СТРАНИЦИ

УВЕДОМЯВА

Във връзка с отменяне на обявеното извънредно положение относно разпространението на COVID-19 в страната ни, се възстановява приема за събиране на документи по обявения конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинични специалности.

Документи за участие в конкурса се подават в отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ – София, бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ № 15, ет.12, стая 8 от 09,00 ч.  –  12, 00 ч. и от 13,00 ч.  –  15,30 ч., в срок от 18.05.2020 г. до 05.06.2020 г. вкл.

Такса за участие в конкурса 60.00 лв.

Класирането на кандидатите ще се извършва в низходящ ред въз основа на средноаритметичната оценка от общия успех и успеха от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.

Специализантите по неклинични специалности ще заплащат месечна такса за теоретично и практическо обучение, съгласно чл. 40 и чл. 41 от Наредба № 1/22.01.2015 г., съобразно учебната програма по съответната специалност.

За МУ-София месечната такса е в размер на 230.00 лв., съгласно Заповед № РК 36-2436/25.10.2019 г. на Ректора на МУ-София.

За обучение по-кратко от един месец, таксата се изчислява пропорционално на дните проведено обучение.