СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 27.03.2018

Уведомяваме Ви, че на 27.03.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2.  Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Приемане на инвестиционна програма на МУ- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Утвърждаване на предложенията за носители на наградните знаци на МУ- София.
Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
6. Увърждаване класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София – “Грант-2018” и “Млад изследовател-2018”.
Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
7. Разглеждане на постъпило предложение от Медицински факултет по т. 7. I Разни, в Протокол № 17 от 26.10.2017 г.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Утвърждаване  на „Правилник за устройството и дейността на Студентски съвет при МУ- София“
Докл: В. Кирков – Председател на СС
9. Други