СТРАНИЦИ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НОИР ОБЯВЯВА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРОЦЕДУРА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за представяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

Основната цел на процедурата е постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието.

Специфичните цели на процедурата са:

  •  Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес; 
  • Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за Използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии;
  • Интернационализация на висшите училища и участие в мрежи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 50 млн. лв.

За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по-малък от 5 000, размерът на предоставяната БФП е между 800 000 лв. и 2 000 000 лв. За проекти, в които висшето училище кандидат е с общ брой действащи студенти и докторанти по-голям от 5 000, размерът на предоставяната БФП е между 2 000 001 лв. и 5 000 000 лв.

Повече информация относно процедурата и дейностите, които ще се финансират може да бъде открита на следния адрес ТУК

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: eumis2020.government.bgopnoir.bg и eufunds.bg.

Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения е 23 ноември 2020 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).