СТРАНИЦИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОС СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 28 ЮЛИ 2020

На основание чл.28, ал.1 от ЗВО, във връзка с чл.36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София и писмено предложение от Академичния съвет на МУ – София чрез Ректора на МУ – София, днес 01.06.2020 година, 

НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ

Редовно Общо отчетно-изборно събрание на Медицински университет – София на 28.07.2020 г. (вторник) от 13.00 часа, при следния дневен ред:

  1. Връчване на наградните знаци по случай Празника на университета посветен на „Международния ден на здравето“ и постиженията в научно- изследователската и преподавателска дейност в МУ – София,
  2. Отчет на Ректорското ръководство на МУ-София за дейността през 2019 г. и мандат 2016- 2020 г.
  3. Отчет на Контролния съвет (КС) на МУ-София за изтеклия мандат 2016-2020 г
  4. Предложения за промени в ПУДМУС в съответствие с изменения и допълнения на ЗВО от 25.02.2020 г.
  5. Избор на Председател и Зам. Председател на Общото събрание с 4-годишен мандат за периода 2020-2024 година.
  6. Избор на Контролен съвет на МУ-София, включващ Председател, Зам. председател и членове на КС всички с 4-годишен мандат за периода 2020 – 2024 година.
  7. Избор на Ректор на МУ-София с 4-годишен мандат за периода 2020-2024 година.
  8. Избор на членове на Академичния съвет на МУ-София с 4-годишен мандат за периода 2020- 2024 година.

Регистрацията на членовете на Общото събрание започва от 12,15 ч. във фоайето на залата. 

Кандидатите за избор на Ректор, за Председател и Заместник – председател на Общото събрание, за Председател , Заместник – председател и членове на Контролния съвет, както и за членове на Академичния съвет на Медицински университет – София, да се съобразят с разпоредбите на чл. 79, ал. 2 , чл. 80, ал. 2 и чл. 81, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет-София (изм. и доп. 25.06.2019 г.)

При провеждане на Общото събрание на Медицински университет – София на 28.07.2020 г., присъствието на членовете му е задължение с най-висок приоритет за делегатите и е пред всички останали служебни ангажименти, съгласно чл.36, ал.5 от Правилника за устройството и дейността на Медицинския университет – София.

……………………………ПОДПИС……

                            Проф. д-р Генчо Начев, дмн

            Председател на Общото събрание на

Медицински университет- София