекъсват за една учебна година (период) и имат право да довършат необходимите учебни програми в хода на следващата учебна година, но не по-късно от три години след семестриалното им завършване.

14.1. Студентите от специалност Медицина, незаверили преддипломния стаж прекъсват поради незаверен преддипломен стаж за една учебна година (период) и се включват в хода на преддипломния стаж през следващата учебна година, но не по-късно от три години след семестриалното им завършване.

 1. На студентите от VI курс специалност “Медицина” се разрешава допълнителна сесия за държавен изпит до края на месец Ноември.
 2. Студентите от VI курс на Факултета по дентална медицина имат право на една редовна (м.април-май), една поправителна (м.юни – юли) и една допълнителна (м.юли) сесия в рамките на текущата учебна година.

т. 16.1. (За ФДМ ) Студентите по Дентална медицина имат право на явяване на държавни изпити не повече от 6 пъти по всяка от дисциплините.

17.Студентите, които след последната държавна поправителна сесия останат с неположени изпити, прекъсват поради невзети изпити и имат право на явяване в хода на сесиите на следващия след прекъсването им курс по съответния стаж, но не повече от 3 пъти и не по-късно от една година.

 1. Бременните студентки и майките с деца до 6 години, студентите с тежки заболявания и по семейни причини, могат да подадат молба за отлагане на държавните изпити, които трябва да положат в хода на сесиите на следващите след отлагането курсове, не по-късно от 3 години. Ако след тригодишния срок не са положени отложените държавни изпити те губят студентските си права.

СТАТУТ НА ЗАМ. ДЕКАНИТЕ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

СТУДЕНТСКА КАНЦЕЛАРИЯ

 1. 1. Организация, провеждане и контрол на учебната дейност

1.1. Заместник деканите по учебната дейност (УД) организират, ръководят и контролират цялостната работа и трудовата дисциплина на всички служители от учебния сектор и студентските канцеларии при изпълнение на служебните им задължения.

1.2. Заместник деканите по учебната дейност осъществяват взаимоотношенията с катедрите, отнасящи се до организацията и провеждането на учебната година, изпитните сесии и др.

1.3. Заместник деканите по учебната дейност осигуряват организацията на учебния процес.

1.4. Заместник деканите по учебната дейност ръководят експертната комисия по учебната част.

1.5. Заместник деканите по учебната дейност кореспондират с Декана и  с всички ръководители на катедри, ръководства на университетски болници, курсовите ръководители, отдел „Учебен” на Ректората и органите на Студентския съвет.

1.6. Заместник деканите по учебната дейност контролират организирането и провеждането на текущи мероприятия по учебната  дейност със студенти и в следдипломното обучение.

1.7. Заместник деканите по учебната дейност организират провеждането на промоции.

1.8. Заместник деканите по учебната дейност участват в изготвянето на Наредби, Правилници и др. на МУ – София.

1.9. Заместник деканите по учебната дейност контролират и провеждането на семестриалните и държавните изпити в съответствие с изискванията на Правилника за устройството и дейността на Медицински  Университет-София и Правилника за подготовка и провеждане на учебната година.

 1. 2. Административно обслужване на студентите:

2.1. Записване на новоприетите и настоящите студенти в съответните курсове.

2.2. Ежедневно разглеждане за решаване на молбите на студентите, постъпили в Деканата.

2.3. Заверка на семестрите и цялостна заверка на учебната година в главната книга и студентските книжки по установен ред.

2.4. Изготвяне доклад пред Деканския съвет относно решаване на студентското положение на студентите и други проблеми, свързани с учебната дейност.

2.5. Издаване на уверения, удостоверения и протоколи за изпити.

2.6. Издаване на академични справки, дипломи и европейски приложения към дипломите.

2.7. В рамките на една учебна година всеки студент има право на една безплатна академична справка. За всяка следваща академична справка се заплаща таксата определена за тази административна услуга в съответното звено. 

СТАТУТ НА КУРСОВИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

 1. Курсовите ръководители са непосредствени административно отговорни лица за цялостна работа на курса.

1.1. Курсовите ръководители решават самостоятелно или поставят за решаване пред Декана въпроси, засягащи успеха, дисциплината и нормалното протичане на учебния процес в курса. В ежедневната си  дейност те се ръководят от ЗВО и настоящия Правилник.

 1. Курсовите ръководители се назначават от Декана на факултета (Директора на колежа или филиала) по предложение на Зам. Декана по УД за една учебна година. Те се освобождават по реда на тяхното назначаване.
 2. Права и задължения на курсовите ръководители:

3.1. Курсовите ръководители съвместно със Студентския съвет определят студенти-групови отговорници.

3.1.1. за Медицински факултет определят по един отговорник на 4 студентски групи.

3.2. Курсовите ръководители поддържат непосредствена връзка с ръководителите на катедрите, обучаващи съответния курс.

3.3. Курсовите ръководители поддържат връзка с органите на Студентския съвет чрез студентските представители в него от съответния или друг курс и груповите отговорници.

