СТРАНИЦИ

ПРЕДСТОЯЩ КОНКУРС ПО ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – КИТАЙ 2020 – 2022 ОБЯВЕН ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Фонд „Научни изследвания“ информира, че предстои да бъде обявен конкурс по двустранно сътрудничество

България – Китай 2020-2022 – изследователски проекти.

Параметри:

„Да се финансират 3 изследователски проекта с максимално финансиране за всеки проект 250 000 лв. и прогнозен бюджет за конкурса 750 000 лв. като се финансира по един проект в следните тематични области:

-устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;

– информационни и комуникационни технологии;

– здраве и биомедицина.“ ​

Допустими кандидати:

1) акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“

2) научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“

Повече информация относно предстоящият конкурс може да бъде открита на следния линк: ТУК