СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 25.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 25.10.2016 г. /вторник/ от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Доклад от Председателя на Контролния съвет при Медицински университет – София относно резултатите от проверка на законосъобразността на изборът на Ректор от проведеното Общо събрание на 11.10.2016 г., съгласно чл.45 , ал. 2 т. 1 от Правилника за устройство и дейността на МУ- София.
Докл: Проф. д-р З. Савова, дм

2. Промени в структурата и състава на Заместник – ректорите на МУ- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Разни