СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 05.12.2017

Уведомяваме Ви, че на 05.12.2017 г. /вторник/ от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане  на Отчет на Ректора за  дейността на МУ- София за едногодишния период.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за устройството и дейността на МУ- София, съгласно препоръките в Одитния доклад на МОН.
Докл: Проф. В.Петкова, дфн и
М. Гинзерова- гл. юрисконсулт
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Утвърждаване на класиранията и подходите на финансиране на изследователските проекти от конкурсите на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ- София- 2017“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2017“.
Докл: Проф. В.Петкова, дфн
7. Приемане на Доклади- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за програмна акредитация на докторски програми.
Докл: Проф. В.Петкова, дфн
8. Утвърждаване на предложенията за държавни изпитни комисии за специалност за
2018- 2020 г. на МУ- София.
Докл: Проф.д-р Р. Угринов, дмн
8. Разни