СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 18.09.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 18.09.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред:

1. Приемане на Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: проф.д-р В. Петкова, дфн

2. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Избор на редакционен съвет и утвърждаване на бюджет за 2019 г. на сп. „Акта Медика Булгарика“.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

Проф. Кр. Маркова, дм

4. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Други