3.4. Курсовите ръководители представляват интересите на студентите пред по-горни административни  инстанции.

3.5. Курсовите ръководители предлагат  на Зам. Декана мерки за необходимите условия за   нормално протичане на учебния процес;

3.6. Курсовите ръководители контролират изработването на плана за текущия контрол и следят за спазването му;

3.7. Курсовите ръководители информират своевременно курса за всички разпоредби на Деканата  и Ректората или за промяна в учебния график.

3.8.  За Медицински  факултет- курсовите ръководители извършват окончателната семестриална заверка в студентските книжки.

 1. Във Филиал „Проф.д-р Иван Митев“-Враца координаторите на специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Трудотерапия“ и „Лекарски асистент“ координират и организират провеждането на учебната практика и пред дипломния стаж в базите за обучение, изработват графици за УПД, участват с ръководителите на катедри в изработването на Индивидуалните възлагателни планове, които се утвърждават от Директора на Филиала. Назначават се от Директора за срок от една година.

1. Ръководителите на специалности координират цялостната дейност в специалността и отговарят за изпълнение на задачите по организацията и провеждането на учебния процес в нея. Организират и контролират провеждането на учебната практика и преддипломния стаж в клиничните и други бази. Назначават се от Директора за срок от една година.

СТАТУТ НА СТУДЕНТИТЕ-ДЕМОНСТРАТОРИ

 1. Студентите-демонстратори се явяват активни помощници на асистентите при провеждането на практическите упражнения по анатомия, патоанатомия и други дисциплини, като демонстрират специфични процеси, манипулации, необходими за придобиване на практически умения и знания.
 2. За студенти-демонстратори се подбират показалите значителен интерес към дисциплината и придобили отлични теоретични познания и практически умения, потвърдени с отлична оценка на изпита, кандидати, подали молба до ръководителя на катедрата в срок до 01.10. 2017 г.

2.1. Молбите се разглеждат на първия катедрен съвет, като за новопостъпващите демонстратори се изисква атестация от асистентите, които са ги обучавали.

 1. Демонстраторите се преназначават всяка година, след като на катедрен съвет, съответният асистент даде оценка на работата им.
 2. Минималният брой отработени учени часове за месеца се определя от съответната катедра, съобразно хорариума.
 3. Заплащането на труда, който не трябва да надвишава 8 учебни часа седмично, се извършва съобразно нормативните документи – доклад от ръководител катедра, решение на Деканския и Факултетния съвет и сключване на граждански договор.

6 . Демонстраторите изпълняват задълженията си извън графика на занятията в курса, в който се обучават. Разрешение за отработване на пропуснати учебни занятия от демонстраторите се издава по изключение от Учебен отдел на Деканата на основание представен доклад от ръководител катедра за изпълнените задължения по т. 5.

6.1. Ръководителите на катедрите, обучаващи студенти-демонстратори, се задължават да осигурят отработването на пропуснатите учебни занятия  в съответствие с т. 6.

6.2.Да се заплаща на студентите-демонстратори, както следва: 5.00 лв. – за учебен час на български език и 8.00 лв. – за учебен час на английски език до общо 9000 лв. за учебна година.

НОРМАТИВИ ЗА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В МУ-СОФИЯ ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА

 1. Аудиторната заетост на преподавателите в МУ -София включва лекции, упражнения и изпити на студенти, занятия със стажантски групи, учебни часове от избираеми курсове (модули), ръководство на дипломанти, научно ръководство на докторанти и обучение на специализанти.

1.1. Не повече от 80 учебни часа годишно за научно ръководство на редовен и задочен докторант, независимо от броя на научните ръководители на докторанта.

За дейност, свързана с обучението на докторанти (изнасяне на лекции,семинари, практически занимания и др.), учебните часове се отчитат с 30% увеличение.

1.2. Обучение на специализанти, както следва: Научно ръководство – 40 уч. часа; Колоквиум – по 1 час на изпитан специализант; Държавен изпит – по 8 часа за 2 дни (за всеки член на Държавната изпитна комисия).

 1. Извънаудиторната заетост включва консултации, ръководство на студентски научен кръжок, разработка, ръководство на курсова работа.
 2. Аудиторна заетост на нехабилитираните преподаватели е:

3.1. На клинична и клинико-диагностична катедра                    220 учебни часа;

3.2. На неклинична катедра                                                                 360 учебни часа;

3.3. На Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт:

3.3.1. аудиторна заетост на преподавателите по език                550 учебни часа;

3.3.2. аудиторна заетост на преподавателите по спорт              600 учебни часа,  като в това число влизат:

3.3.2.1. до 120 учебни часа за тренировъчна и състезателна работа с представителните отбори;

3.3.2.2. до 60 учебни часа за изнесено обучение по летни спортове

3.3.2.3.      60 учебни часа за изнесено обучение по зимни спортове.

3.3.2.4. до 60 учебни часа за спорт  за преподаватели и служители на МУ – София.

