СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 20.12.2016

Уведомяваме Ви, че на  20.12.2016 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение на препоръките в Одитен доклад   №8007-59/ 27.09.2016 г. на МОН в съответствие с междинните срокове от Планът за действие.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Приемане на предложенията за промени и допълнения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2016/ 2017 г.
Докл: Проф.д-р Т. Златанова
3.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Избор на комисия за  организацията на тържествата по случай 100- годишният юбилей на МУ- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни