СТРАНИЦИ

НОВИНИ

Обявяване на конкурс за прием на редовен докторант по проект 101072377- ALLPreT-HORIZON-MSCA-2021-DN-01, финансиран по Европейска програма „Мария Склодовска-Кюри“  

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и Решение № 12.1. на Академичния съвет на МУ-София (Протокол № 33/25.04.2023 г.), МУ-София разрешава следният конкурс:

The Medical University of Sofia announces one position for PhD student in full-time study, according to Art. 27 para. 7 of the Bulgarian Law on Higher Education, under project 101072377- ALLPreT-HORIZON-MSCA-2021-DN-01, financed by the European Program „Marie Sklodovska-Curie“ in professional direction 7.3. Pharmacy, doctoral program „Pharmacology (incl. Pharmacokinetics and Chemotherapy)“.

The deadline for submitting documents is one month from the date of publication of the announcement on the MU-Sofia website.

The documents are submitted to the address: 2 Dunav St., room 211, phone number for inquiries: +359 2 9236 504.

Ръководител на проект: проф. И. Дойчинова