3.4. На щатни преподаватели по практика към Медицинския колеж     600 учебни часа;

3.5. На щатни преподаватели по практика към ФОЗ и Филиал-Враца   600 учебни часа;

3.6. На катедра “Анатомия” (предвид 6 часов работен ден)                     270 учебни часа;

3.7. На катедрата, провеждаща преддипломен стаж – по три учебни часа дневно за всяка група стажанти.

3.8. Минималната задължителна аудиторна заетост на нехабилитираните преподаватели с цел искане на нови бройки съвпада с тази от  т.3.1 до т.3.5 включително.

 1. Аудиторната заетост на хабилитираните преподаватели е:

4.1. 50% от  тази на нехабилитираните.

4.2. Минималната задължителна аудиторна заетост от лекции на хабилитираните преподаватели с цел искане на нови хабилитации е 15 учебни часа.

 1. Общата учебна заетост се възлага и отчита въз основа на утвърдените учебни планове, принципите и критериите за определяне на учебната заетост и приетия от Академичния съвет норматив за учебната натовареност. Най-малко 2/3 от учебната заетост на всеки преподавател трябва да се формира от аудиторната му дейност.

5.1. Ръководителите на катедри са задължени в края на всеки семестър (цикъл) да представят в Учебен отдел на факултета поименна справка за аудиторната натовареност (лекции, упражнения, изпити) на редовни и хонорувани преподаватели.

5.1.1. Проведеното дистанционно обучение на английски език по време на преддипломния стаж да бъде заплатено на преподавателите, съобразно утвърдените инструкции, документация за отчитане на проведената учебна дейност в електронна среда и доклади от ръководителите на катедри. /

5.1.2. Ежегодното изчисляване на аудиторната и наднормативната заетост на катедрите провеждащи преддипломен стаж  за учебната 2020/ 2021 г. и изпълнението на чл.47 от действащия КТД да бъдат изготвени след приключване на преддипломния стаж на съответната катедра.

5.2. Ръководителите на катедри са задължени в срок до един месец от края на учебната година да представят обобщена поименна справка за годишната им учебна натовареност, съобразно утвърдената документация.

 1. Наднормативни и хонорувани учебни часове на преподавателите в МУ – София се възлагат само при липса на възможност за изпълнение на съответните учебни планове и програми от преподаватели, специалисти от съответната катедра.

6.1.Хоноруването на наднормативните учебни часове се извършва само след като всички преподаватели от катедрата, включително и за отсъстващите със съгласието на катедрения съвет или поради специализация в чужбина и страната, са изпълнили нормативната натовареност, определена за нехабилитираните и съответно за хабилитираните преподаватели.

6.2. При надхвърляне на задължителната аудиторна заетост, посочена в т. 3 и 4, по предложение на катедрата, Факултетният съвет може да избира хоноруван преподавател за срок от 1 учебна година. Хоноруваните преподаватели не могат да получават по-голяма от средната за хабилитираните или нехабилитираните преподаватели на катедрата аудиторна заетост.

6.3. Хоноруваните преподаватели от клиниките по детска хирургия, токсикология, изгаряния и пластична хирургия на Пирогов, Националната кардиологична болница (НКБ) и Общо практикуващите лекари получават възнаграждение за възложените им учебни часове по учебен план, съгласно представени доклади от съответните ръководители на катедри.

6.4. Възлагане на преподаване съгласно учебната програма

6.4.1. Обучение на български език – за редовни преподаватели към дадена катедра на МФ, на които се възлага тематично обучение на български студенти по учебен план в друга катедра на МФ отработените учебни часове ще бъдат включвани в индивидуалната им аудиторна заетост към катедрата, в която са на щат. Възлагането на учебна дейност да става чрез доклад от Ръководител катедра след проведен Катедрен съвет и одобряване от Декански и Факултетен съвет. Отчитането на отработените учебни часове в преподаване на български студенти ще се осъществява въз основа на доклад от ръководителя на възлагащата учебна дейност катедра след всеки семестър и/или цикъл.

6.4.2.Обучение на английски език –  за редовни преподаватели към дадена катедра на МФ, на които се възлага тематично обучение на английски език по учебен план в друга катедра на МФ, възлагането на учебна дейност да става чрез доклад от Ръководител катедра след проведен Катедрен съвет и одобряване от Декански и Факултетен съвет. Заплащането на отработените учебни часове да бъде въз основа на доклад от ръководителя на възлагащата учебна дейност катедра.

 1. Изплащането на суми за извършена учебно-преподавателска работа от преподавателите в клиничните катедри на Медицински факултет (МФ), базирани в лечебни заведения еднолични акционерни дружества (ЕАД) и Университетски болници, с които има сключени договори като бази за обучение на МУ-София, може да се осъществява в съответствие със сключени допълнителни трудови договори за преподавателска и научно-изследователска работа, на основание чл.73 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

7.1. Деканското и факултетно ръководства на МФ съгласувано с Ректората на МУ-София определя броя и лицата, необходими за научно-преподавателска дейност, като същевременно прецизира броя на учебните часове по съответни катедри и на преподавателските кадри, съобразно с учебния план и програми за дадена учебна година.

