СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 18.12.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 18.12.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4.Предложение за отговор по направените предложения от МОН за промени в ПУРПНСЗАД.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

5.Обсъждане на предложение от Медицински факултет на МУ- София за промяна в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2018/ 2019 г.

Докл:Проф.д-р Т.Златанова, дм

6.Други