СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 21.02.2017

Уведомяваме Ви, че на  21.02.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Вземане на решение за свикване на Общо събрание на Медицински университет – София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Утвърждаване на предложения за прием на студенти и докторанти за уч. 2017/ 2018 г. и оповестяване резултатите от среща между ЦИОО при МОН и представители на МУ- София от проверка и анализ на данните в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН във връзка с предстоящи корекции по бюджета.
Докл. Проф.д-р Т. Златанова, дм
3. Утвърждаване на предложенията за определяне на размера на таксите за кандидатстване и обучение на български и чуждестранни студенти за уч. 2017/ 2018 г.
Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Доклад на Председателя на комисията във връзка с честванията на 100 годишнината  на МУ- София и мероприятията  по честването на патронния празник – 7 април.
Докл:Акад.проф.д-рВ. Митев,дм, дбн
8. Отчети за изпълнение на препоръките по Одитните доклади на МОН.
Докл: Проф. Кр. Маркова, дм и
Проф. В. Петкова, дфн
9.Разни