7.2. Изплащането на средствата за преподавателска работа, осъществена от клиничните научно-преподавателски кадри (НПК) на МФ по допълнителен трудов договор се осъществява със средства за работни заплати по бюджета на МУ-София за съответната година.

 1. При изпълнение на нормативната аудиторна заетост от научно преподавателските кадри (НПК) на катедрата, посочена в т.3 и т.4 за положените наднормативни учебни часове се заплаща допълнително възнаграждение в размер не по-малко от определеното с Решение на АС от 10.12.2019 г. и КТД:

8.1. За нехабилитирани лица не по-малко от 13 лв. на всеки изработен учебен час.

 • За хабилитирани лица не по-малко от 15 лв. на всеки изработен учебен час.

8.3. На щатни преподаватели по практика към Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца – не по-малко от  5 лв. за всеки изработен учебен час.

8.4. Редовните преподаватели имат предимство при отработването на учебната натовареност преди да се поканят хонорувани.

8.5. Начинът на заплащане на нормативните и наднормативнит часове за съответната учебна година е регламентиран в чл.47 от Колективния трудов договор .

8.6: Във връзка с провежданото онлайн обучение за положените по учебния план часове за периода от влизане в сила на противоепидемичните мерки в преподаването на английски език за чуждестранни студенти на преподавателите се заплаща по определените тарифи за присъствено обучение, съгласно решенията на АС от 16.03.2010 г., от 30.11.2010 г., от 14.06.2011, от 26.05.2015 и от 25.07.2017 г.  и Решение на АС от 28.05.2020 г. както следва:

8.6.1. 30 лв. на учебен час за проведено упражнение;

8.6.2. 70 лв. на учебен час за проведена лекция от хабилитирани лица;

8.6.3. 45 лв. на учебен час за проведена лекция от нехабилитирани лица;

8.6.4. 30 лв. на учебен час за проведено упражнение по дисциплината „Български език“ за преподаватели на основен трудов договор в МУ- София;

8.6.4.1 20 лв. на учебен час за проведено упражнение по дисциплината „Спорт“ за преподаватели на основен трудов договор в МУ- София;

8.6.4.2  15 лв. на учебен час за проведено упражнение по дисциплините „Български език“ и „Спорт“ за външни хонорувани преподаватели.

8.6.5.   15 лв. на учебен час за проведено упражнение в подготвителната учебна година в ДЕОС за щатни и хонорувани преподаватели ;

8.6.6. За всяка стажантска група по 50 лв. на учебен час за 3 учебни часа аудиторна заетост на работен ден от стажа по график за катедрите без клинична леглова база.

8.6.7. Заплащане на хоноруваните преподаватели на Медицински колеж „Й. Филаретова” за проведени лекции, упражнения и учебна практика както следва:

            – 15 лева на учебен час за проведена лекция от хабилитирани лица – професор/ доцент;

            – 13 лева на учебен час за проведена лекция от нехабилитирани лица – главен асистент/ асистент;

            – 10 лева на учебен час за проведена лекция от нехабилитирани лица – магистър/ бакалавър/ професионален бакалавър;

            –  8 лева на учебен час за проведено упражнение от хабилитирано лице – професор/доцент;

             – 6 лева на учебен час за проведено упражнение от нехабилитирани лица – главен асистент/ асистент/ магистър;

            – 5 лева на учебен час за проведено упражнение от нехабилитирани бакалавър/ професионален бакалавър;

            – 1.50 лева на учебен час проведена учебна практика;

            – 2.00 лева за изпитан студент на държавен изпит за председател на комисия;

            – 1.50 лева за изпитан студент на държавен изпит за член на комисия;

            – 1.50 лева за изпитан студент на семестриален изпит за председател на комисия;

            – 1.00 лева за изпитан студент на семестриален изпит за член на комисия;

            – 0.75 лева за поставена текуща оценка.


 1. За научно преподавателските кадри, без тези по т. 7, положените наднормативни учебни часове в рамките на законоустановеното работно време се заплащат като част над основната работна заплата в рамките на средствата за работни заплати, т.е. като елемент на брутната работна заплата на съответния преподавател.

9.1. Редовните преподаватели имат предимство при отработването им преди да се поканят хонорувани.

 1. Когато се изпълняват учебни часове в извън законоустановеното работно време, положеният труд се заплаща като наднормена учебна натовареност по реда на чл.7, раздел II от Кодекса на труда (КТ).
 2. В съответствие с чл. 4 от ПМС № 14/1998 г. и Вътрешните правила за работната заплата (ВПРЗ) се допуска определяне от Ръководството на МУ – София на по-висока средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) на едно лице от персонала за структурните звена, финансирани чрез бюджета на МУ- София. Същите следва да доказват чрез разчет (тримесечно) преизпълнение на собствените приходи по бюджета им, при условие, че са изплатени всички задължения и доставки към кредитори и външни доставчици.
 3. Деканските ръководства по решение на Факултетния съвет, могат да въведат от собствени средства на факултета допълнително материално стимулиране за научни постижения.

