СТРАНИЦИ
студентка пред черна дъска

Ясни са указанията за конкурсния изпит на английски език за медицински сестри във ФОЗ

Конкурсният изпит  ще се проведе на английски език и ще включва основни познания и терминология по биология, химия и анатомия.

Изпитът се състои от пет задания:

  1. Термини от обща биология, които трябва да се съчетаят с правилната дефиниция.
  2. Въпроси с четири отговора, от които само един е верен. Оценяват се граматическите и лексикалните познания в ежедневни фрази.
    Медицински термини, които трябва да бъдат съчетани с термини, разбираеми за пациентите. Проверява се лексикалната култура на кандидатите.
  3. Текст на обща медицинска тематика с десет възможни отговора, които кандидатите трябва да изберат в съответствие с контекста от предложен списък с думи. Проверяват се умението четене с разбиране (Reading Comprehension), както и лексикалните и граматическите познания.
  4. Изречения с медицинска насоченост, в които кандидатите трябва да вмъкнат най-подходящите думи от предложения списък с по четири опции.
    Изпитът се счита за издържан при резултат над 65т. (от възможни 100 т.).

Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ осигурява 4-годишно обучение на английски език за медицински сестри. Програмата е за чужди граждани, с приемен изпит по английски език, платена форма на обучение.  Курсът включва  предклинично, клинично обучение и преддипломен стаж в университетските болници.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити, като успешно издържалите ги студенти придобиват диплома за ОКС „Бакалавър“.