СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 25.04.2017

Уведомяваме Ви, че на  25.04.2017 г. / вторник / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Утвърждаване  на правила  и срокове за прием на чужди граждани  от ЕС и ЕИП и от трети страни за студенти в Медицински университет- София за учебната 2017/ 2018 г.
Докл: Проф. д-р Т. Златанова, дм
2. Обсъждане на възможността за утвърждаване на длъжност „преподавател“ за нехабилитирани лица в МФ, ФДМ и ФФ.
Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф. д-р В. Златков, дм
5. Разни