12.1. Критериите за получаване на тези добавки за научни постижения се изработват и определят от факултетните съвети, като възнагражденията се изплащат след завършване на учебната година по решение на Деканата на факултета.

 1. В срок до 15.10. всяка катедра представя анализ и предложения за годишната учебна заетост в писмен вид в Деканата.

13.1. Пропуснатите аудиторни часове поради официални празници се признават за изпълнение на учебната дейност, като Катедрите се задължават да проведат компенсаторно обучение за пропуснатите занятия.

 1. Общата учебна заетост се редуцира за времетраенето на разрешено от ФС ползване на правата по чл.55, ал.2 от ЗВО, курсове за езиково обучение, специализация в чужбина, написване на учебници, създаване на учебни помагала и учебни филми, отпуск по майчинство или по болест над един месец, когато съвпадат със семестриалното обучение на студентите. Изработени в повече учебни часове за сметка на отсъстващия се хоноруват.
 2. Извършената аудиторна и научна работа се регистрира по катедри, секции, отделения. Ръководителят на катедра, секция, отделение ежемесечно проверява редовността на отчитане на аудиторната и учебната заетост.

15.1. Ръководителите на катедри са отговорни пред ФС и са задължени да осигурят равномерно разпределение на учебната натовареност между преподавателите по съответните дисциплини.

15.2 За Медицински факултет- Ръководителите на клиничните катедри са задължени да представят в учебния отдел на Деканата най-малко 10 работни дни преди началото на всеки цикъл (включително и за преддипломния стаж) тематично разпределение на лекциите и упражненията между преподавателите по дисциплината във всички клинични бази на МУ-София.

15.2.1. При неравномерно разпределение на студентските групи за обучение
съгласно т.15.2. (по представените утвърдени от ръководителите на катедри графици), се извършва служебно разпределение на групите, от комисия назначена със заповед на
Декана на МФ, съгласно КТД.

15.3. Учебната заетост от изпити се отчита в края на всяка учебна година. Официален документ за извършената индивидуална дейност е годишният отчет за учебната работа на Ръководителя на катедрата, секцията, отделението.

 1. Аудиторната заетост от изпитите се отчита по следната схема:

16.1.Семестриални изпити за Медицински факултет, Факултет по Дентална медицина , Фармацевтичен факултет, ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров“, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ -Враца  и МК „Й. Филаретова“- София:

16.1.1. практически и теоретични, провеждани от нехабилитирани преподаватели – 0,3 учебни часа на студент.

16.1.2. преподавателите по практика, участващи в изпити на стажанти, получават възнаграждение в размер определен за нехабилитирани преподаватели.

16.1.3. практически и теоретични, провеждани от хабилитирани преподаватели – 0,75 учебни часа на студент за всеки член на изпитната комисия.

16.1.4. за ФФ – по 0,3 учебни часа за колоквиум на стажант.

16.1.5. Часовете от изпити на преподавателите от катедрите на МФ се формират с брой изпитани студенти, увеличен с 10 %-прогнозен брой за поправителна сесия.

16.1.6. Семестриалните изпитни комисии са в състав не повече от 2 хабилитирани лица и не повече от 1 нехабилитирано лице.

16.2. Държавни изпити за Медицински факултет, Факултет по Дентална медицина , Фармацевтичен факултет, ФОЗ„Проф. д-р Ц. Воденичаров“, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ -Враца  и МК „Й. Филаретова“- София:

16.2.1. Хабилитирани преподаватели – 1 учебен час на студент на всеки член от комисията

16.2.2. Не повече от 30 учебни часа общо за ръководство на дипломна теза при мамскимум трима дипломанти за хабилитирано лице и не повече от двама – за главен асистент.

16.2.3. 40 учебни часа за ръководство на дипломна работа за ФОЗ.

16.2.4. 10 учебни часа за написване на рецензия за

дипломна работа – за  ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденичаров“

16.2.5. За защита на дипломни работи: хабилитирани преподаватели – по 1,5 учебни часа  на студент за всеки член на комисията.

16.3. Прием на докторанти:

16.3.1. провеждане на изпит по специалността – по 1,5 учебни часа за всеки изпитан за всеки член на изпитната комисия;

16.3.2. провеждане на изпит по език – по 0,5 учебни часа за всеки изпитан за всеки член на изпитната комисия;

16.4. За изпити по индивидуален учебен план:

16.4.1. провеждане на изпит по специалността – по 1,5 учебни часа за всеки изпитан за всеки член на изпитната комисия;

16.4.2. провеждане на допълнителен изпит (по език, копютърна грамотност или друга специалност) – по 1 учебен час за всеки изпитан за всеки член на изпитната комисия.

16.5. Прием на специализанти

16.5.1. Провеждане на изпит по специалността – по 1,5 учебни часа за всеки изпитан кандидат за всеки член на изпитната комисия.

16.6.     Прием на асистенти

16.6.1. Провеждане на теоретичен изпит по специалността – по 1,5 учебни часа за всеки изпитан кандидат за всеки член на изпитната комисия.

