СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 21.03.2017

Уведомяваме Ви, че на  21.03.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Обсъждане и приемане на Отчет на Ректорското ръководство от встъпването в длъжност Ректор на МУ- София до настоящото Общо събрание.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за устройство и дейността на МУ- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Обсъждане и приемане на предложенията за промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл. Проф. В. Петкова, дфн
4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Разни