СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Заповед за класиране на участници и определяне на наемател в сградата на МК при МУ-София.

На основание чл. 16 ал. 2 от ЗДС и чл. 55 от ППЗДС, отразени резултати в Протокол, представен с писмо вх. No 511/10.06.2019г., на комисия назначена със Заповед  No PK36674/16.04.2019 г. на Ректора на Медицински университет София в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следната обособена част от имот публична държавна собственост в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретовапри Медицински университет София, на адрес: гр. София, ул. Йорданка Филаретова No 3, площ общо 2.00 кв.м. (1 кв.м. + 1 кв. м.) от първия етаж на фоайето на сградата за разполагане на 2 (два) броя вендинг машини:

Заповед за класиране: ТУК