СТРАНИЦИ

Заповед на ректора във връзка с усложнената епидемиологична обстановка (отнасяща се до Фармацевтичен факултет на МУ-София)

Ректорът акад. Лъчезар Трайков издаде заповед във връзка с чл. 63, ал.ал.1, 2, 3,т.1, 4 и 6 и чл.63в от Закона за здравето  и на основание чл.44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на Медицински университет – София, Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-619 от 23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Решения по т. ІІ, т. 2, 3, 4, 5 от Протокол № 2 на Академичния съвет на Медицински университет – София от 24.09.2020 г., във връзка със завишен брой на лица, регистрирани с положителен PCR тест за  COVID – 19 и контактни лица.

НАРЕЖДАМ:

  1. От 27 октомври 2020 година до 06 ноември 2020 година да се премине към неприсъствено дистанционно обучение в електронна среда във Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София
  2. За административните дейности да се премине на отдалечен достъп на работа, съответно неприсъствена /дистанционна форма/ където е възможно или при съответен график за намаляване броя на присъстващите служители чрез ползване на отпуск.
  3. Да се извърши пълна извънредна дезинфекция на учебните и административните помещения на Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София
  4. Отлагам провеждането на отчетно-изборно общо събрание на Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София.

Настоящата заповед влиза в сила от 27.10.2020 г.

Заповед №РК36-4031 от 27.10.2020 г. бе допълнена със следния текст:

Държавните изпити, които са планирани за провеждане през периода от 27.10.2020 г. до 06.11.2020 г. във Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София се отлагат за следващи дати, които допълнително ще бъдат уточнени.

Заповедта да се сведе до знанието на студентите, служителите и преподавателите във Фармацевтичен факултет на Медицински университет – София за сведение и изпълнение.

                    РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:

                                                          АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН