СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 19.07.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 19.07.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

            Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Информация за текущата кандидат- студентска  кампания за прием на български и чуждестранни студенти в МУ- София за уч. 2018/ 2019 г.

Докл. Проф.д-р Т. Златанова, дм

4. Информация за жалба от проф. д-р Л. Катрова / ФДМ / до МОН и резултати от извършената проверка.

   Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Информация за постъпила Нотариална покана от Фирма „Студиум“ ООД във връзка с претенции  за причинени вреди поради прекратяване на договора за обучение на студенти в Център за предклинично обучение в Киасо,  Конфедерация Швейцария.

  Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Други