16.6.2. Провеждане на практически изпит по специалността – по 1,5 учебни часа за всеки изпитан кандидат, за всеки член на изпитната комисия, за всеки ден от изпита.

 1. Заплащането на преподавателите, участващи в провеждането на семестриални изпити със студентите, обучаващи се на английски език (отнася се и за онлайн проведени изпити при наличието на издадени заповеди на Ректора),   да се извършва както следва:

17.1. На хабилитираните преподаватели от комисията, не повече от двама –  

по 15 лв. за едно явяване на изпитан студент / независимо от сесията /.

17.2. На нехабилитираните преподаватели от комисията, не повече от един –

10 лв. за едно явяване на изпитан студен / независимо от сесията /.

17.3. За Медицински факултет – На хабилитираните преподаватели от комисията по т. 12.3.1 от Раздел VII, не повече от трима – по 15 лв. за едно явяване на изпитан студент (независимо от сесията).

17.3.1 – За Медицински факултет –На нехабилитираните преподаватели от комисията по т. 12.3.1 от Раздел VII, не повече от двама – по 10 лв. за едно явяване на изпитан студент (независимо от сесията).

 1. С Решение на Академичния съвет на МУ- София от 22.07.2021 г. е изготвен анекс към КТД на МУ- Совия както следва:
 2. Проведеният (присъствено/дистанционно) преддипломен стаж със студенти обучавани на английски език да се заплаща, считано от текущия преддипломен стаж на уч. 2020/ 2021 г. (от 29.03.2021 г. – до 20.11.2021 г.), за всяка стажантска група, както следва:

1.1. На катедрите без клинична леглова база – по 50 лв. на учебен час за 3 учебни часа аудиторна заетост на работен ден от стажа по график.

1.2. На катедрите с клинична леглова база, съгласно регламентираната тарифа за проведено клинично обучение (т.8.6.1. в р-л XVI от ПППУГ)  – по 30 лв. на учебен час за 3 учебни часа аудиторна заетост на календарен ден от стажа по график.

 1. Отчитането на проведения преддипломен стаж да се извършва съобразно утвърдените инструкции и документация за отчитане на проведено обучение на английски език, посочени във ОВПРЗ.
 2. Ежегодното изчисляване на аудиторната и наднормативната заетост на катедрите в Медицински факултет, при МУ – София да се извършва както следва:

3.1. На катедрите провеждащи семестриално обучение  –  след приключване на поправителната септемврийска сесия, съгласно графика на учебните занятия (раздел III от ПППУГ).

3.2. На катедрите провеждащи циклично обучение и семестриално обучение със студенти от Факултет по дентална медицина и Фармацевтичен факултет  –  след приключване на поправителната септемврийска сесия, съгласно графика на учебните занятия (раздел III от ПППУГ).

3.3. На катедрите провеждащи и преддипломен стаж – след приключване на преддипломния стаж и поправителната държавна изпитна сесия, съгласно графика на стажа (р-л III от ПППУГ).

 1. Задължават се ръководителите катедри в Медицинския факултет на МУ – София, да отчитат:

            – ежемесечно – проведеното семестриално обучение на английски език;

            – в края на всеки цикъл/стаж – проведеното обучение на английски език;

            – в края на всеки семестър/цикъл/стаж – проведеното обучение на български език;

            – в края на всеки семестър – проведеното обучение на български език със студенти от ФДМ и ФФ;

            – да представят копия от отчетите за проведено обучение на английски език на студенти от ФДМ и ФФ.

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

 1. Отдел Следдипломно обучение и университетско болнична координация (СДО и УБК) при Ректората на МУ-София регистрира специализантите обучаващи се за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
 2. Условията и редът за прием и провеждане на обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и финансирането му са определени в Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ.
 3. Приемът на специализанти по неклинични специалности се извършва след проведен конкурс по документи по ред определен с инструкция на Ректора на МУ-София.
 4. Местата за специализанти по неклиничните специалности се определя със заповед на Ректора или на упълномощено от него лице по предложение на ръководителите на съответните факултети, катедри и националните центрове по проблемите на общественото здраве.
 5. Обучението за придобиване на неклинична специалност се извършва въз основа на заповед на Ректора на МУ-София.
 6. 6. Специализантите, които се явяват на държавен изпит за специалност заплащат такса, определена с решение на Академичния съвет.
 7. Отдел СДО и УБК при Ректората на МУ-София организира, провежда, координира и контролира продължаващото медицинско обучение на бакалаври и професионални бакалаври от направление „Здравни грижи”, като ежегодно се изготвя и утвърждава план-разписание с тематични курсове и индивидуални обучения и се изпраща до лечебните заведения в страната и се публикуват на сайта на МУ-София.
 8. Завършилите различни форми на продължаващо медицинско обучение получават удостоверение с кредитна оценка.
 9. Отдел СДО и УБК при Ректората на МУ-София организира, регистрира и координира обучение по високоспециализирани дейности в медицината.
 10. Обучението се провежда от научно-преподавателските кадри в университетските болници по единни учебни програми и завършва с практически и теоретичен изпит. На успешно положилите изпита се издава свидетелство за придобита правоспособност по високоспециализирана дейност в медицината.
 11. Медицински университет-София, сключва договори със съсловните организации за съвместна дейност за организиране, провеждане и контролиране на продължаващото медицинско обучение на основание Закона за здравето.
 12. Факултетите на МУ-София организират и провеждат продължаващото обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и немедицински специалисти в системата на здравеопазването.
 13. 13. Сектор „Курсове и индивидуално обучение” към Медицински факултет организира, регистрира и координира етапите от обучение на специализантите, които се провеждат в катедрите и клиничните бази на Медицински факултет.

