СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 19.09.2017

Уведомяваме Ви, че на 19.09.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Приемане на Доклад- самооценка за изпълнение на препоръките, посочени в Решението на Акредитационния съвет на НАОА за институционална акредитация на МУ- София, в рамките на 4-годишния следакредитационен период.

Докл: Проф. В.Петкова, дфн
2. Приемане на Доклад- самооценка за прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав на МУ- София, в рамките на 4-годишния следакредитационен период.

Докл: Проф. В.Петкова, дфн
3. Приемане на актуализирани промени  за общите ВПРЗ на МУ- София.
Докл: Проф. Кр. Маркова, дм
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни