СТРАНИЦИ

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛАГАТ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ТРУД

След проведено онлайн заседание на Ректорско – Декански съвет на МУ – София в началото на седмицата, бяха взети решения, касаещи доброволческия труд на студентите от МУ-София.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Студентите от III, IV, V и VI курс ще бъдат финансово стимулирани при положен доброволчески труд в COVID-отделения на университетските  болници минимум 60 часа месечно извън времето на учебните занятия – като нощни смени или в почивните дни. За тази цел да се представя официален документ от съответната университетска болница, подписан от Изпълнителния директор, за периода на положения доброволчески труд. 

На стажант-лекарите, които полагат доброволчески труд в COVID-отделения на университетските болници в рамките на преддипломния стаж, ще се признават за учебна заетост максимално 107 календарни дни от следните стажове:

Вътрешни болести – 30 календарни дни

Хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина – 35 календарни дни

Спешна медицина – 20 календарни дни

Обща медицина – 15 календарни дни 

Хирургия – 7 календарни дни

За признаване на преддипломния стаж да се представя официален документ от съответната университетска болница, подписан от Изпълнителния директор, за периода на проведения доброволчески труд. 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Студентите от III, IV, V и VI курс ще бъдат финансово стимулирани при положен доброволчески труд в COVID-отделения на университетските  болници минимум 60 часа месечно извън времето на учебните занятия – като нощни смени или в почивните дни. За тази цел да се представя официален документ от съответната университетска болница, подписан от Изпълнителния директор, за периода на положения доброволчески труд. 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – специалност „медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „акушерка“, „кинезитерапия“

ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“ – ВРАЦА – специалност „медицинска сестра“, „лекарски асистент“, „акушерка“

Студентите от двете звена – II и III курс, ще бъдат финансово стимулирани при положен доброволчески труд в COVID-отделения минимум 60 часа месечно извън времето на учебните занятия – като нощни смени или в почивните дни. За тази цел да се представя официален документ от съответното лечебно заведение за болнична помощ, подписан от Изпълнителния директор, за периода на положения доброволчески труд.

На студентите  IV курс  ще се признава преддипломен стаж при положен доброволчески труд в COVID-отделения на лечебните заведения за болнична помощ в рамките на определеното време, което да се отчита в Дневник на стажанта.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

Студентите от I, II и III курс ще бъдат финансово стимулирани при положен доброволчески труд в COVID-отделения минимум 60 часа месечно извън времето на учебните занятия – като нощни смени или в почивните дни. За тази цел да се представя официален документ от съответното лечебно заведение за болнична помощ, подписан от Изпълнителния директор, за периода на положения доброволчески труд. 

Студентите, които желаят да полагат доброволчески труд трябва да се регистрират след 16.11.2020г. в създадената за тази цел платформа на Медицински Университет – София, в която да посочат Университетската болница/Лечебното заведение за болнична помощ, където ще полагат доброволчески труд.

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

За положилите доброволчески труд минимум 60 часа месечно извън времето на учебните занятия е предвидено финансово стимулиране в размер на 4 стипендии за отличен успех  (520 лв.)

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

(Съгласно Решение на Ректорско-Декански Съвет от 9.11.2020г.)