СТРАНИЦИ
Двама лаборанти в лаборатория

Покана за научни франкофонски проекти 2024

Отдел МИПФ информира, че Agence Universitaire de la Francophonie отправя покана за подкрепа на френскоговорящи учени в Централна и Източна Европа, отворена от 1 февруари до 31 март 2024 г.

За да допринесе за изграждането на Европейското изследователско пространство и да насърчи създаването на международни френскоговорящи изследователски мрежи, Agence Universitaire de la Francophonie подкрепя структурирането и развитието на научните изследвания в национална и международна рамка и участието на университетите-членове в този процес.

Тази подкрепа от AUF ще бъде предназначена за укрепване на капацитета на изследователите от Централна и Източна Европа за:

  • изследвания – стратегия, организация, лаборатории и др.
  • иновации в научните дейности – валоризация, партньорства, трансфер и др.
  • международна отвореност – сътрудничество, влияние и др.
  • синергията на изследователски екипи – работа в мрежа, партньорство и др.

Поканата е отворена за всички дисциплинарни области с приоритетно внимание към проекти, които насърчават иновациите и трансфера на знания и умения, за изследователски проекти, свързани със социално-икономическите приоритети на региона на Централна и Източна Европа (икономически, здравни, социални, екологични, кризисни и управление на бедствия, учени в рискови ситуации и др.), целящи да допринесат за отговора на френскоговорящия университет на настоящите предизвикателства и краткосрочно или дългосрочно въздействие.

 Проектите ще се изпълняват от 1 юни 2024 г. до 31 август 2025 г.

 Условия за кандидатстване:

 За да кандидатствате, формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен от водещия изследователски екип от името на консорциума и върнат по имейл не по-късно от 31 март 2024 г. на адрес recherche-innovation-eco@auf.org

 Цялата информация за поканата, както и референтните документи са достъпни на уебсайта на AUF на адрес: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-la-recherche-scientifique-francophone-en-europe-centrale-et-orientale-resci-eco/

За повече информация: Петър Топарев, ел. поща peter.topareff@auf.org