СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

заседание на Академичния съвет 06.06.2017

Уведомяваме Ви, че на 06.06.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Отчет на резултатите от предварителните изпити по биология и химия от КСК- 2017 г. и утвърждаване на броя на българските студени, които ще се приемат на основание чл. 68, ал.3 от ЗВО- / Инвалиди- със 70 % и над 70 %, кръгли сираци, майки с три и повече деца и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал./.
Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
2.Утвърждаване на таксите и броя на българските кандидат-студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще се приемат за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за учебната 2017/ 2018 г.
Докл. Проф. д-р Т. Златанова, дм
3. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в ПУРПНСЗАД  в МУ- София във връзка със становището на Одитния доклад на МОН.
Докл. Проф. В. Петкова, дфн
4. Обсъждане на предложения за извършване на разходи по проектите на Съвета по медицинска наука с оглед на ЗОП.
Докл. Проф. В. Петкова, дфн
5. Обсъждане на предложения, за извършване на разходи по проектите  на МОН- „Фонд за научни изследвания“с оглед на ЗОП.
Докл. Проф. В. Петкова, дфн
6. Преобявяване на неусвоени  докторантури от план- приема за 2016 г.
Докл. Проф. В. Петкова, дфн
7.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
9. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
10. Разни