13.1. Специализанти и специалисти, желаещи да проведат част от обучението си в катедри и клинични бази в МФ-София, могат да го направят при следните условия:

13.1.1 Всеки специализант попълва бланка Образец 5, който следва да бъде разписан и одобрен от ръководителя на катедрата или ръководителя на обучението. Бланката се представя в сектор „Курсове и индивидуално обучение“, след което се издава карта-направление на одобрения специализант. След представяне на официален документ за приключване на обучението на специализанта се издава удостоверение за проведеното обучение.

Специалистите следват същата процедура, като попълват бланки Образец № 3 или № 4, в зависимост от вида на избраното обучение.

13.1.2. Чуждестранни специализанти, зачислени в други висши училища, заплащат стойността на проведеното обучение в катедрата или база на МФ- София, в съответствие с таксите на МУ-София, определени за чуждестранни специализанти.

13.1.3 Всеки специализант заплаща стойността на проведеното обучение, определена от действащите нормативни документи и заповеди.

13.1.4. Включването в обучения на специализанти и специалисти се осъществява само след представен документ за платена такса за обучението в деня на неговото започване. Не се допуска фигуриране в списъка на присъствалите в съответното обучение специализанти или специалисти с неуредени към Медицински факултет при МУ – София финансови задължения.

 1. Аудиторна заетост в основни и тематични (авторски) курсове с групи от минимум 5 курсисти:

14.1. съответният брой учебни часове за катедрата – лекции и практически занятия, предвидени от учебната програма за съответния курс, заявени от предходната календарна година;

14.2. учебната заетост на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели се възлага и отчита по отделно на всеки преподавател и общо за катедрата или клиничния център (КЦ) за посочения период.

 1. Аудиторна заетост в индивидуалното обучение на специализанти, които не са в щата на катедрата се провежда в групи от най-малко 3-ма и най-много 7 курсисти и включва:

15.1. Индивидуално обучение за овладяване определени методи, техники и подходи със средна продължителност 10 дни – 2 учебни часа дневно  на обучаващ се за катедрата (съответно преподавателя провел обучението).

15.2. Индивидуално обучение за набиране стаж за специалност (стаж в регламентирана от МЗ база) – 0,5 учебни часа дневно за обучаващ се на катедрата.

15.3. За ФДМ – 19 учебни часа седмично клинична дейност за асистенти и 7 учебни часа лекции и семинари седмично за хабилитирани лица.

15.4. Обучението на специализанти да бъде съобразено с индивидуалния учебен план за всеки и поотделно за всяка календарна година, включващо теоретичното и индивидуалното обучение и изясняване на казуси и задачи, възникнали по време на работа

 1. Индивидуално обучение

16.1. Стаж – база за специализанти по програмата за съответната дисциплина.

16.2. Платено обучение по определени теми, инструментални методики и техники, предложено от катедрите и публикувано в книжката План-разписание за годината. Неговата продължителност се определя от Ръководителя на обучаващото звено. Броят на участниците на определена дата е минимум трима участници. Всеки работен ден включва 2 учебни часа практически занимания.

16.3. Безплатно обучение по държавна поръчка се провежда по определени  теми, зададени от МОН, МЗ и други публикувано в книжката План-разписание за годината. Неговата продължителност се определя от  Ръководителя на обучението и е съобразено с План-разписанието за годината. Броят на участниците на определена дата е минимум трима участници. Всеки работен ден включва 6 учебни часа практически занимания. За проведеното индивидуално обучение в съответната катедра  се издава служебна бележка, подписана от Ръководителя на катедрата.

 1. Основен курс

17.1. Провежда се в зависимост от утвърдената програма за специализация и е с продължителност един или два месеца, равняващи се средно на 22 или 44 работни дни. Всеки работен ден включва обичайно по 2 учебни часа лекции и 4 учебни часа практически упражнения (общо 6 учебни часа). Един учебен час е 45 минути.

 1. Тематичен (авторски) курс

18.1. Провежда се по предварително зададена програма. Всеки работен ден включва 6 учебни часа разпределени в лекции и практически занятия по усмотрения на водещия. За да бъде регистрирано едно обучение като курс е необходимо присъствието на минимум 5-ма участника. Под този минимум курсистите преминават на индивидуално обучение. Списък и програма на курса, с подписа на Ръководителя на курса и печата на катедрата се представят в Сектор „Курсове и индивидуално обучение”.

