СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ ПОМЕЩЕНИЕ – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”

„ПОМЕЩЕНИЕ – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”, подходящо за кафене и бърза закуска  с   площ от 54,80 /петдесет и четири цяло и осемдесет стотни/ кв.м. и тераса с площ от 27 /двадесет и седем/ кв.м., находящо се в сградата на ПУЦ (МБК), МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Здраве” № 2.

Начална месечна наемна цена: 1740 лева/месец с ДДС.

Срок на наемане – 5 /пет/ години.

Цена на тръжна документация- 9,00 /девет/ лева.

Депозит за участие – 117.00 /сто и седемнадесет/ лева.

Краен срок за подаване на оферти – до 15:00 часа на 25.02.2021г.

Търга ще се проведе на 26.02.2021 г. от 11:00 часа в зала № 6 на дванадесетия етаж в МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- СОФИЯ- РЕКТОРАТ на адрес: гр. София – 1431, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ 15.

Информация и тръжна документация може да се получи всеки работен ден на      тел.02/9152151, на имейл адрес: kproichev@mu-sofia.bg и на адреса на МУ-София- Ректорат, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ 15 ет.12, ст.11.