СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 06.07.2017

Уведомяваме Ви, че на   06.07.2017 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицинаще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Представяне на състава и дейността  на Асоциациата на студентите по медицина в България  / АСМБ /.
Докл: Председателя на АСМБ.

5. Разни