18.1.1. За курсове с продължителност до три дни  – след 13.00 часа в деня на започване или най-късно преди обяд на третия ден;

18.1.2. За пет и десет дневните курсове – до третия ден от започване на обучението.

 1. За обучението на специализантите, зачислени по реда на Наредба № 15 от 02.07.2008 година за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, една седмица се състои от 40 академични часа, по смисъла на тази наредба.
 2. Отдел СДО и УБК предлага за утвърждаване такса за право за участие в курсовете и индивидуалните обучения за продължаващо обучение и високоспециализирани дейности в размер на 30.00 лв., а за „бакалаврите” и „професионалните бакалаври” от направление „Здравни грижи” – в размер на 15.00 лв.
 3. Научно-преподавателските кадри заплащат утвърдените от Академичния съвет такси за продължаващо обучение и обучение по високоспециализирани дейности в медицината.

21.1. Научно-преподавателските кадри от клиничните катедри на Медицински факултет при МУ- София да ползват 50 % намаление на таксите за продължаващо обучение и обучение за придобиване на правоспособност по високоспециализирани дейности в медицината.

22.2. Преференцията не включва първоначална такса правоучастие в обучението.

 1. План-разписанието на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри, се публикува на сайта на Медицински факултет.

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

 1. Официални празници по Кодекса на труда са 01.01 – Нова година, 03.03 – Национален празник – Ден на освобождението на България от османско иго, 01.05 – Ден на труда, 06.05 – Гергьовден, 24.05 – Ден на българската писменост, просвета и култура, 06.09 – Ден на Съединението, 22.09 – Ден на независимостта, 01.11 – Ден на народните будители, 24, 25 и 26.12 – Бъдни вечер, Коледа и Великден – три дни.
 2. Празници на МУ-София по решения на Академичния съвет са : 7 април- празник на научно- изследователската и преподавателската дейност / неучебен и неприсъствен със заповед на Ректора /,Празник на МУ-София, Студентската научна сесия – неучебен ден, оповестен със заповед на Ректора по предложение на АСМБ, след съгласуване със Студентския съвет при МУ-София,

08.12 – студентски празник,

Празници на Факултетите, Медицински колеж „Й. Филаретова” и Филиал „ Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.

2.1. Неучебен ден може да има при участие в научната сесия, по списък, утвърден от Декана или Директора на съответното звено.

2.2. Дните, обявени за официална промоция за връчване на дипломите на съответното звено, могат да бъдат обявени за неучебни дни.

ЗА КОНТАКТИ С ФАКУЛТЕТИ И ПОДЕЛЕНИЯ НА МУ - СОФИЯ

Адрес: ул. “Здраве”№ 2

ДЕКАН: Проф. д-р Д. Буланов, дм, тел.02/ 952 10 46

Зам. Декан по учебната дейност за български студенти:

Доц. Д-р Т. Седлоев, дм, тел.02/ 952 05 22

Зам. Декан по учебната дейност за чуждестранни студенти:

Проф.д-р Л. Желев, дм,  тел.02/ 9172 650

Студентски канцеларии:  български  студенти       тел. 02/ 952 05 22

                                               чуждестранни студенти   тел. 02/ 952 04 34

Адрес: ул. “Георги Софийски” № 1

ДЕКАН: Проф. д-р Б. Йорданов, дм, тел: 02/ 952 05 59

Зам.Декан по учебната дейност за български студенти:

Доц. д-р Е. Карова, дм, тел. 02/ 954 27 75

Зам. Декан по учебната дейност за чуждестранни студенти:

Доц. Д-р Т. Узунов, дм тел. 02/ 954 13 80, 02/ 954 13 93

Студентски канцеларии: тел.02/ 954 29 09 : 02/ 954 27 30

Адрес: ул.”Дунав “ № 2

ДЕКАН : Проф.д-р А. Златков, дм , тел.02/ 987 98 74

Зам.Декан по учебната дейност за български студенти:

Проф.А. Златков,дф , тел.02/ 9236 582

Зам. Декан по учебната дейност за чуждестранни студенти:

Проф. М. Димитров, дф, тел.02/ 9236 526

Студентски канцеларии: 02/ 980 34 64 ; 02/ 9236 579

Адрес: ул. “Бяло море” № 8

ДЕКАН: Проф. М. Александрова, дм, тел. 02/9432 127

Зам.Декан по учебната дейност:

Доц. А. Воденичарова, дм , тел.02/9432 127

Студентска канцелария: 02/ 9432 304

Адрес: Ул.”Здраве” № 2

ДИРЕКТОР: Проф. П. Балканска, дм тел. 02/952 03 99

Адрес: ул.”Й.Филаретова” № 3

ДИРЕКТОР: Проф. Д. Хаджиделева, тел. 02/ 91546 46

Бул. ”Втори юни ” № 179

ДИРЕКТОР: Доц. П. Добрилова, дм –тел.: 092/66 01 56