СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 17.10.2017

Уведомяваме Ви, че на   17.10.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на еднократно възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 01.11- „Ден на народните будители“ и във връзка с 08.11.2017 г.- честване на 100-годишнина на МУ- София, съгласно чл.19, Раздел I, ал. (2) от ОВПРЗ на МУ- София и утвърждаване на еднократна „Коледна добавка“ в съответствие с чл.19, Раздел III от ОВПРЗ на МУ- София.
Докл: Проф. Кр. Маркова, дм

2. Обявяване на Конкурси „ГРАНТ- 2018“  за преподаватели на основен трудов договор в основните звена на МУ- София и  за преподаватели в Университетските болници и на Конкурс „Млад изследовател- 2018“  за докторанти.
Докл: Проф. В.Петкова, дфн

3. Избор на носители на награден знак „Signum laudis pro scientiae meritis“ за най-успешна научна разработка от конкурсите на МУ- София „Грант-2014“ и „Грант-2015“ и носители на грамота за най-успешна научна разработка от конкурсите на МУ- София „Млад изследовател- 2014“ и „Млад изследовател- 2015“.
Докл: Проф. В.Петкова, дфн

4. Приемане на Доклади- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за програмна акредитация на докторски програми.
Докл: Проф. В.Петкова, дфн

5. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Актуализиране на такси за СДО и утвърждаване на такса за обучение на чуждестранни специализанти- граждани от страни извън ЕС и ЕИП за специалностите в структурите на МУ- София.
Докл: Проф.Р. Угринов, дмн

9. Разглеждане предложения за национални консултанти на МУ- София за МЗ.
Докл: Проф.Р. Угринов, дмн

10. Утвърждаване на формата на кандидат- студентския изпит по биология и химия за български граждани за уч. 2018/ 2019 г.
Докл: Проф.д-р Т. Златганова, дм

11. Разни