СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 03.05.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 03.05.2018 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени  и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
2. Разрешаване на конкурси за нови асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет-  София.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
4. Разглеждане на резултати от проведено Общо събрание на ЦЕОФВС относно избор на Ръководител.
Докл: Проф.д-р В. Златков, дм
5. Преобявяване на неусвоени места за докторанти по докторски програми от план- прием 2017/ 2018 г.
Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн
6. Други