СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичния съвет 26.01.2017

Уведомяваме Ви, че на  26.01.2017 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в Зала № 6 на 12 етаж на Национален център по Общественото здраве и анализи, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Приемане уточнения бюджет на Медицински университет – София към 31.12.2016 г.
Докл: Проф. Кр. Маркова
2.Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2016 г.
Докл: Проф. Кр. Маркова
3. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет – София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2017 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2017 г.
Докл: Проф. Кр. Маркова
4.Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет – София за 2017 г.
Докл: Проф. Кр. Маркова
5. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
6. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
8. Обсъждане на препоръките в Констативен протокол от проверка на МОН по Заповед
№ РД09-1512/ 06.10.2016 г., изменена със Заповед № РД 09-1553/ 12.10.2016 г. и Заповед № РД  09-1558/ 12.10.2016 г.и одобряване на изготвения План за действие по препоръките.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9. Разни