СТРАНИЦИ

Правителството на Русия обявява конкурс за водещ учен

Самарски държавен медицински университет, Русия, отправя покана за участие в мегагрант, финансиран от правителството съвместно с Министерство на науката и образованието на Русия.

Максималната сума на безвъзмездната финансова помощ: 90 милиона рубли.

Период на изпълнение: 2021-2023 г.

Цел на мегагранта: създаване на международна изследователска лаборатория в университетите, с участието на екип от 2-ма млади учени/кандидат-учени, 3-ма аспиранти и 3-ма студенти, който се ръководи от избран водещ учен (ВУ). 

Самарският университет обявява конкурс за водещ учен от МУ-София за ръководител на проекта, който ще работи в лабораторията, на базата на която ще се организират стажове на специалистите от екипа, ще се разработват програми за обучение на студенти и аспиранти. ВУ ще трябва да предложи тема от следните поддържани от проекта области на изследване: медицински технологии, фундаментална медицина, клинична медицина, здравни науки, медицински биотехнологии, психология. 

Резултат след приключване на проекта:
– Минимум 5 до 7 публикации в направлението на научното изследване в научни издания, индексирани в базата данни на Web of Science Core Collection, вкл. минимум 2 или 3 статии в научни издания, входящи в първи или втори квартил Q1 и Q2 по импакт фактор, или подаване на минимум 2 или 3 заявки за издаване на патент за изобретение, полезен модел или промишлен образец в срок от 18 до 30 месеца след началото на научното изследване.

Критерии за подбор на кандидатите за ВУ:

1. Да бъдат служители на научни и образователни организации, разположени извън района на Самара.

2. ВУ не може да работи едновременно като ВУ на друг изследователски проект, вече подкрепен от Мегагранта, или да ръководи научна програма на Фондацията на руските учени към периода до 31.12.2020 г.

3. Международният ВУ трябва да присъства на пълно работно време в лабораторията на проекта най-малко 90 календарни дни всяка година по време на изпълнението на проекта, като стажът може да се разбие на двуседмични командировки, по взаимно споразумение на университетите.  

4. Изследователските теми на ВУ и планираните лабораторни проекти не трябва да повтарят изследователските теми на ВУ и лабораторните проекти на университета, които се разработват през текущата година или се провеждат по-рано за сметка на бюджета на Руската федерация или други източници на финансиране.

5. Н-индексът според базата данни на Web of Science Core Collection – трябва да бъде най-малко 25.

6. Брой публикации от типа «статия» или «рецензия» (за периода от 2015 г. до 2020 г.) – най-малко 10 в научни списания от първото тримесечие (Q1) от базата данни на Web of Science Core Collection.

7. Водещите учени трябва да имат опит в управлението на научни проекти и преподаването.

8. Желателно е ВУ да има награди и постижения в научните области на проекта.

Предпочитани области на работа за висока оценка на кандидатурите за конкурса:

– транслационна медицина, (резултат – патенти на изобретение)

– личен подход към лечението на заболявания

– проекти, свързани със застаряващото население

– дигитална медицина, високотехнологична медицина

– пандемия, нови инфекции, епидемиологично прогнозиране

– рационална употреба на лекарства (антибиотици)

– социално значими заболявания:

Код на заболяването по МКБ-10* Наименование на заболяването
1. А 15 – А 19 туберкулоза
2. А 50 – А 64 Инфекции предавани по полов път
3. В 16В 18.0В 18.1 хепатит В
4. В 17.1В 18.2 хепатит С
5. В 20 – В 24 болест на вируса на човешкия имунодефицит (HIV)
6. С 00 – С 97 злокачествени новообразувания
7. Е 10 – Е 14 захарен диабет
8. F 00 – F 99 психични и поведенчески разстройства
9. I 10 – I 13.9 заболявания свързани с високо кръвно налягане

– опасни заболявания:

Код на заболяването по МКБ-10* Наименование на заболяването
1. В 20 – В 24 болест на вируса на човешкия имунодефицит (HIV)
3. В 65 – В 83 Хелминтози
4. В 16В 18.0В 18.1 хепатит В
5. В 17.1В 18.2 хепатит С
6. А 36 дифтерит
7. А 50 – А 64 Инфекции предавани по полов път
10. В 85 – В 89 педикулоза, акариаза и други инвазии
13. А 15 – А 19 туберкулоза
16. В 34.2 коронавирусна инфекция (2019-nCoV)

Език на програмата: руски и английски.

Победителите в конкурса ще бъдат определени в срок до 15.12.2020 г.

Лице за контакт: Моника Маринова, МИПФ, МУ-София, Ректорат
имейл: mmarinova@mu-sofia.bg

тел.: +359 2 9152138

Подробна информация във връзка с конкурсната документация е налична от ТУК